Inwazja GMO na Polskę – Jaka żywność na naszych stołach

MIEJSCE: Centrum Prasowe FOKSAL, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa Data: 17 lutego 2009 o godz. 12:00

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” zaprasza na konferencję prasową, na której przekażemy gorące tematy:
1. Inwazja GMO na Polskę – Jaka żywność na naszych stołach?
-brak bezpieczeństwa żywnościowego Polaków
-brak  kontroli państwa – bezczynność Rządu
-nielegalne uprawy roślin transgenicznych
-łamanie prawa przez firmy biotechnologiczne i dystrybutorów nasion GMO
-ingerencje  obcych rządów w proces tworzenia polskiego prawa o GMO
-lawinowy napływ nieoznakowanej żywności
-monopol importu pasz GMO
oraz :
2. Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nieprawidłowości dotyczących wprowadzania zastosowań organizmów genetycznie modyfikowanych w rolnictwie i żywności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności min. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego za skażenie biologiczne kraju oraz uznanie za niezgodne z Konstytucją RP całości regulacji prawnych dopuszczających stosowanie GMO na terytorium Polski

PROGRAM KONFERENCJI:

12:00 – 12:40

  • Przedstawienie celu i programu konferencji. Przedstawienie KOALICJI – Jadwiga Łopata, ICPPC, Laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
  • Nielegalne uprawy, interwencje/działania KOALICJI, przedstawienie dowodów na nielegalne działania dystrybutorów nasion GM – Edyta Jaroszewska, EKOLAND; Wojciech Papis, Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość, Przemysław Ilukowicz, Fundacja PROSCIENTIAE
  • Interwencja KOALICJI u Rzecznika Praw Obywatelskich – Paweł Połanecki, niezależny ekspert – członek Komisji Sterującej
  • GMOa niepłodność – Sir Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

12:40-13:20 pytania i odpowiedzi – prowadzi Paweł Połanecki

13:20-14:00 JAKA ŻYWNOŚĆ NA NASZYCH STOŁACH? – OKAZJA NA FOTOREPORTAŻ
Dwa stoły z poczęstunkiem: jeden z żywnością tradycyjną i ekologiczną, drugi z supermarketowymi produktami z GMO i rybą z ludzkim genem; krótki wstęp: Jadwiga Łopata w imieniu Tradycyjnych Gospodyń Wiejskich i Edyta Jaroszewska w imieniu Rolników Ekologicznych

OSOBY KONTAKTOWE: Edyta Jaroszewska – Nowak 0609645386, Jadwiga Łopata 033 8797114, Paweł Połanecki 601 258 789

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU!

DODATKOWE INFORMACJE DLA PRASY

W związku z brakiem właściwej reakcji na wystąpienia, apele i interwencje  jakie Koalicja Polska Wolna od GMO (270 organizacji i specjalistów) wystosowywała na przestrzeni roku 2008   do władz państwowych odpowiedzialnych za  ochronę społeczeństwa i środowiska naturalnego przed niekontrolowanym napływem żywności i nasion roślin genetycznie modyfikowanych na terytorium RP,   mając na względzie dziesięciokrotny wzrost areału nielegalnych upraw kukurydzy transgenicznej w sezonie 2008 r. co stanowi jawne łamanie obowiązującej ustawy „o nasiennictwie”, ze względu na brak wprowadzenia  obowiązku znakowania żywności GMO, mając na względzie ustępstwa poczynione przez Rząd w formie zmiany  „Ramowego stanowiska Polski dotyczącego GMO”, biorąc pod uwagę wadliwy projekt nowej ustawy „prawo o GMO” ,

Koalicja  Polska Wolna od GMO wystąpiła do rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych interwencji w sprawie odnotowanych nieprawidłowości dotyczących zastosowań organizmów genetycznie modyfikowanych na terenie Polski skutkujących narażeniem zdrowia obywateli oraz zniszczeniem środowiska i stratami w rolnictwie.
W petitum zawarto :
1.wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Marka Sawickiego za zaniedbania skutkujące skażeniem biologicznym terytorium Polski przez organizmy genetycznie zmodyfikowane.
2.Wniosek o interwencję w sprawie odpowiedzialności karnej członków Komitetu Ochrony Roślin PAN za brak powiadomienia o nielegalnych uprawach roślin GMO
3.wniosek o interwencję w sprawie wprowadzenia obowiązku znakowania żywności GMO
4.wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z  Konstytucją nowelizacji obowiązującej
„ustawy o paszach”
5.Wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania projektu nowej ustawy ” prawo o GMO” za niezgodny z
Konstytucją oraz normami prawa międzynarodowego

Uzasadnienie zawiera kilkadziesiąt stron w tym dowody na okoliczność naruszania prawa przez podmioty gospodarcze i odpowiedzialne służby Państwa.
Organizacja Narodów Zjednoczonych udziela nagany Monsanto za próby przejęcia kontroli nad zasobami żywności na całym świecie…W przeszłości, gdy zdarzały się klęski nieurodzaju, rolnicy zachowywali część nasion i wysiewali je w roku następnym. Nie mogą tego robić z nasionami GMO… nowa forma niewolnictwa dla polskich rolników? Najnowsze wyniki długoterminowych badań po raz kolejny potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy…czy to znaczy, że zostanie wprowadzony natychmiastowy zakaz dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie?

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” ma niewiele ponad rok, ale w jej skład wchodzi już ponad 270 organizacji i specjalistów.
Współpracuje z najlepszymi polskimi i międzynarodowymi specjalistami. www.polska-wolna-od-gmo.org