Likwidacja Fundacji ICPPC

Z dniem 27 grudnia fundatorzy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony
Polskie Wsi zadecydowali:

1. Postanawia się zlikwidować ICPPC – International Coalition To Protect The Polish Countryside – Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi z siedzibą w Stryszowie (KRS 0000028717). Postępowanie likwidacyjne (otwarcie likwidacji) wszczyna się z dniem 1 stycznia
2019 r.

2. Otwarcie likwidacji spowodowane jest okolicznością, że Fundacja nie posiada środków finansowych ani ruchomości, które pozwoliłyby na dalsze kontynuowanie jej działalności. Fundacja nie dysponuje też nieruchomościami ani innymi prawami majątkowym umożliwiającymi taką działalność. Jednocześnie wyczerpały się dotychczasowe źródła finansowania działalności i nie ma perspektywy, aby w najbliższym czasie pojawili się nowi sponsorzy i darczyńcy. Tym samym wystąpiła przesłanka likwidacji w postaci wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

UWAGA! Powyższa likwidacja dotyczy likwidacji Fundacji ICPPC. Dalej będziemy działać jako Koalicja ICPPC – International Coalition To Protect The Polish Countryside – Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi.

Jadwiga Łopata i Julian Rose