Sejmik województwa Łódzkiego

STANOWISKO
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 roku

w sprawie: zachowania Polski jako kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Sejmik Województwa Łódzkiego:

 1. Wyraża stanowisko, że Polska powinna zachować status kraju wolnego od GMO. ze względu na ochronę zdrowia, ochronę środowiska, a także ochronę interesów gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Podtrzymuje w tym zakresie swoje stanowisko z dnia 27 marca 2007 roku (poniżej), wyrażające wolę ustanowienia Województwa Łódzkiego strefą wolną od upraw GMO.
 3. Wskazuje,    że    w    warunkach    polskich,    a    Województwa    Łódzkiego w szczególności, przy znacznym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, nie jest praktycznie      możliwe     współistnienie      plantacji      roślin      genetycznie modyfikowanych i tradycyjnych, ze względu na niebezpieczeństwo skażenia upraw tradycyjnych.
 4. Zwraca się w z związku z tym do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nie uchylanie obecnie obowiązujących zakazów stosowania pasz i nasion GMO, a  także  o  podjęcie  przez  rząd   odpowiednich   inicjatyw  na  forum   Unii Europejskiej, zmierzających do zapewnienia Polsce możliwości pozostania krajem wolnym od GMO.

Stanowisko otrzymują:

 1. Prezes Rady Ministrów
 2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Wojewoda Łódzki
 4. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 7. Parlamentarzyści Województwa Łódzkiego
 8. Wszystkie Sejmiki Województw

Oryginalny tekst [*.jpg] [*.pdf] [*.rtf]


Stanowisko
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia obszaru województwa łódzkiego jako wolną od upraw roślin i hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Sejmik Województwa Łódzkiego jest zaniepokojony przedłożonym projektem ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który umożliwia wprowadzenia na terenie całego Kraju, a także na terenie naszego województwa roślin genetycznie zmodyfikowanych. Ujęte w projekcie zmiany nie zapewniają wiążących regulacji prawnych dotyczących uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz współistnienia pomiędzy trzema formami rolnictwa -rolnictwem tradycyjnym, ekologicznym i rolnictwem wykorzystującym rośliny transgeniczne.
Rozpoczęcie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego. Godzi ono również w wizerunek Polski i jej regionów postrzeganych jako producentów zdrowej, wysokiej jakości żywności.
Ze względu na ewentualne zanieczyszczenie organizmów roślinnych wolnych od ingerencji genetycznych przez zmodyfikowany materiał genetyczny, powstaje realne niebezpieczeństwo pozbawienia możliwości rozwoju ekologicznych i tradycyjnych gospodarstw rolnych nastawionych na uprawy żywności metodami tradycyjnymi.
W tej sytuacji Sejmik Województwa Łódzkiego ponownie deklaruje uznanie naszego województwa jako strefy wolnej od upraw roślin i hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych. Chcemy, aby Województwo Łódzkie jak i cała Polska było miejscem produkcji zdrowej żywności produkowanej tradycyjnymi metodami. Wierzymy, że wychodzimy naprzeciw konsumentom oczekującym na zdrową i bezpieczną żywność.

Stanowisko otrzymują:

 1. Prezes Rady Ministrów
 2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Wojewoda Łódzki
 4. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 7. Parlamentarzyści Województwa Łódzkiego
 8. Wszystkie Sejmiki Województw

Oryginalny tekst [*.jpg] [*.pdf] [*.rtf]