Ustawa o biopaliwach

Szanowni Państwo,
Prosimy o pomoc i wysłanie listu do Prezydenta z prośbą o zawetowanie ustawy o biopaliwach. W USTAWIE BRAKUJE BARDZO WAŻNEGO ZAPISU, że „niedopuszczalny jest wwóz do Polski genetycznie zmodyfikowanych nasion i roślin w celu przetwarzania na biopaliwa”. W związku z tym istnieje poważne niebezpieczeństwo, że przyjęcie tej ustawy spowoduje masowy wwóz do Polski nasion genetycznie zmodyfikowanego rzepaku GT73 z przeznaczeniem do przetworzenia na biopaliwa.

Nie ma możliwości utrzymania efektywnego rozdziału między genetycznie modyfikowanymi i nie-modyfikowanymi nasionami. Skażenie genetyczne jest nieuniknione i nieodwracalne! W ten sposób cała pozytywna praca włożona w utworzenie z Polski strefy wolnej od GMO której efektem są mi. ustawy o nasiennictwie i paszach zakazujące stosowania GMO, zostanie zniszczona! Nie możemy pozwolić na wwóz do kraju nasion genetycznie zmodyfikowanego rzepaku, czy też, w przyszłości, innych nasion i roślin GM nawet do celów przemysłowych. Ryzyko jest zbyt duże! (Uwaga! Ustawa o nasiennictwie dotyczy tylko nasion GM importowanych w celu wysiewania/uprawiania.)

Prosimy o przesłanie również kopii listu do biura ICPPC – biuro@icppc.pl , tel./fax +48 33 8797114, 34-146 Stryszów 156

 Przeczytaj również: Biopaliwowa pułapka

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński
Kancelaria Prezydenta RP
ul.Wiejska 10,
00-902 Warszawa
Fax.: 022 695-22-38, e-mail: listy@prezydent.pl

Dotyczy: ustawy o biopaliwach

Szanowny Panie Prezydencie,

Piszemy do Pana w związku z ustawą o biopaliwach, która właśnie została przyjęta przez Sejm i Senat. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że przyjęcie tej ustawy spowoduje masowy wwóz do Polski genetycznie zmodyfikowanego rzepaku z przeznaczeniem do przetworzenia na biopaliwa.

31 sierpnia 2005 Komisja Europejska zezwoliła na import w postaci CAŁYCH NASION genetycznie zmodyfikowanego rzepaku GT73 do celów przemysłowych i na pasze.

Zezwolenie na import tego rzepaku do Polski wiąże się z wielkim zagrożeniem dla naszego środowiska i rolnictwa. Zanieczyszczenie tradycyjnych nasion może nastąpić poprzez umyślne lub niezamierzone wymieszanie konwencjonalnych i genetycznie modyfikowanych nasion. Ponadto rzepak jest rośliną bardzo łatwo rozprzestrzeniającą się – jego małe nasiona są w stanie rozsiewać się na przestrzeni dziesiątków kilometrów. Np. zanieczyszczenie środowiska importowanym, transgenicznym rzepakiem zostało zarejestrowane m.in. w Japonii. Okolice ośmiu z dziesięciu portów przeładunkowych, które były przebadane, zostały zanieczyszczone przez genetycznie zmodyfikowany rzepak. Co więcej – skażony teren to obszar w promieniu 30 kilometrów od portów, przetwórni oraz trasy transportu. Chociaż spodziewano się obecności zmienionych genów w roślinach występujących w tych miejscach, to zaskoczyła wszystkich skala zanieczyszczenia! W dodatku rzepak bardzo łatwo krzyżuje się z innymi roślinami (np. rzepa, kalarepa, buraki pastewne, rzodkiew, co potwierdziły badania na Uniwersytecie Reading w Anglii).

Nie ma możliwości utrzymania efektywnego rozdziału między genetycznie modyfikowanymi i nie-modyfikowanymi nasionami. Silosy, środki transportu, miejsca przeładunku oraz zakłady przetwórcze to jedne z wielu możliwych miejsc, gdzie nasiona wolne od GMO mogą być zmieszane z nasionami GM lub gdzie nasiona transgeniczne mogą być uwolnione do środowiska. Nie ma dostrzegalnych różnic między nasionami/roślinami tradycyjnymi i GM. Skażenie genetyczne jest nieuniknione i nieodwracalne!

W ten sposób cała pozytywna praca włożona w utworzenie z Polski strefy wolnej od GMO, której efektem są min. ustawy o nasiennictwie i paszach zakazujące stosowania GMO, zostanie zniszczona! Nie możemy pozwolić na wwóz do kraju nasion genetycznie zmodyfikowanego rzepaku czy też, w przyszłości, innych nasion i roślin GM, nawet do celów przemysłowych. Ryzyko jest zbyt duże! (Proszę zwrócić uwagę, że ustawa o nasiennictwie dotyczy tylko nasion GM importowanych w celu wysiewania/uprawiania.)

Nie jest jeszcze za późno, by temu zapobiec. Jako że obecnie nie ma żadnej wzmianki o GMO w ustawie o biopaliwach, poprawka mówiąca, iż “niedopuszczalny jest wwóz do Polski żadnych genetycznie zmodyfikowanych nasion, roślin i innych komponentów GM w celu przetwarzania na biopaliwa” byłaby wystarczająca.

Należy również stworzyć dobre i praktyczne mechanizmy zachęcające polskich rolników do uprawy tradycyjnego rzepaku i innych roślin na biopaliwa, bez zwracania się w kierunku agrochemicznych i monokulturowych sposobów gospodarowania, które zniszczą urodzajność naszej ziemi i bogatą bioróżnorodność polskiego krajobrazu. Konieczne jest stworzenie mechanizmów zmuszających producentów biopaliw do zawierania umów w pierwszej kolejności z polskimi rolnikami na dostawy rzepaku i innych nasion/roślin. Tego także brakuje w ustawie!

W związku z powyższym wzywamy Pana do skorzystania z kompetencji niepodpisania ustawy o biopaliwach w obecnej postaci, lecz żądania wprowadzenia do niej wyżej wspomnianych zmian.

Z poważaniem,

 

!!!! Twoje imię, nazwisko i adres !!!