Oświadczenie Koalicji Polska Wolna od GMO w sprawie decyzji KE

W dniu 11 lutego 2014 r. Rada Europejska ds. Ogólnych głosowała decyzję Komisji Europejskiej dot dopuszczenia do stosowania w zasiewach na terenie Unii nowej odmiany kukurydzy genetycznie modyfikowanej oznaczonej symbolem 1507 , a produkowanej przez koncern Pioneer Hi-Bred International, Inc. oraz przedsiębiorstwo Mycogen Seeds. W wyniku głosowania Rada nie dokonała przyjęcia decyzji ponieważ nie osiągnięto wymaganej większości kwalifikowanej. Przeciwko decyzji głosowało 19 krajów , w tym przedstawiciele Polski.

Jednak brak przyjęcia decyzji nie oznacza jej odrzucenia.

Stosowany w strukturach decyzyjnych Unii Europejskiej tzw. system komitologii umożliwia Komisji orzekanie bez zgody Rady, w przypadku nie uzyskania większości kwalifikowanej w trzech kolejnych głosowaniach. Taki przypadek ma miejsce obecnie, gdzie liczba sprzeciwiających się nie osiągnęła przewagi w stosunku do sumy głosujących za dopuszczeniem kukurydzy 1507 oraz wstrzymujących się i nieobecnych podczas głosowania. Po głosowaniu w dniu 11 tego lutego br. Komisja jest uprawniona do podjęcia na drodze arbitralnej decyzji wiążącego orzeczenia o dopuszczeniu do upraw nowej odmiany transgenicznej kukurydzy GMO.

Oznacza to, że w nadchodzącym sezonie siewnym najprawdopodobniej pojawi się na naszych polach nowa roślina – hybryda wyposażona w gen trujący owady oraz dodatkowo w sekwencje genetyczne wytwarzające białka odporności na herbicyd. Rzekome zalety agrotechniczne ogłaszane przez producentów tych nasion niewątpliwie znajdą zwolenników wśród potencjalnych plantatorów kukurydzy na terytorium Polski co oznacza potencjalne skażenie naszych pól przez niekontrolowane przenikanie do środowiska transgenicznej rośliny .

Podkreślić należy, że będzie to pierwsza odmiana uprawna odporna na opryski środkami chwastobójczymi. Uprawy tego typu roślin prowadzą do nadmiernego stosowania szkodliwych chemikaliów , które przenikają do łańcucha żywieniowego i kumulują się w środowisku niszcząc ekosystemy ukształtowane od tysięcy lat. Dotychczas na ternie Unii Europejskiej nie stosowano takich roślin, a zakazy uzasadnione były negatywnymi doświadczeniami płynącymi z terenów Ameryki Południowej i USA gdzie nieodwracalne straty środowiskowe pociągają za sobą ujemne konsekwencje ekonomiczne podważające opłacalność stosowania tych roślin. Ponadto liczne dowody naukowe ( Seralini et al. ) w coraz większym stopniu wskazują na bezpośredni związek upraw roślin GMO z zachorowaniami na raka, cukrzycę, alergie i inne choroby cywilizacyjne.

W Polsce wprowadzono pozorny zakaz upraw jedynej odmiany kukurydzy GMO pod nazwą MON 810. Podkreślić należy, że zakaz ten został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w ubiegłym roku jednak po nowelizacji ustawy nasiennej , którą zmieniono w ten sposób, iż dozwolono obrót nasionami tej rośliny na naszym terytorium. Od ponad roku funkcjonuje więc kuriozalny stan prawny, w którym można odmianą MON 810 handlować, lecz nie można jej wysiewać. ( sic! )

W wyniku przeprowadzonych kontroli zasiewów kukurydzy w ubiegłym roku oficjalnie ogłoszono ,iż nie odnotowane zostały przypadki upraw tej rośliny , a Polska jest wolna od GMO.

Komunikat taki wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i służby ochrony roślin i nasiennictwa jest zwykłą hipokryzją. Z planów kontroli ujawnionych w instrukcji Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że skontrolowano jedynie około 3% powierzchni upraw kukurydzy. Stąd wniosek o braku naruszenia zakazu jest całkowicie nieuprawniony.

W sytuacji nadchodzącego zagrożenia rozprzestrzenianiem się nowej groźnej odmiany Koalicja Polska Wolna od GMO wzywa wszystkich członków i sympatyków do uczestnictwa w akcji protestacyjnej przeciwko wszelkim uprawom roślin transgenicznych na naszym terytorium.

Żądamy ustawowego zakazu upraw GMO poprzez przywrócenie zapisów ustawy o nasiennictwie regulujących ścisłe zasady prowadzenia skutecznej kontroli i nakładania rygorystycznych kar za ich łamanie.

W imienu Koalicji Polska Wolna od GMO członkowie Komisji Sterującej: Edyta Jaroszewszk-Nowak, Anna Szmelcer, Jadwiga Łopata, Paweł Połanecki i Julian Rose