USA nie chce importować GMO

USA powinny przygotować się na napływ niezadeklarowanej żywności GM: Biuro Inspektora Generalnego

New Scientist, 23 stycznia 2009 – po dekadzie eksportowania na cały świat swojej genetycznie modyfikowanej żywności, Stany Zjednoczone przygotowują się do zablokowania importu zagranicznej żywności GM – jeśli będą uważać, że zagraża ich rolnictwu, środowisku naturalnemu lub zdrowiu obywateli.

UWAGA: Dokładnie tego typu zapobiegawcze działania Unii Europejskiej były powodem, dla którego USA pozwały UE na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2006 roku, że działa niezgodnie z definicja tzw. wolnego handlu. Czy ktoś wyzwie teraz USA przed tą samą organizację? – przypis red.

Następujące ostrzeżenie zostało przekazane zajmującemu się regulacją importu produktów rolnych Departamentowi Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), przez własnego audytora – Biuro Inspektora Generalnego (OIG): „USDA mogłoby być nieświadome potencjalnych zagrożeń, które określone, nowe transgeniczne rośliny lub zwierzęta mogłyby spowodować w krajowym systemie zaopatrzenia w żywność. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie międzynarodowy rozwój transgenicznych roślin i zwierząt zostałby poddany szczegółowemu monitoringowi”.

OIG oczekuje, że do 2015 roku nastąpi wielokrotny wzrost upraw oraz rodzajów genetycznie modyfikowanych zwierząt i roślin, które będą uprawiane i hodowane komercyjnie. Także liczba krajów zajmujących się ich produkcją podwoi się w 2015 roku, podnosząc w ten sposób ryzyko importu nieznanych USDA plonów GM.

Raport wzywa USDA do wzmocnienia ich więzi z państwami, gdzie gwałtownie rozwijają się badania, takimi jak Chiny, Indie czy Brazylia. Na przykład Chiny są gotowe do wypuszczenia na rynek pierwszej komercyjnej odmiany ryżu GM, ale jeszcze musi zostać on zatwierdzony przez USDA. Problemy pojawiają się, kiedy nowe produkty GM zostaną wprowadzone do USA bez ich zadeklarowania – USDA byłoby nieprzygotowane do ich testowania i identyfikacji.

OIG ostrzega przed zablokowaniem importu, co mogłoby zostać postrzegane jako bariery handlowe. W 2006 roku WTO zdecydowała na korzyść USA i przeciw Unii Europejskiej orzekając, że restrykcyjne regulacje dotyczące żywności GM sprzeciwiają się zasadzie wolnego handlu.

Copyright C 2009 Reed Business Information – UK. All Rights Reserved.This is a news service of NewsEdge Corporation C2009.

Reproduced from Soyatech eNews, January 26, 2009.

Copyright C 2000-2009 Soyatech, LLC.

orginał artykułu

Comment by TraceConsultT: One wonders whether this interesting new notion to be entertained by the U.S. Government is a first sign of the influence of the new Obama administration.

Exactly this type of precautionary attitude by the EU is an issue the U.S. took to the WTO in 2006. Will someone else now challenge the U.S. in frontof that same organization?

www.soyatech.com/news_story.php?id=12187

U.S. Should Gear Up for Influx of Undeclared GM Food: Office of Inspector General New Scientist — January 23, 2009 — After a decade of exporting its genetically modified crops all over the world, the US is preparing to block foreign GM foods from entering the country – if they are deemed to threaten its agriculture, environment or citizens’ health, that is.

The warning was given to the US Department of Agriculture, which polices agricultural imports, by its own auditor, the Office of Inspector General (OIG): „Unless international developments in transgenic plants and animals are closely monitored, USDA could be unaware of potential threats that particular new transgenic plants or animals might pose to the nation’s food supply.”

The OIG expects the number of GM crops and traits, and the number of countries producing them, to double by 2015, raising the risks of imports of GM crops unknown to the USDA.

The report urges the USDA to strengthen its links with countries where research is exploding, such as China, India and Brazil. China, for example, is ready to launch the world’s first commercial GM rice, but it has yet to be approved by the USDA. Problems will arise, says the OIG, when new GM products enter the US undeclared – the USDA would be unprepared to test or even identify them.

The OIG cautions against blocks on imports that could be seen as trade barriers, however. In 2006, the World Trade Organization ruled in favour of the US, arguing that the European Union’s stringent regulations on GM crops were anti-free trade.

Copyright C 2009 Reed Business Information – UK. All Rights Reserved. This is a news service of NewsEdge Corporation C2009. Reproduced from Soyatech eNews, January 26, 2009.

Copyright C 2000-2009 Soyatech, LLC.

__________________

Please note:

eNews and Background Info by TraceConsultT are for information purposes only and come from sources we believe to be reliable. However, no liability can be assumed for the correctness of facts reported or any predictions made. Views and opinions expressed are entirely those of their authors and do not necessarily reflect those of TraceConsult.

Please let us know here if you wish to unsubscribe or change your eMail address.

__________________

Visit our ethical headlines eNewsticker
Geneve
Switzerland
www.TraceConsult.ch
News@TraceConsult.ch
P Please, consider the environment before printing this eMail.