Kim jest Pani Twardowska?

Kto lobbuje za GMO i pomija kwestie patentowe – czyli wielka kasa i …

Sprawa GMO i autorytetu Pana Twardowskiego…

Od wielu lat słucham wypowiedzi Pana Twardowskiego, największego autorytetu w dziedzinie biotechnologii. Wszędzie gdzie pojawia się wątek GMO i jest to nagłośnione przez media głównego nurtu, zazwyczaj pojawia się Pan Twardowski albo Pan Węgleński. Tych dwóch ekspertów reprezentuje główny głos nawołujący do wdrażania technologii GM.

Pan Twardowski od lat używa tych samych argumentów. Wielokrotnie słyszałem jego wypowiedzi na temat bezduszności przeciwników w kontekście produkcji insuliny z komponentów GM.

Wielokrotnie też przytacza Pan Twardowski tak zwany złoty ryż z witaminą A, którego należałoby jeść kilogramami, żeby dostarczyć tej witaminy do organizmu.

Nie będę tutaj przytaczał wszystkich asekuranckich wypowiedzi Pana Twardowskiego. Zazwyczaj nie słyszałem z jego ust sensownych i rzetelnych argumentów. Jego linia obrony skupiała się na naszej (aktywistów) rzekomej „niewiedzy” oraz bezduszności.

Zajmę się jednak jedną z kwestii, których Pan Twardowski nie porusza.

PATENTY!!!!

Podkreślam: Sprawa GMO dotyczy CAŁEJ TECHNOLOGII a nie tylko roślin GM.
Podkreślam też, że największa korporacja związana z biotechnologią Monsanto, posiada większość patentów.


Przytoczmy kawałek tekstu ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej:

.. Ryzyko konfliktu interesów i nielegalnego lobbingu:

Biotechnologia jest dziedziną nauki, która w ogromnym stopniu uzależniona jest od sektora prywatnego i dzięki niemu się rozwija. Większość badań biotechnologicznych na świecie przeprowadzana jest bądź w ramach prywatnych firm, bądź jest przez nie finansowana. Szacuje się, że udział środków prywatnych w tej dziedzinie nauki jest wyższy o 20% niż w innych sektorach. Już w 1984 r. prywatne finansowanie rozwoju biotechnologii w USA stanowiło 42% wszystkich wydatków przemysłu na rozwój nauki. Badacze nauki, tacy jak Lily E. Kay, szacują, że przynajmniej 80% biologów molekularnych w Stanach Zjednoczonych ma udziały w firmach biotechnologicznych. W dodatku jest to dziedzina bardzo silnie zmonopolizowana: w 2000 roku 71% patentów z zakresu rolniczej biotechnologii było w posiadaniu pięciu koncernów rolno-chemicznych: Syngenta, Aventis (obecnie Bayer CropScience), DuPont, Monsanto, Dow. System patentowania w dziedzinie biotechnologii prowadzi do poważnych wątpliwości dotyczących statusu i roli wiedzy naukowej. Odkrycia i wynalazki dokonywane przez naukowców pracujących w państwowej instytucji, lecz prowadzących badania za pieniądze zlecających je firm stają się własnością prywatną i są wykorzystywane w działalności biznesowej zgodnie z interesami danego podmiotu. Te zaś nie zawsze muszą być zbieżne z interesem publicznym. Również wyniki badań prowadzonych na styku nauki i sektora prywatnego mogą być udostępniane i ujawniane jedynie za zgodą opłacającej je firmy. Naukowcy powiązani z przemysłem biotechnologicznym znajdują się często w sytuacji konfliktu interesów, gdy stoją przed koniecznością dokonania wyboru między interesem publicznym a interesem prywatnych firm, które finansują ich badania.

