200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!

200 x Tak w [formacie pdf]

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”
ul. Chłodna 48/153, 00-872 Warszawa
http://www.polska-wolna-od-gmo.org

 

 Warszawa, Stryszów, Wrocław, Gliwice, 8 listopada 2012 r.

 My Polacy, solidarnie pracujący w Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zatroskani o wspólne dobro jakim jest zdrowie i życie każdego Polaka,

o dobre tradycyjne polskie rolnictwo i suwerenność żywnościową, O RACJĘ STANU PAŃSTWA POLSKIEGO wiemy i jesteśmy tego świadomi, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z wdzięczności „naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach”,

„(…) ma na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem (…)”,

 

My Polacy uważamy, że:

– Rząd RP, niektórzy polscy politycy i urzędnicy, którzy powinni stać na straży naszej konstytucyjnej wolności, łamią nasze podstawowe prawa obywatelskie,

– niektórzy polscy naukowcy, lekarze którzy powinni stać na straży bezpieczeństwa naszego zdrowia, którzy powinni troszczyć się o nasze środowisko, zajmują się promocją uprawy roślin transgenicznych, promocją GMO w żywności oraz stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych w polskim rolnictwie. – niektóre polskie media, które powinny stać po stronie prawdy oraz ochrony życia i zdrowia Polaków, stoją po stronie przeciwnej.

Gdzie zatem jest ich poczucie odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem?

Czym są zaślepieni, skoro nie reagują na alarmujące informacje o wynikach badań prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych karmionych paszami GMO.

W świetle wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Caen we Francji, opublikowanych przez prof. biologii molekularnej Seraliniego, żywność transgeniczna i herbicydy stosowane w uprawie roślin transgenicznych są przyczyną występowania chorób zagrażających życiu. Fakt ten i obecność na rynku żywności transgenicznej świadczą o eksperymentowaniu na konsumentach oraz łamaniu Przysięgi Hipokratesa „… po pierwsze nie szkodzić” i zasady: „żywność powinna być lekarstwem , a lekarstwo żywnością”.

 

GMO jest gwałtem na naturze, niszczeniem bioróżnorodności, lekceważeniem prawa naturalnego oraz przyjętej i zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasady zrównoważonego rozwoju.

Obecność roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na naszych polach, w naszej żywności oraz w paszy dla zwierząt wystawia polskie społeczeństwo na ukryty eksperyment naukowy, mimo, że „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

A przecież polskie społeczeństwo takiej zgody nie wyraziło i nie wyraża, bo „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Również „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.”

 

My Polacy,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie możemy pozwolić na zaprzepaszczenie wszystkiego, co cenne z naszego tysiącletniego dorobku,

– nie możemy pozwolić na utratę tego, co zawdzięczamy naszym przodkom,

– nie możemy pozwolić na łamanie podstawowych praw człowieka i obywatela w Polsce,

– nie możemy dać przyzwolenia na brak poszanowania wolności i sprawiedliwości,

– nie możemy utracić kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach.

 

My Polacy,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

wiemy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej że:

– „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”, że „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”,

– „Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”,

– „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”,

My Polacy,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,

nie możemy pozwolić na to,żeby polscy politycy, urzędnicy, naukowcy, media, którzy powinni stać na straży naszego życia i zdrowia, na straży naszej konstytucyjnej wolności, łamalinasze podstawowe prawa obywatelskie. Popierając bowiem wprowadzenie GMO, na polskie pola, do ogrodów i sadów, do polskich domów, pomimo protestów organizacji pozarządowych i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyniają się do naruszenia naszej – przez Konstytucję RP zapewnionej – godności i wolności. Wolności wyboru, myślenia i życia.

„Naruszają nasze Prawa Człowieka, odbierając nam wolność wyboru zakupu, diety oraz dostępu do tradycyjnych nasion i form rolnictwa” napisał m.in. w swoim liście Henryk Skolimowski (2007).

Wiemy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej również, że „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu,prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”

 

Czy tak jest na pewno?

Czy nasze konstytucyjne prawa muszą być łamane?

 

W swej książce pt. „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej” Francis Fukuyama napisał, że: „Nie musimy postrzegać siebie jako niewolników nieuchronnego postępu technicznego, jeżeli postęp ten nie służy ludzkim celom. Prawdziwa wolność oznacza wolność społeczności do chronienia tych wartości, które uważają za najważniejsze – i właśnie z tej wolności musimy skorzystać dziś, w obliczu rewolucji biologicznej”.

 

PapieżJan Paweł II natomiast w swojej encyklice „Sollicitudo rei socialis” zauważył, że:

„Rozwój tylko ekonomiczny nie może wyzwolić człowieka, wprost przeciwnie, prowadzi do większego jeszcze zniewolenia. Rozwój, który nie obejmuje wymiarów kulturowych, transcendentnych i religijnych człowieka i społeczeństwa, im bardziej nie uznaje istnienia takich wymiarów i nie dostrzega w nich własnych celów i priorytetów, tym mniejszy ma wkład w prawdziwe wyzwolenie. Istota ludzka jest całkowicie wolna tylko wówczas, gdy jest sobą w pełni swoich praw i obowiązków; to samo trzeba powiedzieć o całym społeczeństwie”.

 

Dziś zmienia się rośliny i zwierzęta, jutro zostanie zmieniony człowiek, a zmieszanie genów człowieka z genami innych gatunków, spowoduje, że człowiek zatraci swoje człowieczeństwo, po prostu przestanie być człowiekiem.

My nie chcemy tego! My nie chcemy żyć w takim świecie! Nie możemy pozwolić na taki koniec historii człowieka! Chcemy sami napisać swoją historię, historię prawdziwego, zdrowego i wolnego człowieka.

Dlatego TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO! Dlatego NIE dla GMO!

Ziemia ma RODZIĆ!, a nie produkować i degradować środowisko naturalne i jego naturalne zasoby. Zasoby genetyczne Ziemi są zalążkiem jej natury i życia. Dlatego manipulowanie genami jest teraz niebezpiecznym eksperymentem, który w przyszłości może się okazać niewybaczalnym błędem powodującym nieodwracalne spustoszenie.

Ziemia jest własnością przyszłych pokoleń i dlatego wszyscy mamy obowiązek czynić sobie Ziemię poddaną i kochaną, bo jest naszym wspólnym dobrem i wspólnym domem z naturalnie, bezpiecznie i po ludzku zastawionym stołem.

Przyszłość jest wpisana w naturę i przyszłość jest prezentem, jaki daje nam przeszłość. Świadomość ta powinna każdego człowieka mobilizować do troski o teraźniejszość i do poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, a zarazem za dalsze losy cywilizacji.

 

W imieniu Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO członkowie Komisji Sterującej:

 

Dr inż. Roman Andrzej Śniady oraz Paweł Połanecki w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”

Anna Szmelcer – Stowarzyszenie „Polska wolna od GMO”

Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

Sir Julian Rose – ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside –

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

 

Poniżej WYKAZ ”200 x TAK dla POLSKI WOLNEJ OD GMO!” niektórych działań (wydarzenia, konferencje, pisma, listy, protesty, stanowiska, artykuły, promocja książek i filmów, opinie, raporty, udostępnianie i przekazywanie informacji urzędowych itd.) polskich organizacji i osób zrzeszonych w Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i współpracujących z nią. Do Koalicji należy 431 organizacji i osób. Wykaz ten pokzauje jak bardzo politycy ignoruja swoich wyborców.

