Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki – stanowisko dot. ustawy o GMO

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki

BEST PROEKO 34-340 Jeleśnia, ul. Babiogórska 72, tel. 0/33/863-60-03, 0/602-713-551, e-mail: best_proeko@o2.pl, Nr KRS 0000123238 , REGON 072807123 , NIP 553 – 22 – 40 – 641, Rachunek bankowy: PKO S.A. IO/Bielsko-Biała nr 63 1240 1170 1111 0000 2421 4434

Warszawa, 09.02.2010 r.

KANCELARIA SEJMU GABINET MARSZAŁKA SEJMU

Dotyczy: wysłuchania publicznego w Sejmie RP w dniu 9.02.2010 sprawie Rządowego projektu stawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ( druk nr 2547)

Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym ma miejsce w Sejmie wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o GMO, która jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i gospodarki. Polscy rolnicy dysponują wyjątkowym kapitałem – żywa glebą, która jeszcze nie została zniszczona przemysłowym rolnictwem, jak to się stało w wysoko rozwiniętych krajach. Polska ziemia jest jeszcze zdolna rodzić plony, z których wytwarza się zdrową i smaczną żywność. Polska żywność ma już swoją markę i jest poszukiwanym produktem na rynku europejskim i nie tylko. Dzięki temu również turystyka wiejska ma swoją markę (różnorodność krajobrazów, bioróżnorodność, tradycyjna kuchnia, zdrowa żywność, piękno kultury i folklor).

Wspólna polityka rolna UE zmierza w kierunku ekologizacji i ekstensyfikacji rolnictwa, a Polska jeszcze takie rolnictwo ma. Mamy zielone światło, aby „pełną parą” iść w kierunku nakreślonym przez UE. Wykorzystajmy tę szansę, nie pozwólmy zniszczyć naszego rolnictwa, ale „wszelką siłą i mocą” wykorzystajmy ten wyjątkowy kapitał.

Mamy wykształconych i doświadczonych swoich – polskich, doradców rolniczych, biotechnologów, światowej sławy naukowców, mamy genetyków. Niestety nie dysponują oni narzędziami i środkami, aby pomagać i wspierać rolników. To ogromny kapitał intelektualny.

Zamyka się szkoły rolnicze, mówi się o prywatyzacji Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Na poziomie samorządów, praktycznie służby rolne już „ wymarły”, a proponowana ustawa odpowiedzialnością, za monitorowanie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych chce obciążyć samorządy, a wiec gminy i rolników – podatników. Nie wolno nam takiej ustawy przyjąć, bo jest szkodliwa dla racji stanu państwa polskiego. Służy ona tylko ponadnarodowym korporacjom, które maja środki i narzędzia, aby nas uzależnić  i ubezwłasnowolnić.

Jest pilna potrzeba przyjęcia konstruktywnej i realnej strategii rozwoju polskiej wsi, której źródłem winno być dobre i spójne prawo, chroniące interesy nie tylko globalnej i unijnej, ale nade wszystko polskiej gospodarki. Takie prawo, które będzie respektowało prawdę:

  • Ziemia jest własnością przyszłych pokoleń, naszych dzieci i wnuków, a dla nas tylko pożyczką, którą winniśmy im oddać z procentem.
  • Ekonomia jest dla człowieka, a nie człowiek dla ekonomii.
  • Ziemia ma rodzić, a nie produkować, bezdusznie, bez szacunku dla praw, którymi rządzi się natura i które zapewniają harmonijny, trwały i zrównoważony rozwój teraźniejszym i przyszłym pokoleniom.
  • Życie jest dobrem bezcennym i nie wolno w całej rozciągłości życiem manipulować i zastępować go produkcją – czyli niehumanitarnymi biotechnologiami i manipulacjami genetycznymi, bo życie to proces przyczynowo – skutkowy, przebiegający w przyrodzie wg wzoru matematycznego zapisanego w przyrodzie przez Wielki Umysł Stwórcy naszego pięknego świata. Człowiek nie ma prawa manipulować tym wzorem, ingerować w DNA, lecz dane jest człowiekowi ten matematyczny wzór odkrywać i ma człowiek obowiązek współpracować ze Stwórcą tak, aby tego ładu i harmonii w przyrodzie nie zrujnować. Takie relacje człowieka z Ziemią, która jest domem wszystkich istot żywych, pozwalają człowiekowi czynić sobie Ziemię poddaną i są gwarancją wolności.

A zatem mamy prawo i obowiązek poznawać i rozwiązywać te matematyczne wzory, lecz z zachowaniem ostrożności i przezorności oraz ze świadomością, że nie wolno manipulować wartościami.

Dobre, sprawiedliwe prawo jest płaszczyzną dobrych relacji międzyludzkich, społeczno – gospodarczych i politycznych, gdzie urzędnik jest dla człowieka, a nie odwrotnie.

Dobre, sprawiedliwe prawo daje szansę realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, czyli nowemu myśleniu, ekonomicznemu, społecznemu i przyrodniczemu, zarządzanemu poprzez cele. Zrównoważony rozwój jest naczelną zasadą polityki państw – członków Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju spoczywa na wszystkich obywatelach Polski. Wynika on z Konstytucji RP (art.5). Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w przypadku rolnictwa i polskiej wsi ma do pokonania wiele przeszkód oraz ma znaczenie racji stanu państwa polskiego, bo dotyczy wyżywienia społeczeństwa, a zatem zdrowia i jakości życia.

Stowarzyszenie BEST PROEKO jest członkiem KOALICJI „POLSKI WOLNA OD GMO” i solidarnie zabiegamy o:

1. Odrzucenie Rządowego projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547)

2. Natychmiastowe wprowadzenie zakazu na uprawę zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON810 wzorem innych krajów, powołując się na zasadę przezorności/klauzulę ochronną, która obowiązuje w Unii Europejskiej.

W załączeniu przesyłamy stanowisko, oraz głos Patrycji Dunat reprezentującej dzieci z naszego środowiska, które uczestniczą aktywnie w warsztatach ekologicznych.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rolników, Członków i Zarządu BEST PROEKO

Prezes Zarządu

Anna Bednarek

Zał.:

1. wyciąg ze Stanowiska KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

2. Wystąpienia 11-letniej Patrycji Dunat z Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO w wysłuchaniu publicznym w Sejmie 9 lutego 2010 roku w sprawie Projektu Ustawy o GMO (druk nr 2547) SKRÓT i CAŁOŚĆ