List Fundacji ICPPC w sprawie nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Dotyczy: nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowny Pan Minister Maciej Nowicki,

W związku z trwającymi pracami nad ustawą „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” zgłaszamy poniżej nasze uwagi.

Projekt stoi w sprzeczności:
a) z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP dotyczącym GMO zatwierdzonym przez Radę Ministrów 03.04.2006 r,
b) z ustawą z dnia 27.04.2006 r. „o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin”,
c) ze stanowiskiem wszystkich Sejmików Wojewódzkich, ktore swój mocny sprzeciw przeciwko GMO wyraziły w uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształceniem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO,
d) z wolą zdecydowanej większości obywateli, którzy są przeciwni rozpowszechnianiu żywności modyfikowanej genetycznie i wprowadzeniu GMO do środowiska (na co wskazują wszystkie badania opinii publicznej).

Projekt wprowadza w błąd Polaków sugerując, że jest możliwe sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi. Nie istnieją żadne możliwości zastosowania skutecznych stref buforowych oraz oddzielenia plantacji roślin GMO od gatunków konwencjonalnych, uprawianych tradycyjnie od wielu pokoleń, przystosowanych do warunków glebowych i klimatycznych. Dlatego skażenie biologiczne zasiewami  upraw GMO przyniesie w niedalekiej przyszłości kres  produkcji żywności wolnej od GMO. Konsument będzie miał zatem 'wolny wybór’, przebierając do woli w różnych gatunkach żywności GMO. Koegzystencja upraw GMO w  środowisku upraw konwencjonalnych/tradycyjnych jest ideą absurdalną i niewykonalną!

Procedura tworzenia stref wolnych od GMO jest niejasna, zbyt skomplikowana i kosztowna. W dodatku dopuszcza możliwość TYLKO wybiórczego tworzenia stref wolnych od GMO w sytuacji gdy deklaracje sejmików wnoszą o tworzenie stref na obszarach całych województw.  Projekt nie wyjaśnia jak powstałe strefy wolne od GMO będą formalnie zaakceptowane przez KE.

Projekt niesłusznie przerzuca (gestem Piłata) odpowiedzialność za konsekwencje wprowadzenia GMO do środowiska oraz wszystkie koszty związane z tworzeniem stref wolnych od GMO na władze lokalne.

Wnosimy o zmianę wyżej wspomnianej propozycji ustawy wg powyższych uwag.

Z poważaniem

Julian Rose, prezes ICPPC

Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureat nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)