 

 1. KONSUMENCI nie chcą GMO! 26.10.2012 r.

http://www.agronews.com.pl/pl/4,1,13481,konsumenci_nie_chca_gmo.html

 1. LIST OTWARTY w sprawie badań profesora Gillesa-Erica Seraliniego, z dnia 23.10.2012 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/category/stanowiska/naukowcy-stanowiska/

 1. PROTEST, skarga oraz uwagi i wnioski  w sprawie wniosku  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarejestrowanego pod numerem 02-11/2012 nt. Uwolnienie do środowiska roślin transgenicznych lnu w celach eksperymentalnych. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. 13.10.2012 r., do Ministra Środowiska.
 2. AKCJA PROTESTACYJNA ‘OCCUPY MONSANTO’ / Okupuj Monsanto17 września 2012, WARSZAWA, AMBASADA AMERYKAŃSKA, Organizator: Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”

http://polska-wolna-od-gmo.org/wydarzenia/

 1. STANOWISKO  Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 13.09.2012 r.   w sprawie uprawy roślin GMO na terenie Polski

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/stanowisko-koalicji-polska-wolna-od-gmo-z-dnia-13092012-r-/

 1. APEL Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Prezydenta RP w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o paszach, z dnia 13.08.2012 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/ustawa-o-paszach-2012/apel-w-sprawie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-paszach/

 1. APEL Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Pani Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach – druk nr 475, z dnia 25.06.2012 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/06/apeloodrzucenieustawyopaszach.pdf

 1. LIST otwarty naukowców i lekarzy w sprawie badań nad paszami z GMO z dnia 07.06.2012 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/category/stanowiska/naukowcy-stanowiska/

 1. OPINIA z dnia 05.06.2012 r. Dlaczego Unia Europejska broni się przed GMO? Prof. dr hab. Grażyna Cichosz, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Wiąckowski emerytowany prof. zw., Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach

https://www.icppc.pl/antygmo/2012/06/dlaczego-ue-broni-sie-przed-gmo/#more-3847

 1. OPINIA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu „Ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw”, z dnia 11.04.2012 r. przekazana do Ministra Środowiska

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/37754/37757/37760/dokument34882.pdf?lastUpdateDay=30.10.12&lastUpdateHour=8%3A52&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+31+pa%C5%BAdziernik+2012

 1. Organizmy genetycznie zmodyfikowane. POTENCJAŁ OBSZARÓW WIEJSKICH SZANSĄ ROZWOJU. Kancelaria Prezydenta RP. Biuletyn nr 16 Forum Debaty Publicznej marzec 2012.

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/o-forum/biuletyny-fdp/

 1. Genetycznie zmodyfikowane organizmy zagrożeniem dla polskiej wsi, rolnictwa, zdrowia i środowiska. Stanisław K. Wiąckowski. 12.03.2012 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/2012/03/genetycznie-zmodyfikowane-organizmy-zagrozeniem-dla-polskiej-wsi-rolnictwa-zdrowia-i-srodowiska/

 1. ODEZWA do Marszałków, Starostów, Burmistrzów, Wójtów w Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu społeczeństwa polskiego, rodzin polskich, w imieniu polskich rolników, mieszkańców wsi i miast, konsumentów, producentów żywności, organizacji pozarządowych, społeczno-zawodowych oraz studentów i naukowców.Gliwice, Warszawa, Stryszów, Wrocław, 28.02.2012 r.
 2. FORUM Debaty Publicznej. POTENCJAŁ OBSZARÓW WIEJSKICH SZANSĄ ROZWOJU Organizmy zmodyfikowane genetycznie Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie? 8 lutego 2012 roku.

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/materialy/

 1. PROTEST otwarty Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 1.02.2012 r. skierowany do Prezydenta RP w sprawie Forum Debaty Publicznej pt. „Organizmy modyfikowane genetycznie – Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?”, które odbyło się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 lutego 2012 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/nowy-projekt-ustawy-o-nasiennictwie-2012/protest-otwarty-w-sprawie-debaty-o-gmo/

 1. KOMUNIKAT Prasowy nr 1 Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, 17.01.2012 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Komunikat_prasowy_nr_1_Koalicji__POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu Ustawy o nasiennictwie, skierowane w styczniu 2012 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. PISMO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu Ustawy o nasiennictwie, Stryszów 14.01.2012 r
 3. LIST OTWARTY – Apel do władz i do środowiska naukowego w Polsce poprzez Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego z dnia 10.12.2011 r. O powrót do etycznych i zdrowych metodologicznie podstaw nauki dla rzetelnej oceny zagrożeń ze strony GMO i mądrego stanowienia prawa

http://www.radiownet.pl/publikacje/apel-naukowcow-w-sprawie-gmo

 1. KOMITET Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauk. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, VOL. 2/2011 Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków

http://www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/KOP_biul_2_2011.pdf

 1. STANOWISKO Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) z dnia 28 stycznia 2008 r. Komitet Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauk. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, VOL. 1/2011 Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków

http://www.botany.pl/kop-pan/stanowiska/GMO2.pdf

 1. OŚWIADCZENIE Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uwalniania do środowiska ORGANIZMÓW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO): „KONIECZNOŚĆ MORATORIUM I WIELOSTRONNYCH BADAŃ”

http://www.botany.pl/kop-pan/stanowiska/GMO3.pdf

 1. KOMUNIKAT Prasowy nr 2 Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 12.12.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Komunikat_nr_2_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. PISMO naukowców do Prezydenta RP. Debata o GMO – prośba o patronat.

https://www.icppc.pl/antygmo/2011/12/debata-o-gmo-%e2%80%93-prosba-o-patronat-list-naukowcow-do-prezydenta-rp/

 1. LIST OTWARTY Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji nad nowym projektem Ustawy o nasiennictwie – z dnia 9.11.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/LIST_OTWARTY_w__sprawie_konsultacji_nad_nowym_projektem_Ustawy_o_nasiennictwie.pdf

 1. STANOWISKOorganizacji pozarządowych z dnia 8.11.2011 r.w sprawie nowego projektu „Ustawy o nasiennictwie” skierowane do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Stanowisko_Organizacji_Pozarz__dowych_w_sprawie_nowego_projektu_Ustawy_o_nasiennictwie_5.0.pdf

 1. PISMO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie Konsultacji społecznych nad projektem „Ustawy o nasiennictwie”. Pismo MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi nr HORhn 0221/34/11 z dnia 26 października 2011 r. – przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3.11.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_w_sprawie_nowego_projektu_Ustawy_o_nasiennictwie.pdf

 1. DEBATA o GMO c.d. Polemika od Greenpeace Zdaniem Greenpeace, GMO to niekontrolowany eksperyment na światową skalę na ludziach i przyrodzie. Joanna Miś, 23.09.2011

http://www.polityka.pl/nauka/natura/1519824,1,debata-o-gmo-cd-polemika-od-greenpeace.read

