Poprawki do ustawy o paszach

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o paszach.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA
_________________________________
Druk nr 191 A Warszawa, dnia 9 lipca 2008 r.
________________________________
SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o paszach

Marszałek Senatu dnia 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008 r.
– Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Jerzy Chróścikowski

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o paszach, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.
p r o j e k t
– 3 –
WNIOSEK MNIEJSZOŚCI
– w art. 1:
a) w pkt 1, w art. 62a wyrazy „31 grudnia 2012 r.” zastępuje się wyrazami „11 sierpnia 2009 r.”,
b) w pkt 2, w art. 65 wyrazy „1 stycznia 2013 r.” zastępuje się wyrazami „12 sierpnia 2009 r.”.
………………………………………………………………….