Transgeniczna kukurydza na naszych stołach!

KOMUNIKAT Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO, Kraków, 28 listopad 2013r.

OSTRZEŻENIE! Transgeniczna kukurydza na naszych stołach !

Po koniec ubiegłego roku, w wyniku inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, Sejm i Senat, głosami większości rządowej, przyjął nowelizację ustawy nasiennej polegającą na wykreśleniu zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium Polski odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych. Dopuszczono również wpis odmian roślin transgenicznych do krajowego katalogu roślin rolniczych. W rezultacie powyższych zmian nasiona odmian GMO figurują w krajowym rejestrze i mogą być sprowadzane do Polski, co jest równoznaczne z niczym nieograniczoną dostępnością tych nasion do upraw komercyjnych.

Wskutek silnego oporu społecznego, szczególnie nacisków ze strony Koalicji Polska Wolna od GMO, reprezentującej interesy ponad 80% Polaków sprzeciwiających się GMO, Rada Ministrów wydała dwa rozporządzenia z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora.

Rozporządzenia, weszły do polskiego porządku prawnego dopiero 28 stycznia 2013 r, a więc u progu nowego sezonu siewnego, a zakazy wprowadzone tymi aktami nie podlegały żadnej kontroli aż do 22 maja 2013 r. tj. do chwili wydania przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zarządzenia nr 4 „w sprawie zasad kontroli materiału siewnego i instrukcji postępowania przy prowadzeniu kontroli stosowania materiału siewnego kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej genetycznie”.

W tej sytuacji zachodzi duże prawdopodobieństwo, że część zasiewów kukurydzy dokonywana była przy zastosowaniu ziarna kukurydzy GMO. Tym bardziej, że Polski Związek Producentów Kukurydzy współpracujący z zagranicznymi koncernami biotechnologicznymi prowadził od kilku lat intensywną kampanię propagandową dotyczącą rzekomych zalet agrotechnicznych odmiany Monsanto MON 810.

Tymczasem w oficjalnych raportach PIORIN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasion) ogłoszono, że w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono w Polsce przypadków upraw zakazanych roślin.

Poinformowano równocześnie, że przegląd został przeprowadzony na obszarze około 3% ogólnego areału uprawy kukurydzy.

Zdaniem Koalicji Polska Wolna od GMO, kontrola ta nie odzwierciedla w zupełności stanu faktycznego, a jej wyniki, z powodu małej próby kontrolnej, zawierają się w zakresie błędu statystycznego, tym bardziej, że w maju 2013 Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej ogłosiła wyniki audytu przeprowadzonego w Polsce /DG(SANCO) 2013-6819 – MR FINAL/ , w którym stwierdzono m.in.: „W laboratorium badań materiału siewnego stosuje się co prawda skuteczną strategię analityczną, ale nie interpretuje prawidłowo wyników badania przesiewowego, co nie zapewnia wykrycia obecności GMO. Nie jest to zgodne z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE.”

Nie ulega wątpliwości, że w chwili obecnej do łańcucha żywieniowego Polaków przenikają znaczne ilości materiału GMO uzyskanego z niekontrolowanych upraw.

Przypominamy, że transgeniczna kukurydza MON 810, pomimo protestów społecznych została dopuszczona przez Komisję Europejską do upraw z ograniczeniem stosowania wyłącznie do użytku paszowego.

Uprawy tej odmiany są zakazane na terenie 9-ciu krajów członkowskich, które rygorystycznie egzekwują wprowadzone ograniczenia. Powodem są narastające doniesienia naukowe o szkodliwym wpływie toksyny zawartej w tej roślinie na zdrowie, co przejawia się w uszkodzeniach organów wewnętrznych ssaków laboratoryjnych.

 

Komisja Sterująca Koalicji Polska Wolna od GMO, Kraków, 28 listopada 2013r.