Komisja Praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych krytykuje wykorzystanie GMO

Komisja Praw Człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych krytykuje wykorzystanie genetycznie modyfikowanych organizmów w rolnictwie i nalega na podjęcie natychmiastowych działań aby chronić indyjskich rolników przed uzależnieniem się od międzynarodowych korporacji.

Fragmenty podsumowania :

29. Komisja wyraża głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją rolników, która doprowadziła do zwiększonej liczby samobójstw w ostatnim dziesięcioleciu. Komisja obawia się, że skrajne ubóstwo wśród małoobszarowych rolników spowodowane przez brak ziemi, brak dostępności kredytów i brak odpowiednich wiejskich infrastruktur zostało pogłębione przez wprowadzenie transgenicznych nasion przez międzynarodowe korporacje, co spowodowało wzrost cen nasion, nawozów i pestycydów, szczególnie w przemyśle bawełniarskim.

(…)

69. Komisja zaleca rządowi, oprócz pełnego wprowadzenia planowanego programu oddłużenia rolników, priorytetowo podjąć wszystkie konieczne środki przeciwdziałające skrajnemu ubóstwu wśród małoobszarowych rolników i podnoszące rolniczą wydajność, przez między innymi:

  • rozwinięcie wiejskiej infrastruktury wliczając w to system nawadniania jako część programu Bharat Nirman;
  • wsparcie finansowe i inne formy pomocy dla rodzin rolników, który popełnili samobójstwo;
  • zapewnienie, że istniejące rolnicze systemy ubezpieczeń, wliczając w to System Ubezpieczeń Upraw i Fundusz Pomocowy w razie Klęski, w pełni są wprowadzone w życie i są dostępne dla wszystkich rolników;
  • mając na uwadze eliminowanie zależności rolników od międzynarodowych korporacji zapewnić dotacje państwowe umożliwiające rolnikom zakup tradycyjnych nasion, które będą mogli ponownie wykorzystać,.

Źródło

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs40.htm

https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/F78B077F459C8D31C12574440051A158?OpenDocument