Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na listy dotycące tworzeni „Stref wolnych od GMO” w Polsce
list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rzowoju Wsi J. Jerzego Pilarczyka [wersja *.rtf]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2005-04-29

Sekretarz Stanu
/. Jerzy Pilarczyk
HORgmo/405/41/705
Wg. rozdzielnika

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpływają zawiadomienia o podjęciu przez organy samorządu terytorialnego (sejmiki województw, rady powiatów lub rady miast) uchwał w których organy te ogłaszają tereny objęte ich właściwościami strefami wolnymi od organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Należy podkreślić, iż uchwały te (zwane w uchwałach rezolucją albo stanowiskiem) wyrażają jedynie stanowisko organów, które je podjęły, w sprawie GMO. Nie można przypisać tym aktom charakteru aktu prawa miejscowego, gdyż takie stanowione są tylko na podstawie upoważnienia ustawowego i w jego granicach. W niniejszej sprawie brak jest takiego .upoważnienia.
Read more

Eksperyment GMO – Sir Julian Rose

Eksperyment GMO – Czy stać nas na dalsze niszczenie rolnictwa?

Sir Julian Rose

Budżety ponadnarodowych korporacji takich jak Monsanto, Syngenta, Pioneer, Dupont i Bayer, popychających do przodu maszynę propagandy GMO są tak duże, że to co się w rzeczywistości dzieje w gospodarstwach rolnych może z łatwością być całkiem przesłonięte.
Read more

“Organizmy transgeniczne – zagrożenia i korzyści” – Prof. dr hab. JAN NARKIEWICZ-JODKO

Prof. dr hab. JAN NARKIEWICZ-JODKO
Instytut Warzywnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland

Organizmy transgeniczne – zagrożenia i korzyści

Sądzę, że problem organizmów transgenicznych w naszym kraju należy traktować rozważnie, bez pośpiechu i emocji „nie wychodzić przed orkiestrę” Nie zaczynać jakoby od końca. Najpierw wykazać przy pomocy wnikliwych badań, że organizmy transgeniczne nie stanowią zagrożenia, a następnie rozważyć celowość ich wprowadzenia. Opierać się na wynikach wnikliwych choć kosztownych badań niezależnych placówek naukowych, UE, FAO, WHO, SCP, OECD i innych zajmujących się tą problematyką instytucji Unii Europejskiej. Traktować poważnie wnioski z protokołu Kartageńskiego i ze Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, których sygnatariuszem jest także Polska nakazujące stosować daleko idącą zasadę przezorności oraz traktowanie ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi jako najważniejszego problemu, który winien być zawsze w centrum uwagi każdego działania człowieka Uczciwie informować społeczeństwo o racjach zwolenników i przeciwników GMO w celu umożliwienia dokonywania świadomego wyboru. Nie uprzedzać się z góry do wszystkiego co wiąże się z organizmami transgenicznymi. Umożliwić naukowcom prowadzenie badań z zachowaniem szczególnej ostrożności w warunkach odizolowanych od środowiska, stwarzając szansę na nowe, unikalne odkrycia, szczególnie w medycynie i farmacji. Eksperci alarmują jednak, ze ryzyko uwolnienia organizmów transgenicznych do środowiska jest większe niż dotychczas przypuszczanie (alergie, toksyczne proteiny, endotoksyny).

Transgeniczne uprawy nie przyniosły także oczekiwanych korzyści dla rolnictwa. Independent Science Panel (2003) donosi, że wiele doświadczeń polowych w ostatnich latach wykazało obniżenie plonów upraw transgenicznych soi i rzepaku od 5 do 10 % w stosunku do tradycyjnych odmian tych roślin. Dotyczy to także transgenicznych buraków cukrowych. Naukowcy wyjaśniają, że przyczyną obniżenia się plonów jest brak ustabilizowania genetycznego w GMO. Mechanizm obronny genów rodzimych powoduje osłabienie lub inaktywację genów obcych. Zachodzi strukturalna, genetyczna nietrwałość i brak integracji między genami prowadząca do zmniejszenia zbiorów. Także i inne argumenty zwolenników transgeniki dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów nie sprawdziły się. Zgodnie z raportem USDA po wytworzeniu odpornej kukurydzy i soi na glifosat, zużycie tego herbicydu w roku 2003 wzrosło na wymienionych uprawach o około 30%.
Read more

“GMO a produkcja roślinna” – Prof. dr hab. JAN NARKIEWICZ-JODKO

Skierniewice 16-12-2005

Opinia: GMO a produkcja roślinna

Przesyłam uprzejmie opinię dotyczącą zastosowania w rolnictwie GMO-Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Sprawa jest bardzo poważna. Polska nie jest jeszcze przygotowana do uwalniania transgenów do środowiska, a pośpiech i pochopne działanie może doprowadzić do nieobliczalnych i nieodwracalnych skutków. Jako szef jednej z grup roboczych ochrony roślin (w latach 90.) Światowej Organizacji Ogrodniczej skupiającej 50 wybitnych specjalistów także w dziedzinie GMO, mam wiarygodny dopływ informacji.

Uczestnicząc w Europejskiej Konferencji Ochrony Roślin w maju 2005 roku w Belgii, przeprowadziłem szereg konsultacji na temat upraw roślin transgenicznych z wieloma niezależnymi specjalistami. Read more

Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na list dotyczący pojawienia się zmodyfikowanego genetycznie rzepaku na polach rolnika z województwa zachodniopomorskiego otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Warszawa, 11.08.2005 r.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
HORgmo/405/66/05

Pan Julian Rose, prezes
Pani Jadwiga Łopata, wiceprezes

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony
Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca br. w sprawie informacji prasowej dotyczącej pojawienia się zmodyfikowanego genetycznie rzepaku na polach rolnika z województwa zachodniopomorskiego uprzejmie informuję, że zgodnie z wiedzą resortu rolnictwa ani do Ministra Środowiska, ani do innych organów sprawujących nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie w tej sprawie. Read more

Wyraźne NIE dla GMO od polskiego społeczeństwa

Komentarz do artykułu z GW [http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34591,2898559.html

‘Jako Prezes ICPPC potwierdzam swój udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w styczniu tego roku o której wspominał w artykule ‘Europa boi się genów’ Prof. Twardowski.’ mówi Sir Julian Rose. Zostaliśmy zaproszeni razem z Jadwigą Łopata do wygłoszenia wykładu nt. stref wolnych od GMO w Polsce i w innych krajach. W programie konferencji było pięć prezentacji/wykładów zrobionych przez naukowców, którzy byli za wprowadzaniem GMO i tylko nasza prezentacja wyraźnie wskazywała (bazując na faktach z niezależnych źródeł) na zagrożenia GMO dla lokalnej ekonomii, rolnictwa, bioróżnorodności i zdrowia konsumentów. Zabrakło naukowców, którzy wypowiedzieli by się przeciw GMO nie dlatego, że ich w Polsce nie ma, lecz dlatego, że ich nie zaproszono na tę konferencję.
Read more

1 8 9 10 11