Większe ubóstwo w Indiach z powodu ziaren genetycznie modyfikowanych

Komitet do Spraw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
Sesja – 28 kwietnia – 16 maja 2008

ROZWAŻANIE RAPORTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WZGLĘDEM ARTYKUŁÓW 16 i 17
Indie

główny przedmiot obrad
Kończąc obserwacje Komitetu do Spraw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych stwierdza:

[…] Komitet jest głęboko zaniepokojony liczbą samobójstw wśród rolników.  Duża liczba samobójstw jest spowodowana skrajnym ubóstwem jakiego doświadczają rolnicy w ostatniej dekadzie. Komitet jest szczególnie zaniepokojony, że ogrom ubóstwa, wśród małoobszarowych rolników, spowodowany brakiem ziemi, dostępnością kredytów i słabą infrastruktura, pogorszyło wprowadzanie przez międzynarodowe korporacje ziaren genetycznie modyfikowanych, co w efekcie spowodowało wzrost cen ziarna, nawozów i pestycydów szczególnie w przemyśle bawełnianym.
(…)
Komitet Narodów Zjednoczonych krytykuje rząd Indii za wspieranie ziaren genetycznie zmodyfikowanych

Sprawa została przedłożona na spotkaniu komitetu w kwietniu 2008 w imieniu rolników małoobszarowych. Komitet nalega by Rząd Indii zapewnił datacje na
tradycyjne ziarna które rolnicy będą mogli zachować,
(…)
Wprowadzanie GMO (szczególnie ziarna) i wzrost cen innych rolniczych czynników jak nawozy, pestycydy wpłynęło niepomyślnie na funkcjonowanie
małych i bardzo małych gospodarstw rolnych. W najgorszej sytuacji są rolnicy zajmujący się uprawą bawełny. Doświadczali kilkukrotnie strat, mniejsze plony, większe wydatki na pestycydy, mimo obietnic międzynarodowych korporacji, że ich nasiona (GM) są odporne na szkodniki i dają większe plony. Udowodniono, że te obietnice są kłamstwem.

Źródło: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.IND.CO.5.doc