Czy zostaniemy skazani przez Rząd RP na żywność, która zabija?

Rząd RP drastycznie zmienił swoją politykę w zakresie GMO skazując Polaków na wszystkie zagrożenia związane z konsumpcją i produkcją tej żywności. Dzieje się to w czasie kiedy inne kraje, np. ostatnio Francja, wprowadzają zakazy na GMO.

Minister rolnictwa Marek Sawicki opowiedział się za GMO i nie widzi możliwości, by Polska była krajem całkowicie wolnym od organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Minister rolnictwa wskazał także '…na zalety niektórych rodzajów genetycznie modyfikowanych roślin odpornych na szkodniki, choroby wirusowe czy bakteryjne. Jako przykład podał uprawę ziemniaków GMO…’ źródło: https://www.ppr.pl/artykul.php?id=143798 Szkoda, że Pan Minister zapomniał dodać, że ta żywność zabija, że 80% Polaków, podobnie jak i innych mieszkańców UE, nie chce tej żywności, że Francja, Austria, Gracja i Węgry zabroniły GMO i nie płacą kar, którymi straszy się polskie społeczeństwo oraz, że jedynym beneficjantem wprowadzenia GMO do Polski będą wielkie ponadnarodowe korporacje i wielkoprzemysłowe gospodarstwa-fabryki żywności, które już się zasiedliły w Polsce mimo ogromnego sprzeciwu lokalnych mieszkańców i rolników.

Read more

Ocena potencjalnych korzyści i zagrożeń

Mieczysław Chorąży

Zwięzła ocena potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia i upraw polowych roślin genetycznie modyfikowanych (GM)

Potencjalne korzyści

Podniesienie wydajności roślin GM z hektara upraw, co ma oszczędzać ziemię uprawną. Sprawa wysoce kontrowersyjna. Nie ma obiektywnych danych, wiele danych jest kontrowersyjnych. Nie ma żadnych badań polowych, kontrolowanych podtrzymujących tę tezę (por. np. artykuł w Science (vol. 290, str.2088-2092). Read more

Ingerencja człowieka w dziedzictwo przyrody

Ingerencja człowieka w dziedzictwo przyrody – możliwości i granice

Zapisano w Biblii, że człowiek ma czynić przyrodę sobie poddaną. Życie i istoty żywe powstały i organizowały się w złożone naturalne systemy na długo przed tym zanim człowiek uzyskał w Biblii taki uprzywilejowany dla siebie zapis. Nie ma wprawdzie wskazówki biblijnej, aby korzystać z przyrody roztropnie i jej nie niszczyć, ale z faktu, że człowiek jest cząstką przyrody wynika wprost i jasno postulat szanowania przyrody i takiego rozsądnego korzystania z jej zasobów i możliwości by nie niszczyć tego, czego jest się cząstką. Read more

Zachować status Polski wolnej od GMO, komunikat z trasy ANTY-GMO

Wobec zagrożenia projektem nowej ustawy o GMO dopuszczającej komercyjną uprawę roślin modyfikowanych genetycznie konieczne jest podniesienie świadomości zarówno konsumentów, jak i producentów żywności. W związku z tym Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose z ICPPC pilnie zachęcają wszystkich chętnych do organizowania własnych projekcji, dyskusji i konferencji. Nawet niewielkie spotkanie jest małym krokiem do zachowania obecnego statusu Polski jako kraju wolnego od GMO.
Read more

Ustawa o paszach

22 lipca 2006 roku Sejm przyjął ustawę o paszach z poprawkami Senatu. Ustawa ta zakazuje wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Read more

1 2 3