Kazanie wygłoszone podczas XIV Krajowych Dożynek Ekologicznych – Przysiek 2008

Staropolskie przysłowie nas poucza: „Panu Bogu zawsze jest za co dziękować„, więc Panu Bogu dziękujemy:

– za Ojcowską opiekę;
– za niezmierzone dobrodziejstwa Jego;
– za wszystko kim jesteśmy i co posiadamy;
– za dary Niebios w postaci plonów i zbiorów.

A w dzisiejsze święto dziękujemy Panu Bogu za dary, które wydała ziemia.

Znakiem zewnętrznym naszego dziękczynienia w święto Dożynek jest chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, wieńce dożynkowe, owoce, kwiaty, warzywa.

W to święto na drugim miejscu w szczególny sposób dziękujemy rolnikom.

Posłannictwem rolnika jest współpraca z Bogiem w dziele stwórczym. Wam, rolnikom, w sposób szczególny powierzył Stwórca wszelką roślinę, przynoszącą ziarno po całej ziemi, wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasiona, by było dla wszystkich pokarmem.

Dzięki pracy rolnika ziemia rodzi pokarm i przynosi chleb dla człowieka. Za to wszystko składamy podziękowanie. „A rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów” (Tym 2,6).

Gromadząc się na Eucharystii stajemy przed Bogiem, który jest źródłem mądrości dla człowieka. Człowiek mądry będzie zawsze szukał mądrości u mądrzejszego od siebie. I dlatego tu jesteśmy. Stajemy przed Bogiem, który jest Mądrością.

Pismo Święte w wielu miejscach poucza nas o mądrości:

– Księga Kronik ukazuje nam króla Salomona, który prosi: „Daj mi Panie obecnie mądrość„;

– Księga Psalmów poucza: „Bojaźń Pańska początkiem mądrości”,

– Święty Paweł w Liście do Koryntian pisze: „Głosimy Wam mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata”.

Mądrość jest zakorzeniona w Bogu. Jeśli człowiek ma być mądry, to powinien najpierw o mądrość się modlić.

  1. Mądrość – to wiedzieć, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, przekazujące prawdę.
  2. Mądrość – to zachowanie prawa Bożego i prawa miłości Chrystusa.
  3. Mądrość – to przekonanie o tym że należy sobie gromadzić skarby w niebie.
  4. Mądrość – to wiara w to, że u Boga wszystko jest możliwe.
  5. Mądrość – to wielki dar, który może nam posłużyć na doczesność i ku zbawieniu.

Księga Przysłów uczy, że mądrość cenniejsza jest od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy.

W tę mądrość wpisuje się ekologia.

  1. Ekologia wpisana w mądrość każe nam uznać ziemię, jako matkę , która rodzi i tę matkę obdarować miłością. Tak, jak dziecko kocha swoją matkę, tak rolnik ekologiczny powinien kochać ziemię, którą uprawia. „Z miłością stójcie przy ziemi, jako Matce” (JPII). To pierwsze mądre wskazanie dla rolnika ekologicznego.
  2. Korzystanie z prawa naturalnego i moralnego. Zgodność życia , w tym i pracy, z prawem naturalnym i moralnym przynosi człowiekowi korzyść i szczęście. Jest takie powiedzenie: „Bóg zawsze przebacza, człowiek – od czasu do czasu, a natura nigdy nie przebacza”. I dlatego w myśl tego mądrego powiedzenia niech życie i praca rolnika ekologicznego będzie przebiegało w zgodzie z Bogiem, człowiekiem i naturą. To drugie wskazanie.
  3. Łączenie tradycji z nowoczesnością. „Twórzcie kulturę wsi. Obok nowych wymiarów niech pozostanie miejsce na rzeczy uświęcone. Idźcie z odwagą w życie społeczne, niosąc Nową Ewangelizację” (JPII).

Rolnik z tego przesłania powinien czerpać jak najobficiej. Zatroszczyć się o kultywowanie zwyczajów, obyczajów, tradycji i kultury wsi. Jednocześnie ma prawo do: korzystania ze współczesnej cywilizacji, jednoczenia się, do rzetelnej informacji, do czytelnego prawa, do służebnej postawy władz. To trzeci wskazanie.

Reasumując, rolnik ekologiczny w swym posłannictwie powinien kierować się tymi trzema wskazaniami, u podstaw których stoi mądrość, a której źródłem jest Bóg.

Na zakończenie pragnę przytoczyć „Modlitwę” autorstwa Marii Konopnickiej, a która mogłaby stać się modlitwą każdego polskiego rolnika , również ekologicznego:

Na życie walki i na skłon

Na pracę ducha i na trud

Na posiew dobra i na plon

Błogosław Panie wierny lud.

Bądź w sercach naszych, w myślach bądź

Błogosław każdej chaty próg

Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,

Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg.

Szczęść Boże wszystkim rolnikom ekologicznym. Amen.

Ks. Zbigniew Jan Gański

Diecezjalny Duszpasterz Rolników

Diecezji Toruńskiej

Kazanie w formacie [*.pdf] [*.doc]