Stop GMO

STOP GMO CZĘŚĆ IISTOP GMO CZĘŚĆ II
Zdeterminowani wyborcy przeszli ulicami Krakowa odwiedzając biura senatorów z banerami: "STOP GMO!" "Wolimy dobre, polskie jedzenie" "ODRZUCIĆ nową ustawę o nasiennictwie" "TRADYCYJNE NASIONA TAK!" Wyborcy dostarczylisenatorom APEL SPOŁECZEŃSTWA w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie https://alert-box.org...

Informacja prasowa

W dniu 14 lipca 2011 r. Koalicja Polska Wolna od GMO złożyła do Marszałka Senatu RP wniosek o wprowadzenie przez Senat poprawek do procedowanej ustawy nasiennej (druk 4114)
Wnioskowane poprawki, zgłoszone na nasz wniosek przez opozycję podczas prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sejmu RP ( druk nr 4213 A ) i zostały na jej wniosek odrzucone przez Sejm w trzecim czytaniu ( glosowanie w dniu 01. lipca 2011 r. ).

Dotyczyły one konieczności rozszerzenia pojęcia „obrót” ( zawartego w art. 104 ust. 2 projektu, który rzekomo zakazuje upraw GMO) , o przypadki sprowadzania nasion GMO na tzw. „własny użytek”. Brak precyzyjnego stwierdzenia, że obrotem jest również pozyskiwanie z zagranicy nasion GMO na własne potrzeby plantatora skutkuje generalnym obchodzeniem przepisów o zakazie wprowadzania do obrotu i bezkarnym rozpowszechnianiem nasion GMO przez dystrybutorów zagranicznych.
Wnioskujemy także o przywrócenie poprawki dotyczącej zakazu wpisu odmian GMO do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych. Usunięcie takiego zapisu (wykreślono z poprzedniej wersji ustawy przyjętej w 2006 r.) prowadzi do możliwości prawnego ominięcia zapisów art. 104 ust.2 przez podmioty, które powołają się na wpis do rejestru jako uprawnienie do stosowania GMO na terenie Polski.

Stwierdzamy, iż brak wprowadzenia ww. poprawek skutkuje (wbrew pozornym zapewnieniom rządu i zapisom art. 104 ust. 2 o zakazie obrotu nasion odmian GMO) ustawowym przyzwoleniem na uprawy roślin transgenicznych powodujące potwierdzone naukowo szerokie zagrożenia środowiskowe i zdrowotne.
Ponadto Koalicja Polska Wolna od GMO wnioskuje do Marszałka Senatu o wprowadzeni poprawki dot. przywrócenia wykreślonych z obwiązującej ustawy nasienne ( ustawa o nasiennictwie z 2003 r. z poen. zm.) zapisów o konieczności kolegialnego podejmowania decyzji o wpisie odmian do krajowego rejestru przez Komisję ds. Nasion.
W aktualnym przedłożeniu komisja ta została zlikwidowana, a uprawnienia do wpisu przyznaje się jednoosobowo Dyrektorowi Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zdaniem Koalicji proponowane mechanizmy decydowania o wpisie są wysoce korupcjogenne, szczególnie w kontekście intensywnego lobbingu firm biotechnologicznych propagujących uprawy GMO na terytorium RP.
Zapowiadamy również, iż w przypadku braku uwzględnienia naszego wniosku i zatwierdzenia ustawy w przedłożonym kształcie przez Senat zostanie ona zaskarżona przez Koalicję do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie zarzutu naruszenia norm art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełny tekst interwencji w Senacie pod adresem :
https://polska-wolna-od-gmo.org/doc/senat_interwencja_14.07.2011.pdf
Komisja Sterująca Koalicji Polska Wolna od GMO 15 lipca 2011 r.

