List otwarty profesora Dona Hubera w sprawie nowego patogenu powstałego w wyniku modyfikacji genetycznych

List w formacie :
[*.doc]
[*.pdf]

Farm and Ranch Freedom Alliance (organizacja utworzona w celu ratowania gospodarstw rodzinnych w USA i kierowana przez Judith McGeary) opublikowała list otwarty Dona Hubera – emerytowanego profesora Purdue University do amerykańskiego sekretarza rolnictwa Toma Vilsacka. List zawiera ostrzeżenie o „nieznanym dotąd w nauce” patogenie, który został odkryty przez „zespół uznanych specjalistów zajmujących się światem roślin i zwierząt”.

List został najwyraźniej napisany, zanim 1 lutego br. Vilsack ogłosił swoją decyzję zezwalającą na nieograniczone uprawianie genetycznie zmutowanej odmiany alfalfa, a intencją listu było przekonanie Sekretarza Rolnictwa do wdrożenia moratorium, zamiast deregulacji dla odmian odpornych na działanie Roundupu (oznaczanych RR).

Nowy patogen ma prawdopodobnie związek z wszechobecnymi dzisiaj chorobami; takimi jak syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy. Jednak najbardziej niepokojące są dane o jego wpływie na inwentarz żywy. Huber odnosi się do „ostatnich raportów mówiących o ponad 20% poziomie bezpłodności u jałówek i poronieniach u bydła na poziomie 45%”.

„To może być zapowiedź koszmaru związanego z inżynierią genetyczną, przed którym niektórzy uczeni (w tym moja skromna osoba) ostrzegali przez lata (3) (zob. Genetic Engineering Dream or Nightmare, ISIS publication), a którym jest: niezamierzone stworzenie nowego patogenu poprzez rekombinację i horyzontalny transfer genów.

W podsumowaniu Huber stwierdza: „Badałem patogeny roślin przez ponad 50 lat. Obecnie obserwujemy nienotowany trend wzrostowy w ilości chorób oraz innych zaburzeń roślin i zwierząt. Ten patogen może być pomocny dla zrozumienia i rozwiązania problemu. Zasługuje on na natychmiastową uwagę i poświęcenie na to dużych nakładów, co pozwoli być może uniknąć generalnego upadku kluczowego elementu systemu naszego rolnictwa.

Poniżej list w całości:

Sekretarz Rolnictwa Tom Vilsack

Zespół uznanych naukowców specjalizujących się w badaniach roślin i zwierząt zwrócił niedawno moją uwagę na odkrycie widocznego jedynie pod mikroskopem elektronowym patogenu, który wydaje się mieć duży wpływ na zdrowie roślin, zwierząt, a prawdopodobnie także ludzi. Z oglądu danych wynika, że jest on szeroko rozpowszechniony, może wywołać poważne konsekwencje, a także, że występuje w wyraźnie wyższym stężeniu w odmianie soi i kukurydzy (RR), co może oznaczać związek z genem RR lub co bardziej prawdopodobne z obecnością Roundupu. Organizm ten jest dotąd w nauce NIEZNANY.

Jest to bardzo „wrażliwa” informacja, która mogłaby spowodować załamanie się rynku eksportu amerykańskiej soi i kukurydzy, a także poważne zakłócenia w krajowych dostawach żywności i paszy. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ten nowy organizm już jest odpowiedzialny za wywołanie poważnych szkód (patrz niżej). Dlatego moi koledzy i ja prowadzimy nadal nasze badania szybko i dyskretnie, a także usiłujemy uzyskać pomoc od Departamentu Rolnictwa USA i innych instytucji, w identyfikacji źródeł powstania patogenu, jak również zakresu jego występowania, skutków i środków zaradczych.

