Warszawska deklaracja w sprawie moratorium GMO:

Moratorium GMO: Zachowajmy przyszłość Europy

Uczestnicy 4-go Organic Marketing Forum w Warszawie – Międzynarodowego Spotkania Branżowego w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży żywności Ekologicznej i Surowców Naturalnych – nawołują do ogólnoeuropejskiego moratorium autoryzacji i komercyjnej uprawy genetycznie modyfikowanych roślin (GMO). Idąc za przykładem 6 krajów członkowskich UE, zakazujących uprawy kukurydzy MON810 oraz w obliczu szybkiego wzrostu liczby regionów europejskich wolnych od GMO, nie ma lepszego momentu niż ten na moratorium.

Moratorium powinno być użyte w celu:

  • przemyślenia legislacji unijnej i wzmocnienia regionalnej samodeterminacji;
  • przedefiniowania oceny ryzyka zgodnie z zasadami zapobiegawczymi podczas rozważania społeczno-ekonomicznych oddziaływań;
  • wsparcia różnorodnych rolniczych regionów, wolnych od GMO i zapewnienia wolności żywienia;
  • obmyślenia działań chroniących i wspierających produkcję nasion i zbóż w regionach wolnych od GMO;
  • zapewnienia naturalnej ochrony terenom przed szkodliwymi wpływami intensywnego rolnictwa opartego na GMO, w celu umożliwienia im zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy 4-go Organic Marketing Forum w Warszawie uważają, że:

  • rolnictwo i żywność wolna od GMO są zgodne z wolą większości mieszkańców Europy;
  • w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na przyjazną środowisku i społecznie odpowiedzialną produkcję ekologicznej żywności. Ekologiczne produkty odpowiadają żądaniom klientów;
  • zarówno dziś jak i jutro zrównoważona produkcja żywności, która unika stosowania genetycznych modyfikacji, jest najlepszą strategią dla rolników i konsumentów;
  • rolnictwo oparte na GMO nie uzyskało akceptacji Europy. Kukurydza Bt uprawiana jest na mniej niż 0,1 % powierzchni uprawy zbóż. Tysiące rolników jest zagrożonych niechcianym skażeniem pochodzenia genetycznego i wynikającymi z tego stratami przychodów. Z drugiej strony decyzja o produkcji wolnej od GMO będzie kluczową w zdobywaniu nowych międzynarodowych rynków;
  • koszty kontroli i separowania surowców w fazie przetwarzania i obrotu nimi znajdują się w całkowitej dysproporcji do pożądanych zysków z upraw GMO dla rolników i przemysłu.

Wzywamy przedsiębiorstwa rolne stosujące chemikalia do zaprzestania nadużywania problemu głodu na świecie jako usprawiedliwienia wprowadzenia GMO. W praktyce ukrywają fałszywą propagandę, którą uważamy za niezgodną z prawdą i nieetyczną. Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom, rolnikom i organizacjom europejskim, którzy wskazali drogę Europie poprzez deklarację regionów wolnych od GMO.

Warszawska deklaracja 26.05.2009 została przyjęta przez 300 członków z około 30 krajów.