 1. DEBATA o GMO: polemika dr hab. Katarzyny Lisowskiej. Publikacji naukowych, które wskazują na różne niepokojące efekty diety z GMO jest sporo i coraz ich więcej, 23.09.2011 r.

http://www.politykaa.pl/nauka/natura/1519822,1,debata-o-gmo-polemika-adr-hab-katarzyny-lisowskiej.read

http://www.polityka.pl/nauka/natura/1519822,2,debata-o-gmo-polemika-dr-hab-katarzyny-lisowskiej.read

 1. LIST do Ministra Środowiska i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z września 2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/list-do-ministra-rodowiska-/

 1. STANOWISKO Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 15.09.2011 r. w sprawie Projektu założeń do opracowania dokumentu dobrych praktyk rolniczych w zakresie współistnienia upraw konwencjonalnych, ekologicznych i genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy, ziemniaka, rzepaku, buraka. IHAR-PIB.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/List_otwarty_Stanowisko_Koalicji_Projekt_IHAR_PIB.pdf

 1. UWAGI I WNIOSKIKomisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”do wniosku Zakładu Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie, zarejestrowanego w rejestrze Ministra Środowiska pod numerem 02-10/2011 nt. Określenie możliwości przepylenia roślin pszenżyta oraz roślin pokrewnych pyłkiem transgenicznego pszenżyta – przekazane do Ministra Środowiska w dniu 4.09.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_Koalicji_w_sprawie_wniosku_Instytutu_Hodowli_i_Aklimatyzacji_Ro__lin_w_Radzikowie_zarejestrowanego_pod_numerem_02_10_2011.pdf

 1. APEL Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Prezydenta RP o odrzucenie Ustawy o nasiennictwie, z dnia 01.08.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/APEL%20Koalicji%20POLSKA%20WOLNA%20OD%20GMO%20do%20Prezydenta%20RP%20o%20odrzucenie%20Ustawy%20o%20nasiennictwie_2.pdf

 1. PISMO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z dnia 02.07.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_do_Biura_Bezpiecze__stwa_Narodowego.jpg

 1. UWAGI I WNIOSKI Romana Andrzeja Śniadego do WNIOSKU Uniwersytetu Wrocławskiego zarejestrowanego w Rejestrze Ministra Środowiska pod numerem 02-09/2011 – przekazane do Ministerstwa Środowiska w dniu 03.05.2011 r.
 2. LIST OTWARTY profesora Dona Hubera w sprawie nowego patogenu powstałego w wyniku modyfikacji genetycznych, 1.03.2011 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2011/03/patogenpopolsku.pdf

https://www.icppc.pl/antygmo/2011/03/list-otwarty-profesora-dona-hubera-w-sprawie-nowego-patogenu-powstalego-w-wyniku-modyfikacji-genetycznych/

http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php

 1. LIST Przemysława Ilukowicza w sprawie artykułu Joanny Solskiej pt. Bez GMO będzie drożej. Strach politycznie modyfikowany (23.05.2011) z dnia 31.05.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/list_do_red._Solskiej_Strach_Genetycznie_Modyfikowany.pdf

 1. LIST Przemysława Ilukowicza do Redakcji Rzeczypospolitej w związku z artykułem „GMO nie wybije ludzkości” autorstwa Anny Piotrowskiej, z dnia 25 sierpnia 2009 r.,

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/List_Red_Rzeczyposp_GMO_kopia.pdf

 1. LIST OTWARTY do Pana Prezesa Rady Ministrów RPSz. P. Donalda Tuska, 6.09.2011 r., José Bové, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/List_otwarty_do_Premiera_RP.jpg

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/list-otwarty-do-pana-prezesa-rady-ministrw-rp/

 1. Krach finansowy i powrót do lokalności. Julian Rose, sierpień 2011

http://www.radiownet.pl/publikacje/sir-julian-rose-krach-finansowy-i-powrot-do-lokalnosci

http://decathlon.nazwa.pl/ftp_download/julian_rose_financial_collapse.pdf

 1. Polscy uczeni na usługach amerykańskich koncernów. Ludwik Tomiałojć, 24.08.2011

http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/polscy-uczeni-na-usugach-amerykanskich-koncernow_201633.html

 1. LIST dziennikarzy obywatelskich do BBN. Romuald Bartkowicz. 12.08.2011

http://www.radiownet.pl/publikacje/list-dziennikarzy-obywatelskich-do-bbn

 1. PISMO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 11.07.2011 r. do Senatu RP w sprawie projektu ustawy o nasiennictwie

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/senat_interwencja_14.07.2011.pdf

 1. Komentarz profesora Piotra Skubały do wywiadu posła Kłopotka. Piotr Skubała (doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. 11.07.2011

https://www.icppc.pl/antygmo/2011/07/komentarz-profesora-piotra-skubaly-do-wywiadu-posla-klopotka/

 1. APEL DO POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA. UWAGA! POLSKA ŻYWNOŚĆ SKAŻONA RAKOTWÓRCZYMI GENAMI. 4.07.2011

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/apel-do-polskiego-spoleczenstwa

https://www.icppc.pl/antygmo/2011/07/polska-zywnosc-skazona/

 1. APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW OD WYBORCÓW: WYBORCY NIE CHCĄ GMO! Rząd chce wprowadzić GMO tylnymi drzwiami Ustawą o nasiennictwie !!!, z dnia 07.06.2011 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Apel_do_Rz__du_i_Sejmu_RP.pdf

http://polska-wolna-od-gmo.org/ustawa-o-nasiennictwie-2011/apel-do-rzdu-rp-i-sejmu-rp/

 1. WPÓLNE STANOWISKO naukowców w sprawie wysłuchania publicznego, z 10.02.2010 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/list-wspolne-stanowisko-naukowcow-w-sprawie-wysluchania-publicznego/#more-2129

 1. OŚWIADCZENIE Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) – „Konieczności moratorium i wielostronnych badań”, 29.01.2010

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/owiadczenie-komitetu-ochrony-przyrody-pan/

 1. KOMENTARZ do wywiadu Prof. Tomasza Boreckiego „Trzeba iść z postępem. A postęp dziś to modyfikacje genetyczne” z gazety „Polska The Times” (26 sierpnia 2011). Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

https://www.icppc.pl/antygmo/2011/09/komentarz-do-wywiadu-prof-tomasza-boreckiego/#more-2830

 1. Stanowcze „nie” dla żywności transgenicznej i modyfikacji genetycznych w rolnictwie Dr inż. Stanisław Flaga. Prezes Fundacji „Instytut Dziedzictwa Wsi i Regionów”

http://www.ak.org.pl/ak.php?id=619

https://www.icppc.pl/antygmo/2011/08/stanowcze-%e2%80%9enie%e2%80%9d-dla-zywnosci-transgenicznej-i-modyfikacji-genetycznych-w-rolnictwie/

