Petycja w sprawie zakazu na GMO

Mamy przed sobą kolejne starcie w obronie Polski przed uprawami GMO. Prosimy o duże zaangażowanie!
W Sejmie jest procedowana propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
Zawiera ona bardzo złe zapisy, które w praktyce otworzą Polskę na uprawy GMO:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”…
Nie pozwólmy, aby w Polsce były prowadzone uprawy GMO!
WYŚLIJ SWÓJ LIST do Pani Premier, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska ( info@mos.gov.pl, kancelaria@minrol.gov.pl, krrw@sejm.gov.pl, kosz@sejm.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl) oraz spotkaj się ze swoimi posłami i senatorami. DOMAGAJ SIĘ:

  1.  Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
  2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.
  3. Aby Rząd PiS wypełnił swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie bezwarunkowego zakazu GMO.

Podpisz Petycję http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html

Z pozdrowieniami,

Edyta Jaroszewska-Nowak (Ekoland i Solidarność RI o/ Zachodniopomorski),
Anna Szmelcer (Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO),
Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose i prof. Jacek Nowak (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi),
Dorota Staszewska i Anna Bednarek (Koalicja Polska Wolna od GMO)

PiS dopuszcza uprawy GMO – genetyczne oszustwo trwa

Od 2013 roku Minister Rolnictwa wprowadza zakaz upraw GMO (dokładnie kukurydzy MON810) wydając co roku rozporządzenie. Niestety w tym roku Ministerstwo z niewiadomych powodów udaje, że nie ma potrzeby wprowadzić zakazu na odmiany kukurydzy MON810, które nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
TYMCZASEM JEST TO BARDZO WAŻNE ABY ZOSTAŁY ONE RÓWNIEŻ OBJĘTE ZAKAZEM BOWIEM MOGĄ BYĆ NA RYNKU JESZCZE PRZEZ 3 LATA! Brak zakazu oznacza, że przez 3 kolejne lata te genetycznie zmodyfikowane nasiona będą mogły być wysiewane legalnie.

>>> Projekt Rozporządzenia

Domagamy się więc:
1) utrzymania na liście zakazanych odmian także tych odmian, które zostały wykreślone z katalogu wspólnego i krajowego oraz
2) wprowadzenia także tym rozporządzeniem zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810, wymienionych w załączniku.

>>> Propozycja odpowiedzi do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie projekty zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Przepisy regulujące rolniczy handel detaliczny

Szanowni Państwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu odpowiedź na wiadomość otrzymaną drogą elektroniczną w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania kopii rozporządzeń, które będą regulować w szczegółach kwestię rolniczego handlu detalicznego.

Polskie mleczarnie przeciwko paszom GMO

Kolejni polscy producenci mleka rezygnują z krów karmionych paszami z genetycznie modyfikowaną żywnością (GMO). Tym samym podobne stanowisko wobec GMO ma stać się normą przynajmniej w tym sektorze polskiej branży spożywczej.

Debata na temat użycia produktów z domieszką GMO trwa w branży spożywczej od około trzech lat. Wówczas na rynku pojawiły się bowiem jajka produkowane przez start-up Farmio, reklamujący je jako „wolne od GMO”. Wywołało to wówczas protesty pozostałych producentów, którzy twierdzili, iż w świetle badań jaja nie zawierają modyfikacji genetycznych. Szef Farmio doprecyzował wówczas, że chodziło mu o wyeliminowanie z procesu produkcji paszy zawierającej GMO. Następnie firma wprowadziła podobne rozwiązanie w stosunku do kurczaków. Read more

dotyczy konsultacji projektu rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian kukurydzy MON 810

Stanowisko dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian kukurydzy MON 810

Rozporządzenie rady Ministrów: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295010

 

15 lutego 2017

Premier Rządu RP Beata Szydło,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel,
Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy stanowisko:

Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
mgr Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
mgr Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC
Paweł Połanecki, niezależny ekspert.

Prosimy o potwierdzenie odbioru.

Z poważaniem,
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
mgr Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
mgr Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC
Paweł Połanecki, niezależny ekspert.


16 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Jako uzupełnienie stanowiska ICPPC względem projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian kukurydzy MON 810 (w załączeniu) przesłanego 15.02.2017 i z upoważnienia władz ICPPC przesyłam poniżej propozycje poprawek do tego rozporządzenia, które uwzględniają zastrzeżenia wyrażone w omawianym stanowisku ICPPC:

Poprawka 1. W pierwszym zdaniu po słowach „Na podstawie art. 104 ust. 9” dodaje się słowa „i ust. 9a”

Poprawka 2. W § 1.:
1) w nawiasie na końcu dodaje się słowa „i poz. 2246”,
2) skreśla się słowa „w załączniku”,
3) skreśla się projektowany pkt. 1 i jako pkt. 1 dodaje się słowa „1) w nazwie rozporządzenia po słowach „zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu” dodaje się słowa „obrotu i” ”,
4) jako pkt. 2 dodaje się słowa „2) w załączniku:
1) dodaje się skreślone w wymienionych wyżej rozporządzeniach odmiany,
2) każdorazowe dodanie do wspólnego katalogu odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy powoduje niezwłoczne jej dodanie także do załącznika do omawianego rozporządzenia,”
5) pozostawia się w ramach pkt. 2 dotychczasowe pkt. 2-7 po odpowiednim przenumerowaniu,
6) dodaje się po dotychczasowym punkcie 7 nową pozycję w brzmieniu (po uzupełnieniu numerów pozycji) „po poz. … dodaje się poz. … w brzmieniu Chacan YG.”

Z poważaniem,

Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC


17 lutego 2017

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa rady Ministrów

Stanowisko informacyjne CO KPRP

Pani Jadwiga Łopata
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Szanowna Pani
Dziękujemy za e-maile z 5 i 8 grudnia 2017 roku nadesłane na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.

Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi opiniami i postulatami dotyczącymi m.in. obrotu nasionami GMO. Odnosząc się do poruszonych kwestii, pragniemy wskazać, że 16 grudnia 2016 roku Sejm przyjął poprawki Senatu zgłoszone do wskazanej w Pani liście ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Zgodnie z ostatecznie zaakceptowanymi zmianami Rada Ministrów ma możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia zakazu obrotu materiałem siewnym (w tym genetycznie modyfikowanym) określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska. W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ww. ustawę.

Pozdrawiamy Panią serdecznie.

Z wyrazami szacunku,
Witold Trębicki
Kierownik Zespołu Korespondencji Obywatelskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl

1 2 3 4 5 6 20