RZĄD POD SĄD! WETO DLA USTAWY O NASIENNICTWIE

Żądamy natychmiastowego zakazu….

Rząd RP przyznaje, że wiedział iż znane mu są poniższe fakty. Wykaz ten został zrobiony na podstawie dokumentu rządowego z dnia 4.12.2012 uzasadnienie rozporządzenia Rady Ministrów. W obliczu poniższych faktów żądamy natychmiastowego rozliczenia osób za brak wprowadzenia zakazu upraw i stosowania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora co skutkuje narażeniem zdrowia i życia Polaków, zagrożeniem ekonomicznych podstaw rolników, ogrodników i pszczelarzy oraz zanieczyszczeniem naturalnego środowiska przez uprawy genetycznie zmodyfikowane.

1) Istnieje ryzyko, wynikające z obecności w genetycznie zmodyfikowanych ziemniakach Amflora genu nptII (gen nptII – gen odporności na antybiotyki neomycynę i kanamycynę) i braki w ocenie zagrożenia ekologicznego, podobnie jak braki badań na otwartej przestrzeni obejmujących regiony oraz braki w ocenie wpływów na zdrowie ludzi i zwierząt.

2) Istnieje możliwość niekontrolowanego przemieszania bulw ziemniaka i tym samym przedostania się do systemu produkcji konwencjonalnej i ekologicznej genetycznie zmodyfikowanej odmiany Amflora.

3) Pomimo szczególnych środków bezpieczeństwa nie udało się zachować pełnej czystości uprawy i doszło do zanieczyszczenia co potwierdza, że nawet najbardziej szczegółowe systemy nadzoru nie gwarantują 100% czystości genetycznej.

5) Żadne, nawet najostrzejsze zasady koegzystencji nie dadzą gwarancji nieprzedostawania się pyłku z upraw kukurydzy GMO do miodów.

6) Po wejściu w życie w roku 2001 dyrektywy 2001/18 oraz w roku 2003 rozporządzenia 1829/2003 na terenie UE obowiązują nowe wymogi dotyczące przeprowadzania oceny zagrożenia dla produktów genetycznie zmodyfikowanych. Spółka Monsanto, której udzielono zezwolenia, nigdy nie zwróciła się o jego odnowienie na podstawie dyrektywy 2001/18.

7) Kukurydza MON 810 funkcjonuje na rynku jako produkt istniejący, natomiast jego autoryzacja związana bezpośrednio z obowiązkiem przeprowadzenia oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska zgodnie z z wymogami dyrektywy 2001/18/WE oraz rozporządzenia 1829/2003 jest procesem ciągle niezakończonym.

8) Zarówno kukurydza MON 810, jak i jej pyłek nie posiadają ciągle zezwolenia organów Unii Europejskiej na dopuszczenie do obrotu jako żywność zgodnie z wymogami rozporządzenia 1829/2003.

9) Pyłek pochodzący z kukurydzy MON 810 nie mieści się w żadnych kategoriach bezpieczeństwa przewidzianych prawem UE.

10) Wątpliwości odnośnie pełnego bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanego pyłku kukurydzy MON 810 jak też genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 stały się podstawą wprowadzenia zakazów dla tego produktu przez Republikę Węgierską w 2006 r., Republikę Francuską w 2008 r. oraz przez Republikę Austrii w 1999 r.

11) Wyniki badań przedstawione przez podmiot zgłaszający produkt – kukurydzę MON 810 w kontekście przekrzyżowań oraz transferu genów zostały oparte na zasadzie tzw. „najlepszego przypadku”, bez uwzględnienia realnych danych i różnych wyników wynikających z szeregu publikacji naukowych.

12) Wyniki badań naukowych pokazują realny wpływ toksyny Bt na organizmy niedocelowe rzędu Lepidoptera występujące na terenach rolniczych oraz wodne owady rzędu Trichoptera.