 1. STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”, z dnia 12.01.2010 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Stanowisko_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_w_sprawie_Projektu_ustawy_Prawo_o_organizmach_genetycznie_zmodyfikowanych.pdf

 1. PISMO Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 19 czerwca 2009 rdo Premiera Rządu RP   sprawie projektu Ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_do_Premiera_Rz__du_RP_w_sprawie_projektu_Ustawy_o_GMO__z_19.06.2009.pdf

 1. Greenpeace wręcza Premierowi „Białą księgę GMO” i wzywa polski rząd do wprowadzenia zakazu upraw GMO (Genetycznie Modyfikowanych Organizmów)

http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/biala-ksiega-gmo/

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/269416/biala-ksiega-streszczenie.pdf

 1. STANOWISKO Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie upraw GMO i żywności z GMO uchwalone podczas zebrania plenarnego w Krakowie dnia 25.11.2005 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/stanowisko-komitetu-ochrony-przyrody-pan/

 1. GMO: naukowcy na łasce koncernów, społeczeństwo na łasce mediów. Katarzyna Lisowska. 11.03.2010 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/2010/03/2234/

 1. Uprawy GMO – mity i fakty. ICPPC. „Lina ratunkowa” 11.08.2010 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/2010/08/uprawy-gmo-%e2%80%93-mity-i-fakty/

 1. LIST do Redakcji Rzeczypospolitej w związku z artykułem „GMO nie wybije ludzkości” autorstwa Anny Piotrowskiej. Przemysław Ilukowicz 25 sierpnia 2009 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/List_Red_Rzeczyposp_GMO.pdf

 1. PETYCJA w sprawie zakazu rejestrowania nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce

http://www.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/

 1. GMO w rolnictwie a obawy mieszkańców wsi i miast w Polsce. Roman Andrzej Śniady

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Roman_A.___niady___GMO__w_rolnictwie_a_obawy_mieszka__c__w_wsi_i_miast_w_Polsce.pdf

 1. Jaka debata o GMO? „Dominacja ekspertów reprezentujących branżę biotechnologiczną, często wprost związanych z firmami.” 22.08.2011. Piotr Stankiewicz

http://wpolityce.pl/artykuly/13467-jaka-debata-o-gmo-dominacja-ekspertow-reprezentujacych-branze-biotechnologiczna-czesto-wprost-zwiazanych-z-firmami

 1. Ambasada USA lobbowała za GMO w Polsce. 13.09.2011

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ambasada-usa-lobbowala-za-gmo-w-polsce,184082.html

 1. Watykan nie udzielił poparcia transgenicznej żywności – oficjalne oświadczenie Carol Glatz, Katolicka Agencja Prasowa.

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1004910.htm

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/watykan-nie-udzieli-poparcia-transgenicznej-ywnoci-oficjalne-owiadczenie/

 1. Amerykańska Środowiskowa Akademia Medyczna (American Academy of Environmental Medicine-AAEM) wzywa o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na genetycznie modyfikowaną żywność. AAEM wypracowała stanowisko, w którym oświadcza, że „żywność genetycznie zmodyfikowana stanowi poważne ryzyko dla zdrowia” i wzywa o moratorium na GMO.

http://polska-wolna-od-gmo.org/materiay-informacyjne-o-gmo/lekarze-wzywaj-do-zakazu-gmo/

http://www.aaemonline.org/

 1. LIST OTWARTY DO POSŁÓW I SENATORÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ. 2009

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/list-otwarty-do-posw-i-senatorw-ziemi-lskiej/

 1. CZY INŻYNIERIA GENETYCZNA WYŻYWI ŚWIAT? Zielone Brygady. Pismo Ekologów nr 7 (97), Lipiec ’97

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/czy-inynieria-genetyczna-wyywi-wiat/

 1. LIST OTWARTY W SPRAWIE GMO. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. 18.11.2004

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/list_gmo.pdf

 1. OPINIA Instytutu na rzecz Ekorozwoju dotycząca projektu Ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przesłanego do Instytutu w dniu 06-01-2005, z dnia 18.01.2005 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/opinia_gmo.pdf

 1. LIST Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego do Prezesa NIK. Warszawa, dnia 23 listopada 2007 roku

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/list-posa-do-parlamentu-europejskiego-janusza-wojciechowskiego-do-prezesa-nik-/

 1. Aby Polska była wolna od GMO należy wiedzieć, co planują firmy działające na szkodę społeczeństw. 26.11.2007 Genetycznie zmodyfikowane zagrożenie. Nasz Dziennik. Stanisław K. Wiąckowski

http://plpolonia.bloog.pl/id,2641909,title,Aby-Polska-byla-wolna-od-GMO-nalezywiedziec-co-planuja-firmy-dzialajace-na-szkode-spoleczenstw-,index.html?ticaid=65fa0

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Aby_Polska_by__a_wolna_od_GMO_nale__y_wiedzie__.pdf

 1. STANOWISKO Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (COM (2010)375) oraz projektu rekomendacji KE w sprawie wytycznych do wdrażania krajowych środków ds. koegzystencji w celu zapobieżenia niezamierzonej obecności GMO w uprawach tradycyjnych i ekologicznych.30.08.2010 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO__w_sprawie_projektu_Rozporz__dzenia_Parlamentu_Europejskiego_i__Rady_zmienia.pdf

 1. Świat według MONSANTO. Katarzyna Lisowska

http://przeglad-socjalistyczny.pl/opinie/sprawy-midzynarodowe/460-wiat-wedug-monsanto.html

 1. PISMO Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP. 25.10.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_do_Ministra_Sprawiedliwo__ci.pdf

 1. APRL Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie odrzucenia wniosku Instytutu Ochrony Roślin z Poznania o dopuszczenie do prób polowych genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Monsanto NK 603.28.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/apel_od_odrzucenie_wniosku_IOR_w__Poznaniu_o_dopuszczenie____.pdf

 1. ODEZWA. NIE dla GMO w polskim rolnictwie. NIE dla GMO w polskiej żywności. Roman Andrzej Śniady.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/NIE_dla__GMO.pdf

 1. Lisowska: uprawa GMO to rolnictwo bez rolnika. 20.08.2011 r. Ewelina Krajczyńska

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10144202,Lisowska__uprawa_GMO_to_rolnictwo_bez_rolnika.html

 1. INFORMACJA prasowa Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” – 15.07.2011 r. W dniu 14 lipca 2011 r. Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” złożyła do Marszałka Senatu RP wniosek o wprowadzenie przez Senat poprawek do procedowanej ustawy o nasiennictwie (druk 4114). Wnioskowane poprawki, zgłoszone na nasz wniosek przez opozycję podczas prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP (druk nr 4213 A) zostały na jej wniosek odrzucone przez Sejm w trzecim czytaniu (głosowanie w dniu 1 lipca 2011 r.).

