76,7% respondentów Radia Dla Ciebie przeciwko GMO

Wyniki sondy RDC w sprawie żywności modyfikowanej genetycznie GMO
Data opublikowania: 18/03/2008

Zakończyła się sonda RDC w sprawie genetycznie modyfikowanej żywności. 76,7% respondentów sondy wypowiedziało się przeciwko wprowadzaniu do naszego kraju upraw genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO).

Głos słuchaczy RDC jest zbieżny z opiniami środowisk naukowych na temat potencjalnej szkodliwości upraw GMO dla zdrowia i możliwych zagrożeń cywilizacyjnych, związanych z rozprzestrzenianiem się genotypu nieznanego przyrodzie.

Epidemiolodzy przestrzegają, że spożywanie produktów modyfikowanych genetycznie może być rakotwórcze i powodować alergie, może też uodparniać na antybiotyki. Przed uprawami modyfikowanymi genetycznie przestrzegają też ekolodzy.

Światowa Organizacja Zdrowia i Europejska Agencja do spraw Leków zakwestionowały pozytywną opinię zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka, wydaną przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Dowodzą, że gen ARMG wbudowany w ziemniaka wpływa na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi i zwierząt.

W swoim stanowisku Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk pisze m.in.: „…Wokół sprawy „otwarcia” Polski dla upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych wytworzyła się niedobra atmosfera, będąca mieszaniną przemilczeń i dalekiej od rzetelności faktograficznej propagandy, co wprowadza społeczeństwo w błąd i niesłusznie uspokaja. Promocja GMO przez wielkie światowe koncerny, dysponujące ogromnymi środkami, jest prowadzona bardzo profesjonalnie, a jej jedynym celem jest zdobycie rynku za wszelką cenę…

Nagłe przyspieszenie działań mających ułatwić wprowadzenie GMO jest oczywistym wynikiem nacisku władz Unii Europejskiej, naruszających jej własne zasady demokratyczne (zasadę wolnego wyboru przez obywateli, zasadę subsydiarności, czy konwencję o bioróżnorodności).

…Wdrażanie nowych technologii powinno następować po wykluczeniu możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, ekologicznych i ekonomicznych. Nakazuje to jedna z głównych zasad prawnych Unii Europejskiej, zasada przezorności, obecnie także jawnie naruszana przez jej władze…

… Z grona nauk oceniających wpływ GMO na stan środowiska wyłączana jest ekologia – nauka badająca wielowymiarowe interakcje zachodzące między organizmami oraz oddziaływania między organizmami a ich środowiskiem. Sytuacja ta jest niepokojąca tym bardziej, że poza negatywnymi, długotrwałymi skutkami społeczno-ekonomicznymi oraz zdrowotnymi, już na obecnym poziomie wiedzy dają się zauważyć poważne i nieodwracalne zagrożenia ekologiczne, jakie GMO niesie dla całości środowiska przyrodniczego, a tym samym dla środowiska życia człowieka…”

W lutym rolnicy z całej Polski protestowali przeciwko uprawom GMO w naszym kraju argumentując, że problemy ze sprzedażą mięsa i niskie ceny są efektem „skutecznych działań” ponadnarodowych korporacji lub związanych z nimi „córek” – tych samych, co chcą „zarzucić” Polskę GMO. Protestujący rolnicy zwracali uwagę, że to przede wszystkim wielkoprzemysłowe gospodarstwa należące w większości do zagranicznych korporacji lobbują w Polsce za GMO, zabierają polskim rolnikom rynki zbytu (podszywając swoje produkty pod polskie nazwy) i sztucznie zaniżają ceny mięsa i innych produktów.