13) Republika Francuska wskazała, że może wystąpić ograniczenie populacji niektórych gatunków motyli, nie będących szkodnikami kukurydzy, ale mających kontakt z pyłkiem kukurydzy Bt11 lub MON 810 (pyłek MON 810 jako pokarm).

14) Węgierskie badania przeprowadzone na kukurydzy MON 810 dowiodły między innymi wielokrotne dopuszczalne przekroczenie toksyny Cry1A na hektar, odnotowano bardzo wolny rozkład toksyny (po okresie 11 miesięcy wciąż odnotowywano obecność tej substancji).

15) Dowiedziono toksyczne działanie pyłku kukurydzy Bt dla różnych gatunków motyli w tym chronionych takich jak: Rusałka Pawik (Inachis io) oraz Rusałka Admirał (Vanessa atalanta) żerujących podczas jej kwitnienia w stadium larwalnym na roślinach występujących w sąsiedztwie uprawy Mon 810.

4) W 2006 roku Polska uzyskała odstępstwo na mocy decyzji Komisji na wprowadzenie zakazu stosowania kukurydzy MON810. Zakaz ten już wtedy wprowadzono w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16) Wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone w 2011 roku, pokazują iż 71% mieszkańców wsi jest przeciwna uprawom roślin GMO.

 

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/82092/82094/82095/dokument57138.pdf?lastUpdateDay=10.12.12&lastUpdateHour=12%3A26&userLogged=false&date=poniedzia%C5%82ek%2C+10+grudzie%C5%84+2012

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/82050/82052/82053/dokument57133.pdf?lastUpdateDay=10.12.12&lastUpdateHour=12%3A26&userLogged=false&date=poniedzia%C5%82ek%2C+10+grudzie%C5%84+2012

 

Dokument w dłuższej wersji [tutaj]

 

 

 

 

Żywność GMO zmienia funkcje narządów – Mike Adams


...

UWAGA!Projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakazu genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora nie są skuteczne. Domagamy się od Rządu RP wprowadzenia autonomicznych przepisów (ustawowych), które trwale i skutecznie zabezpieczą Polskę przed uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Kukurydza MON810, która zostanie dopuszczona do uprawy jeśli Prezydent podpisze ustawę o nasiennictwie, jest typu Bt.

ŻĄDAJ od Prezydenta WETA dla ustawy o nasiennictwie.
WIĘCEJ: https://weto.icppc.pl/

WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO
https://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Serdecznie pozdrawiamy,

Jadwiga Łopata i Julian Rose

Czy uprawy GMO będa się nam opłacać?

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z prof. dr hab. Janem Narkiewiczem-Jodko, byłym kierownikiem Zakładu Ochrony Roślin Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach i byłym szefem grupy Roboczej Światowego Towarzystwa Nauk  Ogrodniczych, rolnikiem i przyrodnikiem, która ukazała się w Zielonym Sztandarze nr 35 (2012).

Profesor opowiada się za zakazem upraw GMO i podaje szczegółowe wyjaśnienia zagrożeń związanych w prowadzaniem transgenicznych roślin do upraw.

Kim jest Pani Twardowska?

Kto lobbuje za GMO i pomija kwestie patentowe – czyli wielka kasa i …

Sprawa GMO i autorytetu Pana Twardowskiego…

Od wielu lat słucham wypowiedzi Pana Twardowskiego, największego autorytetu w dziedzinie biotechnologii. Wszędzie gdzie pojawia się wątek GMO i jest to nagłośnione przez media głównego nurtu, zazwyczaj pojawia się Pan Twardowski albo Pan Węgleński. Tych dwóch ekspertów reprezentuje główny głos nawołujący do wdrażania technologii GM.

Pan Twardowski od lat używa tych samych argumentów. Wielokrotnie słyszałem jego wypowiedzi na temat bezduszności przeciwników w kontekście produkcji insuliny z komponentów GM.

Wielokrotnie też przytacza Pan Twardowski tak zwany złoty ryż z witaminą A, którego należałoby jeść kilogramami, żeby dostarczyć tej witaminy do organizmu. Read more