Anna Wasilewska

Od: Anna Wasilewska
Do: Fundacja ICPPC 
Data: 17 sierpnia 2017, 11:01:12
Temat: Odp: stanowisko w sprawie GMO

Szanowni Państwo, przekazuję swoje odpowiedzi na pytania przesłane w ankiecie dotyczące GMO.

Pyt. 1 Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?
Odp. Rząd powinien zapewnić każdemu Polakowi możliwość wyboru, szanując jego decyzje. Dlatego też, każdy produkt żywnościowy zawierający GMO powinien mieć wyraźne oznaczenie na etykiecie, aby obywatele zgodnie ze swoim przekonaniem mogli sami zdecydować i mieć wolny wybór.
Pyt. 2 Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowego zakazu upraw GMO?
Odp. Polska powinna być wolna od upraw GMOi budować markę polskiej żywności jako ekologicznej i pochodzącej z kraju, w którym nie ma upraw GMO. Rzeczypospolita Polska skorzystała z możliwości, jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE i we wrześniu 2015 r. polski rząd zgłosił chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości uprawy GMO.

Pyt. 3 Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmachi organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis: “…Art. 49a.
1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiejustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapisbędzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?

Odp.Będę głosowała przeciwko. W żadnymmiejscu dyrektywy ParlamentuEuropejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r., którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie maobowiązku wprowadzania stref prowadzenia upraw GMO.
Z poważaniem
Anna Wasilewska
Poseł na Sejm RP