Źródło: https://www.prezydent.pl/

„…Prof. Tomasz Twardowski
–  Professor and department head in Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Poznań,
– President of the Polish Federation of Biotechnology, Executive Board Member of European Federation of Biotechnology,
– member of GMO Committee at the Environment Ministry and Ministry of Agriculture, author of
expert opinions for the Ministry about MON 810…”

Tłumaczenie: „…Prof. Tomasz Twardowski
– Profesor i szef wydziału w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
– Przewodniczacy Polskiej Federacji Biotechnologii, członek Zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii
– członek  Komisji GMO przy  Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Rolnictwa, autor ekspertyz dla Ministerstwa na temat MON 810
…”

Źródło: https://www2.leuphana.de/

„.. A public relations campaign to promote genetic engineering in Poland has been started by some scientists, led by Professor Tomasz Twardowski
from Poznan. He founded an Information Office in Warsaw that provides only heavily biased pro-biotech information and
publishes a regular bulletin that strongly advocates a pro-biotech policy. Prof. Twardowski pointed out that he is about to target Polish consumer
organisations, trying to talk them into a campaign supportive of 6 genetically engineered food….”

Tłumaczenie: „.. Kampania PR promująca inżynierię genetyczną w Polsce została wszczęta przez kilku naukowców, z prof. Tomaszem Twardowskim z Poznania na czele.  Powołał on Biuro Informacyjne w Warszawie, które upowszechnia jedynie tendencyjne informacje na rzecz biotechnologii i wydaje regularny biuletyn popierający mocno politykę pro-biotechnologiczną. Prof. Twardowski oświadczył, że zamierza skierować do polskich organizacji konsumenckich kampanię nakłaniającą je do poparcia dla 6 genetycznie modyfikowanych produktów żywnościowych….”

Źródło: https://www.anped.org/

Monsanto – strona 241: prawa kolumna – Partners:

..Tomasz TWARDOWSKI
Agencya Edytor, Kiekrz (PL)..”

https://www.monsanto.com.br/
– dokument nie jest dokumentem Monsanto tylko Komisji Europejskiej. Nie chodzi jednak o to czy Pan Twardowski jest partnerem Monsanto, tylko o miejscowość  Kiekrz.

Tomasz Twardowski, Aleksandra Twardowska

Pełny dokument z szerokim wachlarzem analizy w Polsce zrealizowany przez Twardowskich? Czy nie wygląda to jak wywiad gospodarczy? Oczywiście należy przeglądnąć cały materiał. Z materiału tego wynika, że sprawy wdrożenia ustaw pro GMO nie są obce Panu Twardowskiemu od lat.

„..Political landscape
The past Polish Government (until November 2007) wished to establish Poland as a “GMO free zone”. A new GMO law proposal was offered for public consultation (Aug. 1, 2008) again promulgating the idea of “GMO free zones”. The brand new project of legal act “Law on GMO” was prepared.
These legal activities were contradictory to the  legal status of GMOs within the European Community. The European Commission published [Jan 19, 2008] the “decision” that due to a lack of scientific data, the proposed Polish legislation was not accepted. Very recently (January 20, 2008) the European ommission has learned from the new Polish Government, represented by the Secretary for Agriculture, that Polish legislation concerning GMO will be coherent with EU directives. However, a few days later the Secretary for the Environment  (from the same government tea) declared that Poland should stay GMO free due to its unique nature. A continuation of the philosophy of a “GMO free zone” or unification with EU legislation is an open question under active discussion among politicians, experts, greens and lay people…”

Tłumaczenie: „..Krajobraz polityczny

Poprzedni rząd polski (do listopada 2007) chciał ustanowić Polskę „strefą wolną od GMO”. Zaproponowano nową ustawę prawną dotyczącą GMO celem publicznej konsultacji (1 sierpnia 2008), również popierającą ideę „stref wolnych od GMO”. Przygotowano całkiem nowy projekt ustawy prawnej, zwanej Ustawą o GMO. Te  czynności prawne były sprzeczne ze statusem prawnym GMO Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska ogłosiła (19 stycznia 2008) „decyzję”, iż z powodu braku danych naukowych proponowane polskie ustawodawstwo nie zostaje zaakceptowane. Całkiem niedawno (20 stycznia 2008) Komisja Europejska dowiedziała się od nowego rządu polskiego, reprezentowanego przez Ministra (?) Rolnictwa, że ustawodawstwo polskie w kwestii GMO będzie spójne z dyrektywami UE. Jednak kilka dni  później Minister (?) Środowiska (z tej samej ekipy rządowej) oświadczył, że Polska powinna
pozostać wolna od GMO ze względu na swoją dziewiczą przyrodę.
Kontynuacja filozofii „strefy wolnej od GMO” lub unifikacji z ustawodawstwem UE pozostaje otwartym zagadnieniem podlegającym ożywionej dyskusji wśród polityków, ekspertów, zielonych aktywistów i zwyczajnych ludzi…”

