List Otwarty Koalicji “Polska Wolna od GMO” do Ministra Rolnictwa

Warszawa 25.02.2008

Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi

List Otwarty
Koalicji „Polska Wolna od GMO”

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za zaproszenie przedstawicieli KOALICJI na spotkanie dnia 25 lutego 2008. KOALICJA “POLSKA WOLNA OD GMO” powstała 1 grudnia 2007 w Krakowie w związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym lobbingiem zwolenników GMO.
Na dzień dzisiejszy przystąpiło do KOALICJI 116 organizacji/instytucji/jednostek i ekspertów.
W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO urasta do rangi racji stanu.
STANOWISKO KOALICJI “POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie GMO:
1.Nie jest możliwe współistnienie upraw genetycznie zmodyfikowanych obok upraw bez GMO; dopuszczenie do współistnienia doprowadzi do niekontrolowanego i niemożliwego do zatrzymania zanieczyszczenia upraw.

2.GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.
3. Zakaz genetycznie modyfikowanych upraw umożliwi wykorzystanie naturalnych walorów polskiego rolnictwa.

4.Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO jest wprowadzanie całkowitego zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych organizmów na terenie Polski.

5.Konieczne jest podjęcie współpracy z innymi krajami w celu rozszerzenia całkowitego zakazu na całą Europę.

6.Chcemy również, aby społeczne fundusze przeznaczano na badania i rozwój tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa.

W związku z powyższym domagamy się od Pana Ministra:

1.Rozpoczęcia szeroko zakrojonej edukacji rolników i konsumentów na temat ekologicznych, zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych zagrożeń związanych z produkcją i konsumpcją GMO.

2.Wprowadzenia w życie w sierpniu 2008 roku prawa zakazującego stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego oraz pilnego wydania przepisów wykonawczych dla służb państwowych gwarantujących egzekwowanie wyżej wspomnianego prawa.

3.Prowadzenia konsekwentnej polityki Ministerstwa w zakresie promowania produkcji tradycyjnych roślin paszowych w zrównoważonych gospodarstwach rodzinnych oraz wspierania finansowego producentów pasz bez GMO.

4.Natychmiastowego powołania zespołu specjalistów do opracowania programu wycofywania pasz z GMO i zastępowania ich paszami bez GMO.

5.Szerokiej promocji w Polsce i za granicą wysokiej jakości żywności opartej na paszach bez GMO. Wykorzystania tego elementu jako podstawowego atutu przy tworzeniu PR dla eksportu polskiej żywności.

6.Przedstawienia Radzie Ministrów propozycji zmian w ustawie o nasiennictwie tak aby wykluczyć możliwość manipulowania tą ustawą poprzez prowadzenie rzekomych prób z uprawami  GMO oraz niezwłocznego wydania jasnych przepisów wykonawczych.

7.Wszczęcia postępowania, którego celem będzie ustalenie kto i gdzie prowadził w 2007 roku nielegalne uprawy roślin transgenicznych (320 ha) połączone z niekontrolowanym uwolnieniem oraz skażeniem środowiska przez Organizmy Genetycznie Modyfikowane, ukaranie winnych oraz poinformowanie/ostrzeżenie społeczeństwa gdzie znajdowały się te uprawy.

8.Przedstawienia Radzie Ministrów propozycji zmian w treści projektu Ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (zatwierdzonej przez Rząd na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 tego września 2007 r ) w sposób który zabezpieczy Polskę przed zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska w celach komercyjnych (w tzw. strefach do upraw GMO) oraz doświadczalnych.

9.Przedstawienia Radzie Ministrów propozycji zwiększenia liczby członków “Komisji opiniodawczo-doradczej Ministra Środowiska w zakresie GMO” delegowanych ze strony organizacji  pozarządowych oraz rolników ekologicznych o co najmniej trzech oraz zastosowania kryterium kwalifikującego naukowców pod kątem ich stosunku do GMO. Powoływane powinny być  wyłącznie osoby, które w swojej dotychczasowej działalności nie negowały możliwości wystąpienia zagrożeń ze strony organizmów modyfikowanych genetycznie dla zdrowia, środowiska naturalnego oraz gospodarki narodowej oraz postępowały zgodnie z zasadą przezorności.

10. Zwiększenia kontroli na granicach w celu wyłapywania nielegalnych transportów zawierających genetycznie zmodyfikowane nasiona i żywność z GMO.

11. Wprowadzenia wyraźnego/dużymi literami/ oznakowanie żywności zawierającej GMO oraz zwiększenia kar za brak wyżej wspomnianego oznakowania.

12. Zwiększenia kontroli żywności pod kątem zawartości GMO.

13. Zaproponowanie procesu wycofywania żywności z GMO, która już znalazła się na naszym rynku.

14.Przedstawienia Radzie Ministrów propozycji zmian w ustawie o o biopaliwach poprzez wprowadzenie poprawki mówiącej, iż “niedopuszczalny jest wwóz do Polski wszelkich genetycznie zmodyfikowanych nasion, owoców, roślin i innych komponentów GM w celu przetwarzania na biopaliwa”.

15.Stworzenia dobrych i praktycznych mechanizmów zachęcających rolników do uprawy tradycyjnego rzepaku i innych tradycyjnych roślin na biopaliwa, bez zwracania się w kierunku agrochemicznych i monokulturowych sposobów gospodarowania, które zniszczą urodzajność naszej ziemi i bogatą bioróżnorodność polskiego krajobrazu.

16. Stworzenia mechanizmów zmuszających producentów biopaliw do zawierania umów
w pierwszej kolejności z polskimi rolnikami na dostawy nasion/roślin.

17. Zasięgania opinii Komisji Sterującej reprezentującej KOALICJĘ “POLSKA WOLNA OD GMO” we wszystkich sprawach i decyzjach związanych z GMO.

KOALICJA “POLSKA WOLNA OD GMO” wyraża wolę współpracy z organami rządowymi w celu utrzymania statusu Polski jako kraju wolnego od GMO.

W imieniu Komisji Sterującej KOALICJI “POLSKA WOLNA OD GMO”

W załączeniu:
1.kopia listu do Ministra Rolnictwa z 17 stycznia 2008r.
2.kopia listu otwartego do Premiera z 17 grudnia 2007 r.
3.kopia prośby o interwencję w sprawie nielegalnych upraw z dnia 23 .11 . 2007 r.
4.Odpowiedź Dyr. Wiesława Podymy na w/w list  z dnia 28.12.2007
5.książka NASIONA KŁAMSTWA
Do wiadomości:
Minister Środowiska – Pan Maciej Nowicki
Minister Zdrowia – Pani Ewa Kopacz

List w formacie: [*.pdf] [*.rtf]

KOALICJA “POLSKA WOLNA OD GMO”
ul. Chłodna 48 lok. 153
00-872 Warszawa www.polska-wolna-od-gmo.org