Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na listy dotycące tworzeni „Stref wolnych od GMO” w Polsce
list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rzowoju Wsi J. Jerzego Pilarczyka [wersja *.rtf]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2005-04-29

Sekretarz Stanu
/. Jerzy Pilarczyk
HORgmo/405/41/705
Wg. rozdzielnika

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpływają zawiadomienia o podjęciu przez organy samorządu terytorialnego (sejmiki województw, rady powiatów lub rady miast) uchwał w których organy te ogłaszają tereny objęte ich właściwościami strefami wolnymi od organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Należy podkreślić, iż uchwały te (zwane w uchwałach rezolucją albo stanowiskiem) wyrażają jedynie stanowisko organów, które je podjęły, w sprawie GMO. Nie można przypisać tym aktom charakteru aktu prawa miejscowego, gdyż takie stanowione są tylko na podstawie upoważnienia ustawowego i w jego granicach. W niniejszej sprawie brak jest takiego .upoważnienia.
Read more