Źródło:https://www.kcl.ac.uk/

„… Jednak analizując skład Komisji (…) GMO w tamtych latach, ciężko oprzeć się wrażeniu, że mieliśmy do czynienia z celowym działaniem sił wyższych. (…)

Prof. dr hab. Andrzej Anioł (Przewodniczący Komisji ds. GMO), na zlecenie firmy Monsanto przygotował raport opublikowany w 2005 r. pokazujący korzystny wpływ dla Polski wprowadzenia upraw GMO. [Dokument nr 8] W raporcie jest jasno napisane, że środki finansowania badania przyznała firma Monsanto Europe..

Prof. dr hab. Tomasz Twardowski (Członek Prezydium Komisji ds. GMO) w jeszcze bardziej oczywisty sposób jest związany z Monsanto. W 2007 r. prof. Twardowski został ponownie (czyli był wcześniej) wybrany Prezesem Zarządu Polskiej Federacji Biotechnologii, której jednocześnie Robert Gabarkiewicz z Monsanto Polska był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej…”

Źródło:https://biotechnologia.pl/

Idąc dalej okazuje się, że Pani Aleksandra Twardowska jest rzecznikiem patentowym o zasięgu europejskim i ze znajomością systemu patentowego gdzie? W USA.

…Doświadczenie zawodowe:

W latach 1997-2011 współpracowała z kancelariami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej. Od 2012 roku współpracuje z kancelarią Kulikowska & Kulikowski Sp.j. Autor i współautor licznych publikacji w zakresie prawa własności przemysłowej. Członek PIRP, EPI, PFB, UNION IP oraz komisji biotechnologicznej UNION IP.

Czym się zajmuje w kancelarii:

Specjalizuje się w opracowywaniu krajowych i międzynarodowych opisów zgłoszeń patentowych z zakresu biotechnologii, farmacji i chemii i prowadzeniu spraw z zakresu ochrony własności przemysłowej przed Polskim i Europejskim Urzędem Patentowym. Prowadzi badania patentowe w zakresie chemii, biotechnologii i farmacji. Walidacja patentów europejskich w zakresie biotechnologii, farmacji i chemii….”

…Stypendium USDA’s Cochran Fellowship – Michigan State University, United States Patent and Trademark Office Alexandria, Plant Variety Protection Office, USDA, Beltsville, US. …”

Źródło: https://kulikowska.pl/

Ms. Aleksandra Twardowska Patent Attorney twardowska@wtspatent.pl

„… Spory patentowe w farmacji
Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy specjalizuje się w usługach prawnych dotyczących identyfikowania i minimalizowania ryzyka patentowego związanego z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych. Nasz zespół przeprowadził wiele postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami, w sprawach o unieważnienie patentów oraz sprawach dotyczących naruszania patentów. ..”

Źródło: https://www.biotrin.cz/
Źródło: 
https://wtspatent.pl/

Lp.: 325
Aleksandra Twardowska (nr ewid.:3152)
Okręg: Wielkopolski
REGON: 634566653
Kancelaria Patentowa Biopatent dr Aleksandra Twardowska
Polna 5, 62-090  Kiekrz
tel.: fax:
tel.kom.: 604578644
e-mail: twardowska@biopatent.pl www:
Ubezpieczenie OC:
od 2012-01-01 do 2012-12-31, Um. Gen. nr 23/3002776/06 zawarta w dniu 17 grudnia 2009 r. z HDI
ASEKURACJA TU S.A.

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/

Wchodząc na https://biopatent.pl/
Widzimy stronę w budowie.. i zastanawiamy się nad słowem BIO.

