Kujawsko-Pomorskie nie chce GMO

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego są głęboko zaniepokojeni działaniem Rady Ministrów, która 13 lutego 2007 r. przyjęła projekt ustawy “Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. Ustawa w takim kształcie umożliwi wprowadzenie roślin genetycznie modyfikowanych na obszar naszego kraju, co jest sprzeczne z “Ramowym stanowiskiem Polski dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych” przyjętym 3 kwietnia 2006 r. przez Rząd na podstawie opracowań przygotowanych przez resorty: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny i będzie sprzeczna z oczekiwaniami mieszkańców województwa oraz strategią rozwoju naszego regionu. Poprzez wprowadzenie upraw roślin transgenicznych rolnictwo kujawsko-pomorskie utraci wizerunek proekologicznego producenta żywności o najwyższych parametrach jakościowych. W strategii województwa wpisano zadania związane z bezpieczeństwem produkowanej żywności oraz ochrony środowiska z zachowaniem różnorodności biologicznej. Konsumenci oczekują zdrowej i bezpiecznej żywności wyprodukowanej metodami przyjaznymi środowisku. Rolnictwo naszego województwa produkuje w oparciu o naturalne genotypy, dużą bioróżnorodność i czyste środowisko. Realizuje się działania rolnośrodowiskowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zadania Natura 2000 oraz dostosowuje się produkcję do warunków przyrodniczych. Unijne dyrektywy preferują różnorodność upraw przy rygorystycznym rozgraniczeniu gatunków zmodyfikowanych od naturalnych, co w naszych warunkach gospodarstw rodzinnych jest niemożliwe do zastosowania. W latach 2004/5 w następstwie zaniepokojenia społecznego możliwością wprowadzenia roślin transgenicznych, samorządy wojewódzkie oraz Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej w swoim stanowisku z września 2005 r. w sprawie uprawy organizmów roślinnych genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w Polsce, opowiedziały się za utworzeniem na swoich obszarach stref wolnych od upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych do czasu wszechstronnego przebadania pozytywnych i negatywnych skutków oddziaływania tych organizmów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Do dnia dzisiejszego brak jest jednoznacznych opinii różnych zainteresowanych środowisk wykluczających negatywny wpływ GMO na ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne bądź co najmniej dla nich neutralnych. W dalszym ciągu jesteśmy za tym aby obszar województwa kujawsko-pomorskiego został strefą wolną od GMO a ponadto oczekujemy:

  1. Wystąpienia Rządu Polskiego do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zakazu obrotu produktami z GMO na terytorium całego kraju do czasu uzyskania konkretnych informacji o walorach i wadach oraz skutkach stosowania tych produktów.
  2. Wniesienia tej problematyki przez polskich europarlamentarzystów pod obrady Parlamentu Europejskiego i doprowadzenie do wypracowania stanowiska, które pozwoliłoby członkom Unii podejmować własne decyzje.
  3. Umożliwienia samorządom terytorialnym podejmowania decyzji o zamknięciu swojego obszaru dla upraw GMO, do czasu wszechstronnego przebadania pozytywnych i negatywnych skutków oddziaływania organizmów genetycznie modyfikowanych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.
  4. Zlokalizowania w jednym resorcie całości problematyki związanej z organizmami genetycznie modyfikowanymi.
  5. Określenia warunków obrotu, monitoringu i kontroli produktami z udziałem GMO, jak również ich czytelnego oznakowania.

Otrzymują: Prezydent RP, Marszałek Senatu RP, Marszałek Sejmu RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Parlamentarzyści Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

    źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.mw.gov.pl