Pozwalamy sobie poinformować Departament Rolnictwa na wczesnym etapie badań, mając na uwadze ważące się losy decyzji aprobującej RR alfalfa. Jest oczywiste, że jeżeli gen RR albo sam Roundup jest promotorem lub jednym z czynników warunkujących powstanie tego patogenu, to podjecie takiej decyzji byłoby katastrofą. W takim wypadku jedyną słuszną decyzją byłoby co najmniej odroczenie takiej decyzji, do czasu kiedy wystarczająca ilość danych ( o ile takie się znajdą) oczyści z podejrzeń system RR.

Przez ostatnie 40 lat pracowałem jako naukowiec w komercyjnych i wojskowych agendach, których zadaniem była ocena i przygotowanie na naturalne oraz stworzone przez człowieka zagrożenia natury biologicznej. Obejmowały one także broń biologiczną i zagrożenia epidemiczne. Na podstawie tych doświadczeń uważam, że zagrożenie jakie stwarza omawiany patogen jest wyjątkowe i stanowi ogromne ryzyko. Używając bardziej potocznego języka, powinno być ono traktowane jako sytuacja krytyczna.

Zespół ekspertów z różnych dziedzin pracujący nad tym zagadnieniem, zajmował się poszczególnymi elementami tej układanki, która ujęta całościowo, przedstawia następujący i niepokojący scenariusz:

Wyjątkowe cechy fizyczne. Ten nieznany wcześniej organizm jest widoczny jedynie pod mikroskopem elektronowym (36000X) i w przybliżeniu odpowiada wielkością wirusom średnich rozmiarów. Jest w stanie się reprodukować i należy do organizmów mikrogrzybopodobnych. Gdyby to się potwierdziło to byłby to pierwszy taki mikro – grzyb jaki kiedykolwiek zidentyfikowano. Istnieją silne dowody na to, że ten zaraźliwy składnik powoduje rozprzestrzenianie się chorób zarówno u roślin jak i ssaków, co jest bardzo rzadkie.

Umiejscowienie i stężenie patogenu. Patogen występuje w wysokim stężeniu w mączce sojowej i kukurydzianej odpornej na działanie Roundupu, w wytłokach gorzelnianych z kukurydzy RR, fermentowanej paszy dla zwierząt, zawartości świńskich żołądków oraz w łożyskach bydła i trzody chlewnej karmionej produktami RR.

Związek z rozprzestrzenianiem się chorób roślin. Patogen występuje w dużym stężeniu w roślinach dotkniętych dwoma wszechobecnymi chorobami, które obniżają plony i dochody rolników. Są to syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy. Patogen występuje także w grzybiczym komponencie czynnika wywołującego SDS (Fusarium solani fsp glycines).

Związek ze spadkiem płodności zwierząt. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność tego organizmu w szerokim spectrum inwentarza żywego, który był dotknięty niepłodnością i poronieniami. Wstępne rezultaty z trwających badań pozwalają na potwierdzenie zdolności do wywołania poronień w warunkach klinicznych.

Istnienie patogenu może wyjaśnić przyczynę obserwowanego w ostatnich kilku latach wzrostu częstotliwości występowania niepłodności i poronień u bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej i koni. Mieszczą się w tym także ostatnie raporty, mówiące o ponad 20% poziomie bezpłodności u jałówek i poronieniach u bydła na poziomie 45%”.

Przykładem na to może być sytuacja w której na 1000 ciężarnych jałówek karmionych produktem pszenicznym (wheatlege prawdopodobnie chodzi o pszenicę przeznaczaną na paszę) 450 poroniło. W tym samym czasie 1000 innych jałówek z tego samego stada karmionych sianem, w ogóle nie miało poronień. Wysokie stężenie patogenu zostało potwierdzone w produkcie wheatalege, który prawdopodobnie był poddany działaniu glifosatu (substancja czynna w Roundup).

