Anna Nemś

Od: Anna Nems
Data: 14 sierpnia 2017, 14:37:45
Temat: Ankieta GMO
Witam,

zgodnie z mailem, który od Państwa otrzymałam przedstawiam moje stanowisko w sprawie żywności GMO.
1. Czy popiera Pani stanowisko zdecydowanej większościPolaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Jeżeli chodzi o żywność mamy obowiązek zabezpieczeniakażdemu obywatelowi naszego kraju możliwości wyboru i prawa do decyzji o bezwzględnym nieużywaniu produktów z GMO. Każdy taki produkt powinien mieć jasne i wyraźne oznakowanie na etykiecie informacyjnej przez co osoba sama zadecyduje zgodnie ze swoimi przekonaniami czy będzie spożywała tego typu produkty czy też nie.

2. Czy popiera Pani ideę bezwarunkowego, ustawowegozakazu upraw GMO?

Polska żywność jest ekologiczna i smaczna. Jesteśmy krajemwolnym od upraw GMO i tak powinno pozostać. Z całą pewności pozytywnie wpłynie to nie tylko na rzecz konsumentów ale przede wszystkim na polskie rolnictwo. We wrześniu 2015 roku Polska zgodnie z możliwościami jakie daje znowelizowana dyrektywa 2001/18/WE zgłosiła chęć wyłączenia swojego terytorium spod możliwości upraw GMO, by pozostać krajem wolnym od upraw GMO.

3. Rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach iorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) ma zapis:
“…Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”,…”
Jeśli ta ustawa będzie mieć taki zapis będzie Pani głosowała za tą ustawą czy przeciwko ?

Będę głosowała przeciwko ustawie. W żadnym miejscudyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001r. , którą ma uzupełniać projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424) nie ma obowiązku wprowadzenia stref prowadzenia upraw GMO!

pozdrawiam

Poseł na Sejm RP

Anna Nemś