List: Wspólne stanowisko naukowców w sprawie wysłuchania publicznego

Naukowcy apelują o wzięcie pod uwagę krytycznych opinii wyrażonych w Sejmie podczas wysłuchania publicznego w dniu 9.02.2010 i o rzetelne informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach ze strony genetycznie zmodyfikowanych organizmów uwolnionych do środowiska i dodawanych do żywności. Debata publiczna na ten temat nie może być zdominowana przez interesy branżowe przedstawicieli agrobiznesu.

Warszawa, 2010-02-10

Szanowni Panowie

Lech Kaczyński, Prezydent RP

Donald Tusk, Premier RP

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska

Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP

Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP

Leszek Korzeniowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP

Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zdzisław S. Pupa, Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska

Szanowni Panowie! W dniu 9 lutego odbyło się w Sejmie publiczne wysłuchanie rządowego projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”.

Zabrali głos liczni przedstawiciele środowiska naukowego, specjaliści w zakresie żywienia, ochrony środowiska, biologii molekularnej, weterynarii, ekonomii i innych dziedzin. Przedstawiono także stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Wszyscy naukowcy zabierający głos podczas wysłuchania publicznego prezentowali bardzo krytyczne stanowisko w odniesieniu do możliwości uwalniania GM organizmów do środowiska, na co zezwala projekt nowej ustawy. Podkreślano, że obecny stan wiedzy naukowej w żadnym wypadku nie daje pewności, że żywność GM jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów, a GM rośliny nie są obojętne dla środowiska. Podnoszono także problemy ekonomiczne, jakie proponowane zmiany ustawowe spowodują na polskiej wsi:

nieuniknione zanieczyszczenie upraw tradycyjnych domieszką GMO, utrata certyfikatów przez producentów żywności ekologicznej i GMO-free, utrata rynków zbytu, a także przerzucenie kosztów dodatkowych testów na rolników, przerzucenie trudu tworzenia i utrzymania stref wolnych od GMO na rolników. W przeświadczeniu naukowców, zabierających głos podczas wysłuchania publicznego, dopuszczenie do legalizacji upraw GMO jest wbrew interesowi naszego Kraju i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla rolnictwa o tradycyjnej strukturze typowej dla polskiej wsi, rolnictwa, które daje utrzymanie i godne życie milionom Polaków.

Warto także pamiętać, że podobnie negatywne stanowisko, w którym wskazano wiele potencjalnych zagrożeń i fakt braku dostatecznych badań naukowych, wyraził Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, który zaleca wprowadzenie 15-letniego moratorium na uprawy GMO w Polsce i rygorystyczne przestrzeganie zapisów obowiązującej już ustawy, a nie liberalizację prawa w zakresie uwalniania GMO do środowiska.

Niestety, do mediów przedostał się zupełnie inny obraz sytuacji, przekaz dotyczący wysłuchania publicznego został zdominowany przez przedstawicieli agrobiznesu, którzy od dawna jawnie lobbują na rzecz ponadnarodowych koncernów agro-biotechnologicznych. Koncerny te zaś dążą do otwarcia polskiego blisko 40-milionowego rynku konsumenckiego na GM żywność oraz polskiego rolnictwa na uprawy transgeniczne, aby móc bez przeszkód realizować swoje interesy.

Apelujemy i przestrzegamy: w obecnej dobie rzeczywisty postęp i nowoczesność to nie otwieranie naszych pól na obarczone dużym ryzykiem i posiadające wciąż znamiona eksperymentu technologie, z których stopniowo wycofuje się wiele innych krajów. Dziś prawdziwa innowacyjność to wysiłek na rzecz rekonstrukcji bioróżnorodności gleb, naturalnych metod ochrony roślin, produkcji żywności wysokiej jakości oraz społecznej gospodarki rolnej. Te wartości są i będą coraz bardziej poszukiwane przez wysoko rozwinięte społeczeństwa europejskie. Polska może i powinna te wartości oferować, zapewniając w ten sposób wielofunkcyjny rozwój polskich obszarów wiejskich i wzrost dochodów ludności zamieszkującej te obszary. Niezależnie od krytycznej opinii nt. projektu nowej ustawy opowiadamy się za wprowadzeniem przez Rząd RP, wzorem innych państw UE, całkowitego zakazu upraw kukurydzy MON810, do czasu bezspornego udowodnienia, że nie powoduje ona zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Z poważaniem –

Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko, prof. dr nauk rolniczych, dr hab. nauk przyrodniczych

Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, onkolog, Instytut Onkologii w Gliwicach

Prof. dr hab. Tadeusz Żarski – kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt w Zakładzie Higieny Zwierząt i Środowiska SGGW

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, członek Europejskiej Akademii Wiedzy i Sztuki

Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Henryk Skolimowski, twórca nowej dziedziny jaką jest ekofilozofia

Prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Prof. dr hab. h.c. Ewald Sasimowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, założyciel i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Zdrowej Żywności

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Wiąckowski, specjalista ochrony środowiska i ekologii

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski Kierownik Katedry Nauk o Środowisku AWF w Krakowie

Dziekan Wydziału Zamiejscowego PWSOŚ w Radomiu

Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik Działu Badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach

Dr hab. Ryszard Kolstrung, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, członek Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Zdrowej Żywności

Dr hab. Piotr Skubała, profesor Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Anita Ganowicz-Bączyk, niezależny etyk środowiskowy

Dr inż. Marek Kubara, Ekoprodukt

Dr inż. Janusz Andrzej Korbel, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

Dr inż. Roman Śniady, niezależny ekspert w dziedzinie rolnictwa ekologicznego

Dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog, Medyczne Centrum Konsumenta

Dr inż. arch. Danuta Hyła, Politechnika Krakowska

Dr Jacek J. Nowak, wykładowca zarządzania zrównoważonym rozwojem w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie (Wydział Zarządzania)

Dr Krystyna Słodczyk, biolog, adiunkt  wykładowca biologii środowiskowej w Politechnice Opolskiej

Dr n. med. Jarosław Doliński, lekarz stomatolog, specjalista ortodonta

Dr inż. Jan Śmiełowski, Prezes Zarządu Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, członek IUCN

Dr Marek Krukowski, biolog, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN

Dr Piotr Siwek, geolog, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi

Prof. dr hab. Roch W. Doruchowski, profesor genetyki i hodowli roślin

Prof. dr hab. Olgierd Nowosielski, żywienie roślin i ochrona środowiska

Dr Stanisław Jaromi OFMConv, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

dr Jacek Rogolinski, biolog, pracownik naukowy w Instytucie Onkologii w Gliwicach

dr Maria Konopacka, biolog, pracownik naukowy w Instytucie Onkologii w Gliwicach

prof. dr hab Henryk Okarma

prof. zw. dr hab Stanisław Wika

prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, kierownik Zakładu Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytet Wrocławski

prof. zw. dr hab. Janusz Hereźniak Uniwersytet Łódzki, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN i Komitetu Botaniki PAN

dr hab. J. Mitka Ogród Botaniczny Instytut Botaniki UJ

Dr Jan Eugeniusz Malinowski