Petycja do Komisji Europejskiej

Celem PETYCJI jest wywieranie nacisku na Komisję Europejską tak, aby nowo tworzone prawo zawierało jasne przepisy umożliwiające tworzenie stref wolnych od GMO. W petycji żądamy uznania prawa krajów i regionów do ochrony ich rolnictwa, środowiska i żywności przed genetycznie zmodyfikowanymi organizmami.
Regiony Toskanii i Górnej Austrii, liderzy Sieci Regionów Europejskich wolnych od GMO, Zrzeszenie Regionów Europejskich (reprezentujące 250 regionów), GENET (Europejska Sieć Organizacji Pozarządowych d/s Inżynierii Genetycznej), FoE (Friends of the Earth) oraz ICPPC -Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie niniejszej PETYCJI.

Prosimy o odesłanie podpisanej PETYCJI faksem lub drogą pocztową na poniższy
adres: ICPPC, 34-146 Stryszów 156, tel./fax. 033 8797 114

UWAGA! (do organizacji) Będziemy wdzięczni również za przesłanie elektronicznej wersji Waszego logo na e-mail: biuro@icppc.pl.

Strefy wolne od GMO
Petycja do Komisji Europejskiej

W całej Unii Europejskiej tysiące lokalnych i regionalnych władz chce wykluczyć uprawę genetycznie zmodyfikowanych organizmów na ich obszarach. Inicjatywy te są spowodowane:

  • obawami odnośnie licznych naukowych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanej żywności (GMO) oraz wpływu na środowisko genetycznie zmodyfikowanych (GM) upraw;
  • ewidentnymi trudnościami upraw GM bez zanieczyszczania sąsiadujących tradycyjnych i ekologicznych upraw, oraz negatywnego ekonomicznego efektu na cały sektor rolno-spożywczy;
  • domaganiem się przez społeczeństwo żywności bez GMO oraz środowiska wolnego od zanieczyszczeń GMO.

Aktualne prawo unijne nie chroni takich lokalnych oraz regionalnych władz. Ponadto na międzynarodowej arenie wzrasta nacisk forsowania upraw GM w Unii Europejskiej; w szczególności przez Stany Zjednoczone, które wytoczyły skargę przeciwko UE w ramach Światowej Organizacji Handlu.

My, niżej podpisani wierzymy, że w trosce o naszą lokalną gospodarkę,  kulturę, środowisko oraz zdrowie społeczeństwa, prawo unijne  musi  uwzględnić demokratyczne racje lokalnych i regionalnych władz do decydowania o zezwoleniu lub nie na uprawy GM w regionach którymi  zarządzają.

Wierzymy także, że UE nie powinna wydawać żadnych zezwoleń na uprawy GM do czasu aż wszystkie powyższe sprawy będą właściwie uregulowane oraz, że powinny być ścisłe reguły na oznaczanie jakiejkolwiek obecności GMO w nasionach (na granicy wykrywalności).