Najnowsze fakty potwierdzające zagrożenia ze strony GMO

Część faktów to potwierdzenia zagrożeń wykrytych wcześniej jako faktyczne lub potencjalne, jak np.

A- Zagrożenia dla środowiska naturalnego

A1 – pojawienie się w coraz to nowych regionach opornych na herbicydy chwastów (superchwastów) lub opornych na pestycydy szkodników (superszkodników)

A2 – inne, jak np. od 17 IX 2014 uwalnianie w USA do środowiska GM soji i kukurydzy odpornych zarówno na glifosat jak i herbicyd 2,4 D (składnik osławionego defoliantu Agent Orange). (New generation of GM crops puts agriculture in 'crisis situation’ (https://www.gmwatch.eu/index.php/news/archive/2014/15660)

B- Zagrożenia zdrowia

B1. Pojawienia się szkodliwych substancji we krwi ludzkiej lub uszkodzeń ważnych narządów organizmu

1) W I-szym w USA badaniu krwi na obecność glifosatu u karmiących matek wykryto glifosat w 3. próbkach na 10 próbek!

2) W Australii przez 22,7 tygodni żywiono 84 świnie paszą z GM soją i GM kukurydzą i 84 świnie nie-GM ekwiwalentną paszą. Ciężkie zapalenie żołądka zaobserwowano u 32% świń żywionych GM paszą, zaś u 12% świń bez GM. Ale z kolei większość świń bez GM miała lżejsze zapalenie żołądka niż żywione GM paszą…

(Carman JA et al., 2013, A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet (https://www.organic-systems.org/journal/81/8106.pdf)

B1 – inne zagrożenia zdrowia:

1) niektóre popularne produkty spożywcze zawierają toksynę Bt oraz glifosat, jak np. popularne płatki kukurydziane FritoLays Sun Chips, bo w 100% z GM kukurydzy,

C- negatywnych skutków ekon-społ. przemysłowych upraw GM roślin

D- wymuszanie otwierania się danego kraju na GMO przy okazji, np. pożyczek

E- uchylanie zakazów stosowania GMO przez sądy wyższych instancji (federalne w USA)

F- niedopuszczanie do procesów przeciw GM korporacjom

Całkiem nowe zagrożenia to
I. Uwalnianie do środowiska GM zwierząt mimo ostrzeżeń naukowców:

1) uwalnianie od 2013 GM komarów w mieście w Brazylii

2) przygotowanie się do hodowli GM łososia – a więc możliwości ucieczki do dzikiego środowiska, jak obserwowane już ucieczki coraz większej liczby ryb hodowlanych, agresywniejszych w zachowaniach rozrodczych i zdobywaniu pożywienia; wskutek czego dzikie populacje tego gatunku są w coraz większym stopniu zastępowane przez zdziczałe łososie hodowlane…

II. Zagrożenia zdrowia ludzi:

1) bezpośrednie, poprzez testy żywności GMO na ludziach bez uprzedniego przetestowania jej na zwierzętach:

– nielegalne badania na dzieciach w Chinach

– legalne badania GM bananów na ochotnikach w USA

2) bezpośrednie, wskutek spożywania żywności GMO skażonej pestycydami, jak glifosat lub toksyna Bt:

– nowe fakty o szkodliwości glifosatu (składnika Roundupu)

3) pośrednie – poprzez podwyższanie norm/standardów zawartości pestycydów towarzyszących GMO w żywności i paszach.

III. Wycofywanie publikacji naukowych o zagrożeniach GMO z powodów innych niż oszustwo lub poważne błędy w badaniach, jak art. zespołu prof. Seraliniego z „Food and Chemical Toxicology” z 2012 r.

IV. Rozwój tzw. „synbio” (synthetic biology) – syntetycznej biologii

– “When we think of GMOs, the first thing that comes to mind is probably a field of corn, soya, or cotton. Less talked about, but the subject of intense research and development activity, is synthetic biology “synbio”.

“Ta ekstremalna forma inżynierii genetycznej ma na celu ‘projektowanie i konstruowanie nowych, biologicznych części, urządzeń i systemów, które obecnie nie istnieją w świecie naturalnym lub zmodyfikować/zaprogramować strukturę (design) istniejących systemów biologicznych… aby skonstruować docelowe organizmy, które wykonują specyficzne zadania.’

W szczególności, zamiast stosowania istniejących DNA z roślin lub zwierząt, syntetyczna biologia obejmuje naukowców:

– tworzących całkowicie nowe sekwencje DNA w laboratorium i stosuje je do tworzenia nowych, syntetycznych form życia albo

– włączających takie DNA do naturalnie istniejącego DNA.

Jest to nowa nauka, gdzie brak jasnych lub uzgodnionych reguł testowania bezpieczeństwa jej produktów. Jako tworzone przez człowieka, produkty synbio są w pełni patentowalne i mają pełną ochronę prawną oraz, przynajmniej teoretycznie, mają wolny dostęp do rynku” – zwłaszcza kosmetyków i żywności…

Synbio – the scariest GMOs you’ve never heard of (https://www.gmwatch.eu/index.php/news/archive/2014/157152014 Oct

V. Rozwój genome editing niejako w miejsce „tradycyjnych” GM

Dr Michael Antoniou: “… zmienianie funkcji pojedynczego genu w zbożu może mieć niepożądane efekty domina zależne od natury modyfikacji. Szczególnie budzą niepokój zmiany w genach kodujące enzymy, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że może to zmienić ich specyfikę tak, że zdolne będą inicjować nowe reakcje biochemiczne.” (Genome editing not as precise as it’s made out (https://gmwatch.org/index.php/news/archive/2014/155922014 Aug)

Głębsze przyczyny zagrożeń ze strony GMO:

1. Ciągła presja na produkcję wielkich ilości pasz (ich uprawa i pastwiska zajmują ok. 80% użytków rolnych w świecie dając jedynie ok. 7-10% żywności produkowanej na lądach) – bo utrzymuje się, a nawet wzrasta liczba ludzi o dużym udziale w swojej diecie żywności pochodzenia zwierzęcego.

Ważne – kontrargumenty na argumenty zwolenników GMO


Download „GMO Myths and Truths” (2nd edition published 19 May 2014):
https://earthopensource.org/index.php/reports/gmo-myths-and-truths