Rekomendacje. Reasumując; ze względu na wysokie stężenie tego nowego zwierzęcego patogenu w roślinach odpornych na działanie Roundup, a także jego związek z chorobami roślin i zwierząt, które osiągają rozmiary epidemii, domagamy się od Departamentu Rolnictwa USA udziału w śledztwie prowadzonym przez różne instytucje oraz natychmiastowego moratorium na deregulację upraw odpornych na działanie Roundup aż do momentu kiedy przyczynowy lub predystynujący związek pomiędzy glifosatem i/lub roślinami RR zostanie wykluczony jako niebezpieczny dla zbiorów zbóż, produkcji zwierzęcej i ludzkiego zdrowia.

Należy niezwłocznie zbadać czy uboczny skutek działania glifosatu może polegać na ułatwieniu wzrostu tego patogenu lub na tym, że skutki działania patogenu są poważniejsze u roślin i zwierząt osłabionych jego stosowaniem. Istnieją solidne dowody na to, że glifosat powoduje wzrost patogenów glebowych i już dzisiaj wiąże się go ze wzrostem ponad 40 chorób roślin. Rozkłada on system obronny roślin poprzez chelatację (skomplikowana reakcja chemiczna, w tym wypadku najbardziej zbliżona do znaczenia: pozbawienie) ważnych składników odżywczych. Z kolei poprzez redukcję zawartości składników odżywczych w pożywieniu i paszy prowadzi do zakłóceń w organizmach zwierząt. Aby należycie ocenić te czynniki, zwracamy się o udostępnienie odpowiednich danych przez Departament Rolnictwa USA.

Badałem patogeny roślin przez ponad 50 lat. Obecnie obserwujemy nienotowany trend wzrostowy w ilości chorób oraz innych zaburzeń roślin i zwierząt. Ten patogen może być pomocny dla zrozumienia i rozwiązania problemu. Zasługuje on na natychmiastową uwagę i poświęcenie na to dużych nakładów, co pozwoli być może uniknąć generalnego upadku kluczowego elementu systemu naszego rolnictwa.

Z wyrazami szacunku

COL (Ret) Don M. Huber Emeritus Profesor, Purdze University APS Coordinator, USDA National Plant Disease Recovery System (NPDRS)

Bibliografia

 1. Researcher: Glyphosate (Roundup) or Roundup Ready Crops May Cause Animal Miscarriages”, Jill Richardson, La Vida Locavore, 18 February 2011 https://www.lavidalocavore.org/diary/4523
  2. “Researcher: Glyphosate (Roundup) or Roundup Ready Crops May Cause Animal Miscarriages”, 18 February 2011, https://farmandranchfreedom.org/gmo-miscarriages
  3. Ho MW. Genetic Engineering Dream of Nightmare? The Brave New World of Bad Science and Big Business, Third World Network, Gateway Books, MacMillan, Continuum, Penang, Malaysia, Bath, UK, Dublin, Ireland, New York, USA, 1998, 1999, 2007 (reprint with extended Introduction). https://www.i-sis.org.uk/genet.php
  Tłumaczenie z języka angielskiego: Olaf Swolkień Tłumacz w kilku miejscach skorzystał z tłumaczenia znajdującego się na stronie: https://permakultura.net/2011/02/19/na-soi-i-kukurydzy-gmo-wykryto-nowy-rodzaj-organizmu-jest-patogenem-zarowno-dla-roslin-i-zwierzat/
 2. Read the rest of this article on the ISIS website https://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php
  ========================================================
  This article can be found on the I-SIS website at https://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php
  All new articles are also announced on our RSS feed https://www.i-sis.org.uk/feed.xml ISIS website is now archived by the British Library as part of UK national documentary heritage If you like this original article from the Institute of Science in Society, and would like to continue receiving articles of this calibre, please consider making a donation or purchase on our website https://www.i-sis.org.uk/ISISappeal.php
  ISIS is an independent, not-for-profit organisation dedicated to providing critical public information on cutting edge science, and to promoting social accountability and ecological sustainability in science.
  If you would like to be removed from our mailing list unsubscribe at
  https://www.i-sis.org.uk/unsubscribe or email unsubscribe@i-sis.org.uk
  ========================================================
  CONTACT DETAILS Please see https://www.i-sis.org.uk/contact.php