Informacja prasowa

W dniu 14 lipca 2011 r. Koalicja Polska Wolna od GMO złożyła do Marszałka Senatu RP wniosek o wprowadzenie przez Senat poprawek do procedowanej ustawy nasiennej (druk 4114)
Wnioskowane poprawki, zgłoszone na nasz wniosek przez opozycję podczas prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sejmu RP ( druk nr 4213 A ) i zostały na jej wniosek odrzucone przez Sejm w trzecim czytaniu ( glosowanie w dniu 01. lipca 2011 r. ).

Dotyczyły one konieczności rozszerzenia pojęcia „obrót” ( zawartego w art. 104 ust. 2 projektu, który rzekomo zakazuje upraw GMO) , o przypadki sprowadzania nasion GMO na tzw. „własny użytek”. Brak precyzyjnego stwierdzenia, że obrotem jest również pozyskiwanie z zagranicy nasion GMO na własne potrzeby plantatora skutkuje generalnym obchodzeniem przepisów o zakazie wprowadzania do obrotu i bezkarnym rozpowszechnianiem nasion GMO przez dystrybutorów zagranicznych.
Wnioskujemy także o przywrócenie poprawki dotyczącej zakazu wpisu odmian GMO do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych. Usunięcie takiego zapisu (wykreślono z poprzedniej wersji ustawy przyjętej w 2006 r.) prowadzi do możliwości prawnego ominięcia zapisów art. 104 ust.2 przez podmioty, które powołają się na wpis do rejestru jako uprawnienie do stosowania GMO na terenie Polski.

Stwierdzamy, iż brak wprowadzenia ww. poprawek skutkuje (wbrew pozornym zapewnieniom rządu i zapisom art. 104 ust. 2 o zakazie obrotu nasion odmian GMO) ustawowym przyzwoleniem na uprawy roślin transgenicznych powodujące potwierdzone naukowo szerokie zagrożenia środowiskowe i zdrowotne.
Ponadto Koalicja Polska Wolna od GMO wnioskuje do Marszałka Senatu o wprowadzeni poprawki dot. przywrócenia wykreślonych z obwiązującej ustawy nasienne ( ustawa o nasiennictwie z 2003 r. z poen. zm.) zapisów o konieczności kolegialnego podejmowania decyzji o wpisie odmian do krajowego rejestru przez Komisję ds. Nasion.
W aktualnym przedłożeniu komisja ta została zlikwidowana, a uprawnienia do wpisu przyznaje się jednoosobowo Dyrektorowi Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zdaniem Koalicji proponowane mechanizmy decydowania o wpisie są wysoce korupcjogenne, szczególnie w kontekście intensywnego lobbingu firm biotechnologicznych propagujących uprawy GMO na terytorium RP.
Zapowiadamy również, iż w przypadku braku uwzględnienia naszego wniosku i zatwierdzenia ustawy w przedłożonym kształcie przez Senat zostanie ona zaskarżona przez Koalicję do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie zarzutu naruszenia norm art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełny tekst interwencji w Senacie pod adresem :
https://polska-wolna-od-gmo.org/doc/senat_interwencja_14.07.2011.pdf
Komisja Sterująca Koalicji Polska Wolna od GMO 15 lipca 2011 r.

KONTAKT: Paweł Połanecki, tel. 601 258 789