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/senat_interwencja_14.07.2011.pdf

 1. Wikileaks ujawnia prawdę o GMO. Katarzyna Lisowska. 19.08.2011 r.

http://www.radiownet.pl/publikacje/wikileaks-ujawnia-prawde-o-gmo

 1. SKANDAL. WIKILEAKS o Polsce – a media milczą. Dlaczego? 30.08.2011 r.

http://hannafona.salon24.pl/337939,skandal-wikileaks-o-polsce-a-media-milcza-dlaczego

 1. OŚWIADCZENIE złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami na 52. posiedzeniu Senatu w dniu 9 kwietnia 2010 r. http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/oswiad/wojciechowski/5202.pdf
 2. OŚWIADCZENIE złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 12 marca 2010 r.

http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/oswiad/wojciechowski/5002.pdf

 1. OŚWIADCZENIE złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Zdzisława Pupę na 48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.

http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/oswiad/wojciechowski/4803.pdf%20

 1. LIST otwarty pszczelarzy w sprawie GMO.14.03.2010 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2010/03/polanka_listotwarty.jpg

 1. OŚWIADCZENIE w sprawie uwalniania do środowiska roślin GMO oraz żywności z udziałem GMO w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. 1.03.2010 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/O__wiadczenie_w_sprawie_GMO.pdf

 1. PISMO Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 05.02.2010 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/pismo-stowarzyszenia-forum-rolnictwa-ekologicznego-im-mieczysawa-grnego-/

 1. WSPÓLNE STANOWISKO naukowców w sprawie wysłuchania publicznego.10.02.2010 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/list-wspolne-stanowisko-naukowcow-w-sprawie-wysluchania-publicznego/#more-2129

 1. LIST OTWARTY do Premiera RP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHW SPRAWIE ZAKAZU UPRAWY W POLSCE KUKURYDZY ZMODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE.14.07.2009

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/LIST__OTWARTY__do__Premiera_Rz__du_RP.pdf

 1. PISMO Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 19 czerwca 2009 r.do Premiera Rządu RP w sprawie projektu Ustawy „Prawo o organizmach genetycznie­ zmodyfikowanych”

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/interwencja_do_Premiera.JPG

 1. STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie braku realizacji postanowień Ustawy o nasiennictwie dotyczących zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium RP nasion genetycznie modyfikowanych oraz nielegalności upraw roślin GMO przedstawione Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Stanowisko_Koalicji__POLSKA_WOLNA_OD_GMO___2.pdf

 1. STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie porządkowania krajowych regulacji prawnych dotyczących GMO do wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie współistnienia upraw roślin transgenicznych z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi przedstawione Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Stanowisko_Koalicji__POLSKA_WOLNA_OD_GMO___1.pdf

 1. LIST Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego do Prezesa NIK, Warszawa, dnia 23 listopada 2007 roku

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/list-posa-do-parlamentu-europejskiego-janusza-wojciechowskiego-do-prezesa-nik-/

 1. LIST Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego do Ministra Środowiska Bruksela, 27 listopada 2007 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/list-do-ministra-rodowiska-od-posa-janusza-wojciechowskiego/

 1. W dniu 01.12.2007 r. powstała KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO”

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/powstaa-koalicja-polska-wolna-od-gmo-/

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/komisja-sterujca-koalicji/

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/porozumienie/

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/stanowisko-koalicji/

http://polska-wolna-od-gmo.org/docz-do-nas/

http://polska-wolna-od-gmo.org/gazeta-koalicji/

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_KOALICJI__POLSKA_WOLNA_OD_GMO__NR_1_2008.pdf

 1. DEKLARACJA WARSZAWSKA PRZECIWKO GMO. Warszawska deklaracja z dnia 26.05.2009 została przyjęta przez 300 członków z około 30 krajów.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/Gazeta_Koalicji__nr_4_2009.pdf

 1. KALENDARIUM „KROCZĄCEJ GŁODÓWKI DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO”, GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, marzec 2009

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_wydanie_specjalne_marzec_2009.pdf

 1. POSTULATY AKCJI OBYWATELSKIEJ „KROCZĄCA GŁODÓWKA DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO”

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/Gazeta_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_NR_3_2009_1.pdf

 1. STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z okazji Międzynarodowej Konferencji nt. GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warszawa 27 lutego 2009 r. APEL DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/Gazeta_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_NR_3_2009_1.pdf

 1. STANOWISKO Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) Prof. dr hab. Zbigniew Mirek Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN. 28 stycznia 2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_2_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO___druk.pdf

 1. LIST Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Ministra Środowiska w sprawie wprowadzenia zakazu uprawy roślin transgenicznych, w tym Bt-kukurydzy MON 810 na terytorium Polski.13.03.2008r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_3_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. LIST Biskupa Elbląskiego Jana Styrny, Krajowego Duszpasterza Rolników do Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z okazji Konferencji na Jasnej Górze. Elbląg, dnia 7.04.2008r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_4_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. PISMO Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Centrum Doradztwa Rolniczego i Ośrodków Doradztwa Rolniczego w sprawie zagrożeń, jakie mogą wyniknąć ze strony nielegalnej uprawy roślin transgenicznych, w tym Bt-kukurydzy MON 810 na terytorium POLSKI w 2008 roku. Warszawa, 17.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO__do_CDR_i_ODR.pdf

 1. List Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego w sprawie wprowadzenia zakazu uprawy roślin transgenicznych, w tym Bt-kukurydzy MON 810 na terytorium Polski – 13.03.2008r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pismo_do_Ministra___rodowiska_w_sprawie_wprowadzenia_zakazu___.pdf

 1. Stanowisko Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych – w dniu 5 marca 2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/pisma-od-koalicji/stanowisko-koalicji-polska-wolna-od-gmo-w-sprawie-gmo/

 1. APEL Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.03.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/pisma-od-koalicji/apel-koalicji-polska-wolna-od-gmo-do-rzdu-rp/

 1. LIST otwarty Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego z dnia 25.02.2008r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/List_otwarty_do_Ministra_R_i_RW_Pana_Marka_Sawickiego_25.0___.pdf

 1. LIST otwarty Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.17.01.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/pisma-od-koalicji/list-otwarty-koalicji-do-ministra-rolnictwa-i-rozwoj-wsi/

 1. Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie: aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Katarzyna LISOWSKA, Mieczysław CHORĄŻY, Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011: 5–23
 2. Organizmy genetycznie modyfikowane: aspekty prawne i doświadczenia z procesu implementacji prawa o GMO na terytorium Polski. Paweł POŁANECKI, Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011: 25–85
 3. Uprawy i pasze z kontrowersyjnych odmian GMO w Polsce: możliwe skutki ekologiczne i gospodarczo-społeczne Ludwik TOMIAŁOJĆ, Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011: 87–104
 4. Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) zagrożeniem dla polskiej wsi, rolnictwa, zdrowia i środowiska, Stanisław K. WIĄCKOWSKI, Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011: 105–117
 5. Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie. Katarzyna Lisowska, Mieczysław Chorąży. NAUKA 4/2011, 175-180

https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/10/lisowska_chorazy_2011.pdf

 1. Możliwe negatywne skutki ekologiczne upraw i pasz z niektórych roślin genetycznie zmodyfikowanych(GMO). Ludwik Tomiałojć. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (5): 328–340, 2010

https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/10/tomialojc_chronmy.pdf

