Proces legislacyjny ustawy o GMO

Sukces Koalicji Polska Wolna od GMO, proces legislacyjny kontrowersyjnej ustawy o GMO
wstrzymany

W dniu 10.09.2014 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP, w trakcie którego posłowie PO i PSL zamierzali przegłosować ostateczna wersję projektu zmiany ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który w ocenie Koalicji Polska Wolna od GMO otwiera nasz kraj na niekontrolowane uprawy roślin transgenicznych.

Na początku obrad, przedstawiciel Koalicji -Paweł Połanecki , złożył, na ręce Przewodniczącego Komisji -posła Stanisława Żelichowskiego, wniosek o wprowadzenie do porządku dziennego i przegłosowanie poprawek zmierzających do wprowadzenia ustawowego zakazu obrotu i upraw
roślin GMO .

Wniosek ten nie został uwzględniony. Jednak w trakcie debaty nad poprawkami autorstwa PO i PSL-u, wprowadzonymi w drugim czytaniu, wykazano, zgodnie ze stwierdzeniem przedstawiciela Koalicji PWodGMO, oraz, co trzeba podkreślić, przy wydatnym udziale posłów Jana Szyszki i Dariusza Bąka z klubu Prawo i Sprawiedliwość , iż ustawa w znacznej części dotyczy upraw GMO i dlatego nie powinna być dalej procedowana z powodu braku konsultacji społecznych oraz nie dokonania niezbędnych uzgodnień między resortowych. Pomimo tego, Przewodniczący Żelichowski usiłował  przeforsować przyjęcie wszystkich poprawek, prawdopodobnie z zamiarem przedstawienia końcowego sprawozdania pod ostateczne głosowanie kontrowersyjnej ustawy Sejmu na bieżącej sesji.

W obliczu takiej manipulacji , w geście protestu, salę obrad Komisji opuścili wszyscy posłowie PiS, lecz Komisja prowadziła dalej prace nad zatwierdzaniem poprawek.

W trakcie dalszej dyskusji merytorycznej nad zapisami dotyczącymi upraw GMO, wątpliwości
zgłaszane przez Koalicję Polska Wolna od GMO zostały niespodziewanie poparte przez przybyłego na posiedzenie Komisji Wiceministra Rolnictwa -Tadeusza Nalewajka, który oświadczył, iż ustawa , w części regulującej uprawy GMO podlega kompetencji jego resortu i nie może być procedowana bez udziału przedstawicieli służb podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej sytuacji Przewodniczący Żelichowski ogłosił bezterminową przerwę w obradach Komisji do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy ministerstwami.

Tak więc procedura „przepychania” niekorzystnej ustawy została wstrzymana, a zamiar PO i PSL aby przegłosować ją podczas obecnej sesji Sejmu prawdopodobnie nie będzie mógł być osiągnięty.

Podkreślenia wymaga , iż na obecnym etapie postępowania legislacyjnego niezbędne jest przekazanie projektu ustawy dodatkowo pod opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczącym pozostaje poseł Krzysztof Jurgiel z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie sposób więc przyjąć, iż zwoła on swoją Komisję w ciągu dwóch następnych dni obecnego posiedzenia Sejmu i przeprowadzi proces pogodzenia interesów dwóch resortów sprzeczających się o podział kompetencji.

Działaczy i sympatyków Koalicji Polska Wolna od GMO czeka więc następne zadanie : konsekwentny udział w tworzeniu ostatecznej wersji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych zawierającej jednoznaczne zapisy o zakazie wprowadzania do obrotu i prowadzenia upraw roślin GMO na terytorium Rzeczypospolitej w oparciu o art. 23 Dyrektywy 2001/18/WE.

Z upoważnienia Komisji Sterującej KPWodGMO -Paweł Połanecki Warszawa 10.09.2014