KONTAKT: Paweł Połanecki, tel. 601 258 789

Komentarz prof. Tomiałojcia do wypowiedzi posła Kłopotka

Komentarz do wypowiedzi posła E. Kłopotka (PSL) o GMO

Jako profesor-ekolog jestem wstrząśnięty nasileniem wojującej niewiedzy przyrodniczej i rolniczej w naszym Sejmie – gdyby było inaczej to większość sejmowa nie przegłosowałaby przecież nowej ustawy o nasiennictwie oddającej przyszłość polskiego rolnictwa w ręce monopolistycznych koncernów biotechnologicznych. Jest to punkt kompromitujący naszych „przedstawicieli polskiego rolnictwa”, którzy: a) nie wiedzą nic o treści wielu prac naukowych wykazujących szkodliwość niektórych roślin genetycznie zmodyfikowanych i związanych z nimi biocydów (Roundup) dla ekosystemów polnych, dla zwierząt hodowlanych i dla ludzi jako konsumentów, a które to dane znajdują się nie tylko w nudnych opracowaniach naukowych, lecz są też przystępnie zestawiane (niestety po angielsku!) w 94 miesięcznych raportach na stronie www.gmwatch.org, b) ignorują decyzje 9 krajów europejskich, które w obliczu nowych wyników nauki i praktyki wycofały się z upraw GMO, c) nie chcą niczego wiedzieć o tragicznych skutkach ekonomiczno-społecznych poddania krajowego rolnictwa dyktatowi międzynarodowych koncernów (za co np. hinduscy rolnicy płacą obecnie tysiącami samobójstw rocznie), d) powtarzają medialne bajki o konieczności upraw GMO wobec rzekomego niedostatku żywności, jakby nie wiedząc o limitach unijnych (które drastycznie ograniczyły naszą produkcję ziemniaków, czy buraków cukrowych), o wyrzucaniu na śmietnik do 40% gorszej produkcji, ani o utracie wschodniego rynku zbytu na nasze produkty. Ale Poseł E. Kłopotek sugeruje nawet, że istnieje jakaś lepsza „Jego” wiedza, ponad wiedzą zawsze „nawiedzonych” ekologów, choć nasza Unia Europejska korzysta obficie akurat z tej ekologicznej. Co więcej, krajami takimi jak Austria, Bułgaria, Francja, Grecja, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Węgry i Watykan też nie kierują „nawiedzeni ekolodzy”, a mimo tego wprowadziły one zakaz upraw kontrowersyjnych roślin GM. Pan Poseł jednak „woli myśleć po swojemu”. Którym miejscem, czy portfelem? Read more

Komentarz profesora Piotra Skubały do wywiadu posła Kłopotka

Wywiad z panem posłem PSL Eugeniuszem Kłopotkiem w Radiu Wnet powinni z pewnością wysłuchać zarówno propagatorzy genetycznie modyfikowanej żywności, jak i przeciwnicy GMO. Ci pierwsi znajdują tu lekcję, jak nie rozmawiać z szerokim odbiorcą, nie chcąc się narazić na ośmieszenie. Dla nich powinna to też być lekcja, że wypowiadając się na jakiś temat, szczególnie, gdy jest on odległy od wykształcenia danej osoby, trzeba się dobrze przygotować merytorycznie. Nie jest to łatwe, gdy mówimy o roślinach modyfikowanych genetycznie, gdyż potrzebna jest wiedza specjalistyczna i to z bardzo wielu dziedzin. Read more

P$L – Partia Sprzedająca Ludowców ???

PSL - Partia Sprzedająca Ludowców ???PSL - Partia Sprzedająca Ludowców ???
Symboliczna akcja pt. "P$L - Partia Sprzedająca Ludowców?" DLACZEGO? Rząd PO-PSL chce wprowadzić GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) tylnymi drzwiami ustawą o nasiennictwie! PSL zamiast bronić interesu półtora miliona rodzinnych tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw twierdzi, że nowy projekt ustawy o nasiennictwie został starannie przygotowany. Ta propozycja ustawy o nasiennictwie została 1 lipca 2011 przeglosowana przez koalicję PO-PSL . Jest zła z dwóch powodów: po pierwsze - pozwoli ona na prowadzenie w Polsce upraw GMO, po drugie - spowoduje ograniczenie dostępności ziarna siewnego naszych rodzimych odmian uprawnych. Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie wykreślono kluczowy zapis w brzmieniu : "Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru." Oznacza to umożliwienie upraw GMO, co w konsekwencji doprowadzi do natychmiastowego i nieodwracalnego skażenia upraw tradycyjnych i ekologicznych. Sytuacja jest bardzo zagmatwana i jest to celowe działanie dezinformacyjne...Koalicja PO-PSL mówi, że jest przeciwko uprawom GMO i stwarza POZORY ZAKAZU tych upraw ale w efekcie daje, poprzez nową ustawę o nasiennictwie, przyzwolenie na uprawy GMO. Mówi również, że celem nowej ustawy jest dostosownaie naszych przepisów do przepisów UE tymczasem wskutek wadliwych przepisów nowej propozycji ustawy o nasiennictwie Polska łamie art. 4 dyrektywy 2001/18/WE, co oznacza spór prawny z Komisją Europejską. Jest to wszystko bardzo pokrętnie skonstruowane, ale w efekcie otrzymujemy przyzwolenie na uprawy GMO, pomimo pozornego zakazu. Dodatkowo -- mamy dezinformację społeczeństwa, któremu wmówiono, że nowa ustawa nie pozwoli na uprawy GMO. Dlatego pytamy posłów z PSL: czy są gotowi wziąć odpowiedzialność za zanieczyszczenie przez GMO polskiej wsi? Czy chcą doprowadzić do upadku półtora miliona rodzinnych, tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw; do tragedii rolników, z których wielu oddało na nich głos? Od Rządu RP domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora wzorem innych krajów (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria). Treść APELU dostępna jest na stronie https://alert-box.org/petycja/ . ORGANIZATORZY: KOALICJA Polska Wolna od GMO https://polska-wolna-od-gmo.org/...

1 2