 1. Czy GMO jest już wokół nas? Cz. I Roman Andrzej Śniady

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Czy_GMO_jest_ju___wok_____nas_Cz.I.pdf

 1. Czy GMO jest już wokół nas? Cz. II Roman Andrzej Śniady

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Czy_GMO_jest_ju___wok_____nas_Cz._II.pdf

 1. SPOŁECZNE KONSEKWENCJE wykorzystywania biotechnologii w rolnictwie.8.01.2009. Debata na temat wykorzystywania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) koncentruje się przede wszystkim na wpływie biotechnologii na zdrowie konsumentów i środowisko naturalne. Pomija się w niej społeczne, ekonomiczne i polityczne konsekwencje stosowania tych technologii. Tymczasem kwestie te mogą wzbudzać równie sprzeczne emocje. W celu pogłębienia debaty publicznej na temat GMO prezentujemy nowe, dyskusyjne stanowisko, które ukazuje szerszy kontekst tego zagadnienia. Piotr Stankiewicz.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/infos_48.pdf

 1. MASZ PRAWO WIEDZIEĆ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY (GMO) NOWE ZAGROŻENIE DLA LUDZI, PRZYRODY I EKOnomii

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/BROSZURA_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. Polski laureat Oscara: GMO grozi nam wszystkim. wp.pl, 30.03.2009 r.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Polski-laureat-Oscara-GMO-grozi-nam-w%20szystkim,wid,10990060,wiadomosc.html?ticaid=1f761

 1. ARTYŚCI DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO. Tradycyjna i ekologiczna żywność zamiast GMO. Konferencja prasowa w dniu 30 marca 2009 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/wydarzenia/artyci-dla-polski-wolnej-od-gmo-tradycyjna-i-ekologiczna-ywno-zamiast-gmo/

 1. PISMO do Premiera Donalda Tuska. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Centrum Informacyjne Rządu 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3 Dotyczy PILNEGO !!! spotkania w związku z akcją „KROCZĄCEJ GŁODÓWKI DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO”23.03.2009 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/List_do__Pana_Premiera_Donalda_Tuska.pdf

 1. POPARCIE protestu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” przez NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”. 20.03.2009 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/SKMBT_60009032108530.pdf

 1. JASNOGÓRSKA DEKLARACJA DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD GMO. 24.08.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GMO_Jasna_Gora_deklaracja.pdf

 1. GMO zagrożeniem dla rolnictwa ekologicznego. Roman Andrzej Śniady

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Rolnictwo_ekologiczne_a_GMO.pdf

 1. Książe Karol: GMO to nieudany eksperyment. ms, PAP, 13.08.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Ksi_______Karol_przeciwko_GMO.pdf

 1. CO Z GMO? PRZECIW PÓŁPRAWDOM. Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć. 30.08.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GMOTomia__oj__Ludwik.pdf

 1. LIST do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o paszach

Apel o zawetowanie zmian do ustawy paszowej.21.07.2008

http://icppc.pl/prezydent/?p=63#more-63

 1. APEL do Polskich Parlamentarzystów. Stanowisko Koalicji „Polska Wolna od GMO” w sprawie zapowiedzianych zmian do ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. Warszawa 12 czerwca 2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/apel_uzasadnienie.pdf

 1. APEL pszczelarzy z Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „BARTNIK” w sprawie GMO.07.06.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/pszczoy-a-gmo/apel-pszczelarzy-z-beskidzkiego-zwizku-pszczelarzy-bartnik/

 1. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych na środowisko i pszczoły? Cz.I Wacław Święcicki.07.06.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/pszczoy-a-gmo/wpyw-gmo-na-pszczoy-czi-wacaw-wicicki-/

 1. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na pszczoły? Cz.II Wacław Święcicki

http://polska-wolna-od-gmo.org/pszczoy-a-gmo/wpyw-gmo-na-pszczoy-czii-wacaw-wicicki/

 1. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na środowisko i pszczoły? Cz.III Wacław Święcicki

http://polska-wolna-od-gmo.org/pszczoy-a-gmo/wpyw-gmo-na-pszczoy-cziii-wacaw-wicicki/

 1. Wpływ GMO na pszczoły i środowisko. Cz. IV. Wacław Święcicki

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Wp__yw_GMO_na_pszczo__y_i___rodowisko_4_cz______.pdf

 1. WPŁYW GMO NA PSZCZOŁY I ŚRODOWISKO. Część V i VI. Wacław Święcicki

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Co_s__ychac_o_wp__ywie_GMO_na___rodowisko_i_zdrowie__5_i_6_cz______.pdf

 1. Ogólnopolska Konferencja Programowa „Polska wolna od GMO”, Warszawa, Sejm RP, 5 marca 2008 r. Wacław Święcicki Redakcja „Pszczelarz Polski” Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

GMO – PSZCZOŁY – BIORÓŻNORODNOŚĆ – GLEBA – KLIMAT

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Pszczo__y__klimat__gleba__bior____norodno_____a_GMO.pdf

 1. KTO KOMU MODYFIKUJE MÓZG PRZY POMOCY H2O? List Przemysława Ilukowicza wydawcy książki „Nasiona kłamstwa” do Zbigniewa Wojtasińskiego z tygodnika „Wprost”. 30.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/list-wydawcy-ksiki-nasiona-kamstwa-do-redakcji-wprost/

 1. Genetycy walcz. z Polską Przyrodą Prof. zw. dr hab. inż. S. K. Wiąckowski

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Genetycy_walcz___z_Polsk___Przyrod__.pdf

 1. GMO – nauka przegrywa z zyskiem. Maciej Muskat – wersja oryginalna przekazana Gazecie Wyborczej do druku.03.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/gmo-nauka-przegrywa-z-zyskiem-maciej-muskat-wersja-oryginalna/

 1. DOKĄD zmierzamy? Czy polskie społeczeństwo ma być poddane eksperymentowi naukowemu? Roman Andrzej Śniady. 26.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/dokd-zmierzamy-czy-polskie-spoeczestwo-ma-by-poddane-eksperymentowi-naukowemu/

 1. Warto wspomnieć o zasadzie przezorności w podejmowaniu decyzji, ona obowiązuje w każdym biznesie, a nawet jest jedną z naczelnych zasad działania wielu korporacji kapitalistycznych.