Patrząc na wpis w DNS widzimy:

ABONENT:
osoba:
Kancelaria patentowa dr Aleksandra Twardowska
ulica:Polna 5
miasto:62-090  Kiekrz
lokalizacja:PL
telefon: +48.618482360
fax: +48.618482360
ostatnia modyfikacja:
2005.02.07

 

 

Na stronie Money.pl znajdziemy znak towarowy zastrzeżony dla Tomasz Twardowski. W znaku widać łańcuch DNA.

 

Agencja ,,EDYTOR” Usługi Wydawniczo-Biurowe Ewangelina Twardowska
Agencja jest skąd? Z Kiekrz’a(y)? i…. zajmuje się między innymi:

…badania naukowe, ekspertyzy naukowe, usługi prawnicze, doradztwo w zakresie własności przemysłowej, intelektualnej ..

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I BIOTECHNOLOGIA ORAZ NOWE LEKI
Aleksandra Twardowska
Biuro Patentów i Znaków Towarowych Jan Wierzchon & Partnerzy
Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
E-mail: aleksandra.twardowska@jwp.pl

Wejdźmy zatem na stronę jwp.pl i widzimy? Rzecznicy i patenty.

Panu Twardowskiemu również nie jest obcy temat patentów i własności intelektualnej. W 1994 roku był on bowiem członkiem zespołu ds. wydawniczych i własności intelektualnej. W Komitecie Biotechnologii przy Prezydium PAN.

Źródło: Tomasz Twardowski

„Biotechnologia ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Pozwala na otrzymywanie nowymi metodami energii czy takich produktów, jak m.in. tkaniny, materiały opatrunkowe czy żywność” – mówi prof. Twardowski.

Jego zdaniem, Polska, rezygnując – tak jak cała Europa – z żywności genetycznie zmodyfikowanej, utraciła zarazem nowoczesną technologię. „Odrzucenie GMO stanowi ogromną stratę dla gospodarki” – ocenia.

https://www.naukawpolsce.pap.pl/

Zastanawiam się Panie Twardowski nad tym czy dla gospodarki czy dla kogoś innego?

Czy to jest konflikt interesów? Wielki konflikt interesów?

Należałoby zadać następujące pytania:

Czy posiada Pan lub Pani Twardowska jakieś patenty związane z badaniami, bakterią Escherichia coli  i tak bardzo propagowaną insuliną? A może nad jakimś procesem czy częścią procesu w którym produkuje się insulinę?

I jeszcze jedno: Czy takie osoby jak Pani Twardowska i Pan Twardowski nie są czasem strategicznie – najważniejszymi osobami dla koncernu takiego jak Monsanto?

Na zakończenie: Szefowa instytucji na którą powołuje się dosyć często Pan Twardowski pracuje dla Monsanto:Przewodnicząca Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Diána Bánáti pracuje dla Monsanto i Basf

Wszystkie opublikowane informacje są dostępne w internecie.

Pan Twardowski winien natychmiast zerknąć do polskiego prawa i zapisów związanych z eksperymentem naukowym. Polecam mu artykuł: Eksperyment naukowy – kryptonim GMO ponieważ polscy obywatele niewiele wiedzą na temat GMO a spora część z nich, nie jest nawet świadoma istnienia modyfikacji genetycznych zwanych GMO.

Dla mnie jest już całkowicie jasne, dlaczego Pan Twardowski tak gloryfikuje opatentowane GMO!!!
Zatem: Czy to my aktywiści i działacze przeciwko GMO jesteśmy bezduszni?

Ostatnie pytanie brzmi: Kto powinien się zainteresować sprawą? 

Przeczytaj też:

Do wszystkich Polaków, Prezydenta Komorowskiego, Premiera Donalda Tuska, byłych ministrów rolnictwa oraz polityków, którzy głosowali na TAK podczas wdrażania wszelakich ustaw związanych z GMO.

Oraz dzisiejsza audycja z Polskiego Radia:  W sprawie GMO chodzi o wielkie pieniądze

Źródło obrazka: https://www.wpclipart.com/

 

 

źródło: https://maciejka.nowyekran.pl/post/81151,kim-jest-pani-twardowska-czyli-opowiesc-o-gmo-insulinie-okropnych-przeciwnikach-gmo-i-wlasnosci-intelektualnej