Karta 21

’KARTA 21′ — Manifest dla polskiej wsi XXI wieku

My niżej podpisani uważamy, że olbrzymie problemy innych krajów związane z przemysłowymi metodami produkcji żywności są poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi, dlatego niezależnie czy Polska przystąpi czy nie do Unii Europejskiej Rząd Polski powinien:

  • Natychmiast rozpocząć realizację świadomej polityki, której celem będzie ochrona i promocja wartości polskiej wsi, będących w opozycji do szybko postępujących procesów globalizacji.
  • Uznać, że jedyną drogą gwarantującą społeczeństwu optymalne zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego są: rozpowszechnianie sposobu odżywiania opartego na lokalnej żywności wysokiej jakości oraz zachowanie krajobrazu wiejskiego cechującego się naturalną bioróżnorodnością.
  • Rozwijać i wspierać strategie zachowujące dużą liczbę rolników, tradycyjną mozaikę gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu.
  • Docenić ekonomiczne i społeczne korzyści jakie niosą ze sobą ekoturystyka, przetwórstwo w gospodarstwach rolnych, odnawialne źródła energii, ekologiczna gospodarka leśna, bogactwo krajobrazu polskiej wsi i wspierać je w praktyce.

Rząd Polski nie powinien:

  • Powtarzać „restrukturyzacyjnych” błędów innych państw europejskich, pozbawiając w ten sposób kraj jego zasobów lokalnych i doprowadzając do bankructwa setki tysięcy rolników.
  • Dopuszczać do sprzedaży i produkcji odrzucone przez wielu naukowców oraz świadomych konsumentów z całego świata genetycznie zmodyfikowane produkty żywnościowe (GMO).
  • Dopuszczać do przemysłowych metod produkcji rolnej.

Wzywamy Rząd Polski do:

  • Ochrony unikalnej geograficznej oraz historycznej siły Polski i rozwijania jej tak aby stała się na całym świecie symbolem nadziei dla milionów ludzi, których przetrwanie zależy od pracy na roli.
  • Stworzenia nowej wizji rolnictwa, aby odwrócić nadciągającą, globalną katastrofę grożącą bioróżnorodności spowodowaną „urbanizacją” ludności wiejskiej na świecie.

Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC

Lista organizacji popierających Kartę 21

Wypełnij, wydrukuj i wyślij kartę (organizacja/ osoba prywatna).
Niniejszym oświadczam, że moja organizacja, zrzeszająca członków,/ Ja jako osoba prywatna popiera(m) Kartę 21:

Nazwa organizacji / Imię i Nazwisko Adres Stanowisko/ Nr Dowodu Podpis i pieczątka/ Podpis

  Listy z podpisami popierającymi Kartę 21, prosimy przesyłać na adres:

Fundacja ICPPC
34-146 Stryszów 156
woj. małopolskie
Tel/Fax: 033 8797114

WYPOWIEDZI POLITYKÓW nt. KARTY 21:

Ritt Bjerregaard, Duńska Pani Minister Rolnictwa:
'…Czytając Wasz Manifest zdałam sobie sprawę, że zawiera on szereg interesujących propozycji dotyczących rozwiązania problemów, z którymi Polska będzie się borykać przy okazji przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej…na najbliższym spotkaniu z polskimi partnerami nie omieszkam poruszyć sprawy KARTY 21…’

Laurens Jan Brinkhorst, Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa:
'…Francja i Niemcy wspierają Holandię w promowaniu rolnictwa ekologicznego w Europie. Kwestia ta jest priorytetowym obowiązkiem rządu polskiego. Żywię nadzieję, że polski rząd zrobi wszystko co w jego mocy, by szerzyć ideę rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wejście Polski do UE oferuje szereg możliwości wcielenia w życie założeń ICPPC… Jeżeli polski rząd zechce poruszyć sprawę rolnictwa ekologicznego na szczeblu europejskim, z chęcią ustosunkuję się pozytywnie w tej dyskusji…’

Dr Artur Górski, Dyrektor Sekretariatu Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów:
'Dziękuję za przesłanie Karty 21 oraz propozycji poparcia jej przez Prezesa Rady Ministrów. Inicjatywa Państwa jest bardzo cenna i godna poparcia, ale Pan Premier RP nie może składać podpisu pod dokumentem, którego jako Szef Rządu sam jest adresatem. Manifest Państwa zostanie poddany wnikliwej analizie i zawarte w nim treści zapewne zostaną wykorzystane w polityce Rządu.’