Zbigniew Przybylak – Wydawnictwo GAJ. 29.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/zasada-przezornoci-zbigniew-przybylak/

 1. LIST Greenpeace Polska do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ziemniaka EH92-527-1. 20.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/list-greenpeace-polska-do-ministra-rolnictw-i-rozwoju-wsi-w-sprawie-ziemniaka-eh925271/

 1. DEBATA o GMO – Miczurin się przypomina. Janusz Wojciechowski. 27.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/debata-o-gmo-miczurin-si-przypomina-janusz-wojciechowski/

 1. LIST Arbeitskreis „Oekologie und Gentechnik” der AGFG do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wersja polska. 18.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Minister_Sawicki____polski.pdf

 1. LIST Arbeitskreis „Oekologie und Gentechnik” der AGFG do Ministra Środowiska – wersja polska 18.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Minister_Nowicki___polski.pdf

 1. Greenpeace wzywa polski rząd do obrony naszych pól przed zmutowanym ziemniakiem GREENPEACE. Warszawa, 15.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/greenpeace-wzywa-polski-rzd-do-obrony-naszych-pl-przed-zmutowanym-ziemniakiem/

 1. Małopolska nie chce GMO! 12.02.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/maopolska-nie-chce-gmo/

 1. Nie ustąpimy. „Nasz Dziennik” z dnia 6 lutego 2008r. Z posłem Krzysztofem Jurgielem (PiS), wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozmawia Krzysztof Losz

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/nie-ustpimy/

 1. LIST do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – załącznik do GMO-potworaWarszawa, 31 stycznia 2008r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/pisma-od-koalicji/list-od-koalicji-i-icppc-do-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/

 1. RZECZ o genetycznie zmodyfikowanych organizmach. Część I Roman Andrzej Śniady & Łukasz Wolski.

http://polska-wolna-od-gmo.org/polska-wie-a-gmo/rzecz-o-genetycznie-zmodyfikowanych-organizmach-cz-i-roman-andrzej-niady-ukasz-wolski/

 1. RZECZ o genetycznie zmodyfikowanych organizmach. Część II. Roman Andrzej Śniady & Łukasz Wolski. Artykuł ukazał się w Zielonej Planecie Nr 6/2007

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/rzecz-o-genetycznie-zmodyfikowanych-organizmach-cz-ii-roman-andrzej-niady-ukasz-wolski/

 1. GMO – Przykłady zagrożenia dla zdrowia w żywności genetycznie modyfikowanej Jeffrey M. Smith

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/przykady-zagroenia-dla-zdrowia-w-ywnoci-genetycznie-modyfikowanej-jeffrey-m-smith/

 1. Prawa Człowieka a GMO. Prof. Henryk Skolimowski. 25.01.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/prawa-czowieka-a-gmo-henryk-skolimowski/

 1. CZY polski minister został genetycznie zmodyfikowany? Janusz Wojciechowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego. 22.01.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/czy-polski-minister-zosta-genetycznie-zmodyfikowany-janusz-wojciechowski/

 1. NIE! – DLA ŻYWNOŚCI FRANKENSTEINA. Paweł Połanecki. 20.01.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/nie-dla-ywnoci-frankensteina-pawe-poanecki/

 1. LIST otwarty Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 18.01.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/pisma-od-koalicji/list-otwarty-koalicji-do-ministra-rolnictwa-i-rozwoj-wsi/

 1. List Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 17.01.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/list-janusza-wojciechowskiego-do-ministra-rolnictwa-i-rozwoj-wsi/

 1. MORATORIUM albo śmierć! „International Herald Tribune” podała, że José Bové, słynny francuski antyglobalista, wraz z kilkunastoma towarzyszami rozpoczął dziś strajk głodowy. Chce w ten sposób zmusić tamtejszy rząd do bardziej zdecydowanych działań przeciwko uprawom roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). 03.01.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/moratorium-albo-mier/

 1. ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu – niekontrolowane uwolnienie GMO do środowiska naturalnego na terenie Polski. 23.11.2007 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/zawiadomienie-o-popenieniu-przestpstwa-ciganego-z-urzdu/

 1. EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ŹRÓDŁA OBAW PRZED SZYBKIM WPROWADZENIEM UPRAW GMO. Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć .27.12.2007 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/ekologiczne-i-ekonomiczne-rda-obaw-przed-szybkim-wprowadzeniem-upraw-gmo/

 1. Szersze tło polityczne dla dyskusji o GMO. Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć. 27.12.2007 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/-szersze-to-polityczne-dla-dyskusji-o-gmo/

 1. O uprawach GMO i zmodyfikowanej żywności (wydrukowane w AURZE nr 3/2006 s.16-17) Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/o-uprawach-gmo-i-zmodyfikowanej-ywnoci-/

 1. Organizmy genetycznie modyfikowane w paszach na tle aktualnego stanu wiedzy medycznej

Zbigniew Hałat.20.12.2007 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/organizmy-genetycznie-modyfikowane-w-paszach-zbigniew-haat/

 1. W GMO tonąca Europa, niczym Titanic. 09.02.2011. R.A.Śniady

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/p_3/

 1. Polska szeroko otwarta dla GMO. Polen ist breit offen für GVO. R.A. Śniady

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/p_3/

 1. Bayer przyznaje, że niemożliwe jest kontrolowanie skażeń przez GMO. 05.05.2010 r.

https://www.icppc.pl/antygmo/2010/05/bayer-przyznaje-ze-niemozliwe-jest-kontrolowanie-skazen-przez-gmo/

 1. STANOWISKO KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” z okazji Międzynarodowej Konferencji nt. GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warszawa 27 lutego 2009 r. APEL DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/STANOWISKO_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_Warszawa_27_02_2009_wersja_ko__cowa.pdf

 1. Pismo do Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego RP od Janusza Wojciechowskiego. Posła do Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 16.10.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Minister_Sprawiedliwo__ci_Prokurator_Generalny_RP.pdf

 1. Tekst wystąpienia na Konferencji: „TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO”. Belweder, Warszawa, 17 maja 2008 roku. Nie ma racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/januszwojciechowski.pdf

 1. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z GMO. Kwartalnik „Zdrowa żywność zdrowy styl życia” Nr 4/2008

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/ZAGRO__ENIA_WYNIKAJ__CE_Z_GMO.pdf

 1. CO Z GMO? PRZECIW BEZKRYTYCYZMOWI. Prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć (Uniwersytet Wrocławski), ekolog, wykładowca na kierunku Ochrona Środowiska, po kursie na temat GMO.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/AurA.pdf

 1. Czy naprawdę musimy jeść żywność genetycznie modyfikowaną?Źródło: Gazeta Wyborcza 21.02.2008 r. Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/czy-naprawd-musimy-je-ywno-genetycznie-modyfikowan/

 1. Książę Karol: GMO to nieudany eksperyment, ms, PAP 2008-08-13

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Ksi_______Karol_przeciwko_GMO.pdf

 1. GMO – naciski na Polskę coraz silniejsze.06.12.2007 r. Katarzyna Lisowska

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Katarzyna_Liskowska_3.pdf

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/gmo_8211_naciski_na_polske_coraz_silniejsze_51846.html

 1. Blaski i cienie modyfikacji genetycznych w rolnictwie.19.11.2007 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Katarzyna_Lisowska.pdf

 1. GMO. Nasze zdrowie zagrożone. POLSKA – Królikiem doświadczalnym? Niedziela Ogólnopolska 21/2008

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/TYGODNIK_NIEDZIELA.pdf

 1. CZY INŻYNIERIA GENETYCZNA WYŻYWI ŚWIAT? Zielone Brygady. Pismo Ekologów nr 7 (97), Lipiec ’97

http://polska-wolna-od-gmo.org/biblioteka-artykuy-w-jzyku-polskim/czy-inynieria-genetyczna-wyywi-wiat/

