Rządowy projekt zmian do ustawy o paszach

Stanowisko Koalicji Polska Wolna od GMO w sprawie rządowych zmian do ustawy  o paszach z dnia 22 lipca 2006 r.
Konferencja odbędzie się 24.06. 2008 r. o godz. 14.00
w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, ul. Bracka 6/8W związku z zapowiedzią rozpatrywania przez Sejm RP przedłożenia Rady Ministrów, dotyczącego projektu zmian do ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. , zmierzającego do dalszego odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy), Koalicja „Polska Wolna od GMO” wyraża swój sprzeciw do zamierzonego wydłużenia okresu wprowadzenia ustawowego  zakazu stosowania pasz GMO.

Na konferencji prasowej zaprezentowane zostaną opinie i stanowiska członków Koalicji  świadczące o konieczności zachowania ważności istniejących zapisów ustawowych oraz skłonienia Rządu RP do niezwłocznego wydania odpowiednich rozporządzeń oraz ścisłych instrukcji dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  oraz Służby Celnej w celu pełnego wyegzekwowania przedmiotowego zakazu z dniem 11 sierpnia 2008 r., a wiec po upływie dwuletniego vacatio legis, który ustawodawca przeznaczył  importerom i użytkownikom pasz dla pełnego wycofania komponentów transgenicznych z żywienia zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Równocześnie zaprezentowane zostaną:

1. Tekst apelu do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy w przypadku jej uchwalenia przez Parlament.

2.  Tekst pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do  Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie regulacji prawnych dopuszczających  stosowanie Organizmów Genetycznie Modyfikowanych w żywności i żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  za niezgodne z Konstytucją RP.

3.  Dokumenty i opinie świadczące o nieprawidłowościach w regulacjach prawnych oraz metodach zatwierdzania GMO przez Komisję Europejską oraz nielegalnym lobbingu, w tym korupcji naukowej towarzyszącej propagowaniu zastosowań żywności, pasz i upraw roślin genetycznie modyfikowanych na terytorium RP.

4.  Książka prof. Stanisława Wiąckowskiego – członka Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO pt. „Genetycznie Modyfikowane Organizmy.
Obietnice i Fakty.”

Zapraszamy do udziału w konferencji i dyskusji.

Koalicja „Polska Wolna od GMO”
w imieniu Komisji Sterującej Paweł Połanecki