 1. BROŃMY SIĘ BEZ KOMPLEKSÓW z Januszem Wojciechowskim rozmawia Michał Sobczyk Magazyn Obywatel nr 5 / 2008 (43)

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA_Koalicji__POLSKA_WOLNA_OD_GMO_nr_7.pdf

 1. GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY OBIETNICE I FAKTY. Stanisław K. Wiąckowski Wydawnictwo – Ekonomia i Środowisko 2008

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA_Koalicji__POLSKA_WOLNA_OD_GMO_nr_7.pdf

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Gazeta_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_NR_2_2009.pdf

 1. NASIONA K.AMSTWA czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na temat żywności modyfikowanej genetycznie Jeffrey M. Smith Przełożył Jędrzej Ilukowicz Oficyna Wydawnicza 3.49 Poznań, 2007

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA_Koalicji__POLSKA_WOLNA_OD_GMO_nr_7.pdf

 1. Żywność genetycznie modyfikowana – bezprecedensowe zagrożenie dla zdrowia.28.05.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA__Koalicji__Polska_wolna_od_GMO__Wydanie_specjalne_____.pdf

 1. Rośliny GM, profity dla koncernów, ryzyko dla rolników, zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski. 28.05.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA__Koalicji__Polska_wolna_od_GMO__Wydanie_specjalne_____.pdf

 1. „MIĘDZYNARODOWY SZCZYT PRZECIW GMO. GENY NIE SĄ NA SPRZEDAŻ. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Apel o wprowadzenie 10-letniego. Moratorium na GMO“ 16-17 października 2008 r. Gazeta Koalicji, nr 2/2008, 16.10.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA__Koalicji___POLSKA_WOLNA_OD_GMO___Wydanie_specjalne__nr_2___2008.pdf

 1. Manipulacje genetyczne – nowy grzech? Ojciec Stanisław Jaromi, ofmconv Konferencja na Jasnej Górze, 24 kwietnia 2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA%20%20Koalicji%20-POLSKA%20WOLNA%20OD%20GMO-%20%20nr%205%20-2008_1.pdf

 1. Genetycznie zmodyfikowane nasiona – globalne zagrożenie dla niezależności rolników. Sir Julian Rose, Konferencja na Jasnej Górze, 24 kwietnia 2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA%20%20Koalicji%20-POLSKA%20WOLNA%20OD%20GMO-%20%20nr%205%20-2008_1.pdf

 1. Polacy wiedzą, że za hasłem GMO stoi czysty zysk, że ktoś chce po prostu na tym zarobić – mówi Marek Kryda z Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, Gazeta Koalicji nr 5/2008 , 21.05.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA%20%20Koalicji%20-POLSKA%20WOLNA%20OD%20GMO-%20%20nr%205%20-2008_1.pdf

 1. Stanowisko Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach Warszawa, 20 marca 2008 r., Gazeta Koalicji Nr 4/2008, 18.04.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_4_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. List Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” do Ministra Środowiska w sprawie wprowadzenia zakazu uprawy roślin transgenicznych, w tym Bt-kukurydzy MON 810 na terytorium Polski

GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” Nr 3/2008r. Polska, 19.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_3_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. Kościół Katolicki uznaje manipulacje genetyczne i zanieczyszczanie środowiska za śmiertelne grzechy 10 marca 2008 r. Źródło: BBC NEWS, abstrakt i tłumaczenie: Anna Witowska. GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” Nr 3/2008r. Polska, 19.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_3_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. PODSTĘPNE SĄSIEDZTWO Jadwiga Łopata – ICPPC i Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”

GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” Nr 3/2008r. Polska, 19.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_3_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO.pdf

 1. Koncerny agrochemiczne powinny ponosić karę za skażenie GMO. GREENPEACE – informacja prasowa, 29.02.2008. GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, Nr 2/2008r., 01.03.2008 r.

http://www.greenpeace.org/poland/pl/press-centre/dokumenty-i-raporty/gm-contamination-report-2007/

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_2_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO___druk.pdf

 1. Stanowisko Polskiego Związku Rolników Ekologicznych w sprawie GMO, 12.02.2008 r. GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” Nr 2/2008r., 01.03.2008 r.

http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/GAZETA/GAZETA_nr_2_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO___druk.pdf

 1. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-410-18/2009Nr ewid. 28/2010/P09112/KSR Informacja o wynikach kontroli zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniach dotyczących środowiska. Warszawa, maj 2010 r.

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,ksr~p_09_112_201007291228271280399307~01,typ,kk.pdf

 1. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI FUNKCJONOWANIA NADZORU NAD WYTWARZANIEM OBROTEM I STOSOWANIEM ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 r. KSR – 41013 – 03 Nr ewid. 193/2003/P/03/112/KSR

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2003193.pdf,typ,k.pdf

 1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-410-10/2009 Nr ewid. 182/2009/P09106/KSR Informacja o wynikach kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce Warszawa l u t y 2010 r

http://www.nik.gov.pl/plik/id,1434,vp,1527.pdf

 1. Pismo Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Wojciecha Misiąga Warszawa, dnia 20 października 2011 r. do Tadeusza Kłosa Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. KSR-4101-01-03/2011 P/11/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,ksr~p_11_001_201105311129061306834146~id1~01,typ,kj.pdf

 1. W I C E P R E Z E S NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. KSR 411401-2/08 I/08/001 Pani Ewa Lech Główny Lekarz Weterynarii. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_remote_ksr_i_08_001_200903051007441236244064_id1_01,typ,kj.pdf

 1. WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, dnia 16 września 2008 r. KSR – 411401-1/08 I/08/001 Pan Maciej Nowicki Minister Środowiska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_remote_ksr_i_08_001_200903051007441236244064_id0_01,typ,kj.pdf

 1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-411401/08 Nr ewid. 152/2008/I/08/001/KSR Informacja o wynikach kontroli doraźnej postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi Warszawa g r u d z i e ń 2 008 r.

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_remote_ksr_i_08_001_200903051007441236244064_01,typ,k.pdf

 1. Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marek Zająkała Warszawa, dnia 29 stycznia 2010 r. Pan Maciej Nowicki Minister Środowiska KSR-410-18-01/2009 P/09/112 WYST.PIENIE POKONTROLNE

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,ksr~p_09_112_201007291228271280399307~id0~01,typ,kj.pdf

 1. Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie w sprawie GMO

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/WWW-wszystko?SearchView&Query=(%5BFORM%5D%3D(%24html)%20OR%20%5BFORM%5D%3D(sprawa))%20AND%20((%5BRodzaj%5D%20%3D%20%22INT%22))%20AND%20(%5BTYTUL%5D%20contains%20%22GMo%22)&SearchOrder=4&SearchMax=500

 1. GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY. Zagrożenia dla zdrowia, rolnictwa i środowiska. Stanisław K. Więckowski, Kielce 2009, ss. 289
 2. Konferencje Programowe PiS. POLSKA WOLNA OD GMO. Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”, Unia na Rzecz Europy Narodów, Toruń 2008, ss.277
 3. ŚWIAT WEDŁUG MONSANTO. Marie-Monique Robin.Biblioteka Obywatela, Przekład Przemysława J.Ilukowicza, Łódź 2009, ss.480