Przykłady zagrożenia dla zdrowia w żywności genetycznie modyfikowanej

Jeffrey M. Smith

Do Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Stanów Zjednoczonych
Zabezpieczenie Roślin przez Inkorporację (modyfikację genetyczną);
Uzasadnienie Rewizji Aktualnych Rozporządzeń w Produkcji

Jeffrey M. Smith
Executive Director Institute for Responsible Technology

Fairfield, IA USA, May 22, 2007

Informacje, które przedstawiam są w mojej książce pt. “Genetyczna Ruletka: „Udokumentowane Zagrożenia dla Zdrowia w Żywności Genetycznie Modyfikowanej”, wczoraj wydanej. ‘Genetic Roulette’ została opracowana z udziałem ponad 30 naukowców przez zeszłe dwa lata. Tekst starannie zaopatrzony w bibliografię wykazuje, że obecna generacja upraw GM nie jest bezpieczna, że przepisy są niewystarczające, że badania ufundowane przez przemysł są celowo nierzetelne, oraz że publiczna służba zdrowia służyłaby najlepiej przez natychmiastowe wycofanie tej żywności wysokiego ryzyka.” Dalszy fragment listu: „Należy drobiazgowo badać możliwe konsekwencje dla rozwijającego się płodu i dzieci. Dzieci i noworodki są najbardziej narażone na ryzyko.

One są trzy do czterech razy więcej podatne na alergie niż dorośli i na ryzyko śmierci z powodu alergii. Dzieci mogą przeciwstawiać się znacznie mniejszym dawkom toksyn niż osoby dorosłe… Uwolnienie toksyn do hormonów albo wewnątrzwydzielnicze zniszczenie może również poważnie szkodzić prawidłowemu rozwojowi dziecka.” ‘Genetic Roulette’ Jeffrey M. Smith – Jedząc genetycznie modyfikowaną żywnosć ryzykujesz z każdym kęsem. „’Genetyczną Ruletkę’muszą przeczytać wszyscy rodzice.

Praca Jeffreya demaskuje nietestowaną żywność którą podaje się na talerzu naszym dzieciom bez zgody rodziców. Ryzyko utraty zdrowia związane z tą nową żywnością ma otwartą drogę do każdego dziecka w Ameryce. Najlepszym prezentem jaki możesz dać twojemu dziecku jest przeczytanie ‘Genetycznej Ruletki’, a wiedza którą posiądziesz jest nieoceniona bo przedłuży życie twojego dziecka.” Robyn O’Brien, matka czworga dzieci. https://www.geneticroulette.com/

Part 1: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods – Udokumentowane Zagrożenia Zdrowia w Genetycznej Modyfikowanej Żywności. Dowody reakcji u ludzi i zwierząt. https://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=1040

1.1.GM Potatoes Damages Rats – GM ziemniaki szkodzą szczurom. Powodują rozwój potencjalnie rakotwórczych komórek w układzie pokarmowym, zahamowanie rozwoju mózgów, żołądków, jąder, częściowy zanik wątroby, powiększenie trzustki i jelita, załamanie systemu immunologicznego.

1.2. Rats Fed GMO Tomatoes got bleeding stomachs, several died – Szczury karmione GM pomidorami dostały krwotoku żołądka, kilka zdechło. Szczury karmiono GM pomidorami FlavrSavr przez 28 dni, 7 z 20 dostało krwotoku żołądków, inne 7 z 40 zdechło po 2 tygodniach, wzięto inne do eksperymentu. Pomidory dopuszczono do konsumpcji choć nie było odpowiedzi na pytania naukowców z FDA /Federalny Urząd ds.Bezpieczeństwa Żywności i Leków, USA/

1.3. Rats Fed Bt Corn had multiple health problems – Szczury karmione 90 dni kukurydzą Monsanto Mon 863 Bt miały liczne problemy zdrowotne. Wyniki wskazywały na ważne zmiany we krwi, wątrobie i nerkach, mogące świadczyc o procesie chorobowym. Eksperci żądali wyjaśnień, Monsanto odmówiło, podnosząc nienaukowe, fałszywe argumenty.

1.4. Mice Fed GM Bt Potatoes had intestinal damage – Myszy karmione GM Bt ziemniakami miały zniszczony układ pokarmowy. Karmienie GM ziemniakami które produkują toksynę BT zapoczątkowało nienormalny i nadmierny rozwój komórek w jelicie krętym. Podobne objawy u człowieka powodują nietrzymanie moczu lub symptomy grypy, świadczą też o stadium przedrakowym. Badanie obaliło tezę jakoby toksyna Bt była niszczona podczas procesu trawienia i nie jest biologicznie aktywna u ssaków.

1.5 Workers exposed to Bt cotton developed allergies – Pracownicy eksponowani na Bawełnę Bt mają alergię. Pracujący przy zbiorach i transporcie bawełny w sześciu badanych wsiach cierpieli na choroby skóry, oczu i układu oddechowego. Niektórzy byli hospitalizowani. Pracujący w fabrykach bawełny biorą histaminę co dzień. / Nasze pytanie: Kto zbadał, czy ta bawełna może być stosowana w odzieży, zwłaszcza dla dzieci i niemowląt?! /

1.6 Sheep died after grazing in Bt cotton fields – Gdy bawełna dojrzeje, pasterze czasem wypasają nią owce. Raporty z 4 badanych wsi mówią, że ok. 25% owiec po tygodniu zdechło. Badania wykryły zatrucie.

1.7 Inhaled Bt corn pollen may have triggered disease in humans – Wdychanie pyłków Bt kukurydzy może powodować schorzenia u ludzi. W 2003 r., około 100 osób mieszkających w pobliżu pól kupurydzy na Filipinach miało dolegliwości skóry, trudności z oddychaniem i zaburzenia trawienia w czasie pylenia kukurydzy. Krew u 39 wykazała reakcje na truciznę Bt. Symptomy powtórzyły się w 2004 r. w conajmniej 4 wioskach gdzie ją uprawiano. Były przypadki padnięcia kilkunastu zwierząt karmionych tą kukurydzą.

1.8 Farmers report pigs and cows became sterile from GM corn – Farmerzy twierdzą, że świnie i krowy karmione GM kukurydzą stają się bezpłodne. Ponad 20 farmerów w Płn. Ameryce mówi o trudnościach z zapłodnieniem, rzekomych ciążach i przedwczesnych porodach.

1.9 Twelve cows in Germany died mysteriously when fed Bt corn – Dwanaście krów zdechło na farmie Hesse w Niemczech po karmieniu dużą ilością GM kukurydzy Bt 176. Inne w stadzie zabito z powodu nieznanej choroby. Syngenta, producent Bt 176, zrekompensowała częściowo straty farmerów. Pomimo żądań i publicznych protestów, nie udostępniono raportów o przyczynie śmierci.

1.10 Mice fed Roundup Ready soy had liver cell problems – Myszy karmione soją RR miały zmienione komórki wątroby. Komórki były poważnie zmienione. Nieregularny kształt jąder i jąderek, zwiększona ilość otworów jądrowych i inne zmiany, wszystko to wskazuje na zwiększoną przemianę materii i zmiany w genach. Przyczyną mogła być trująca toksyna. Większość objawów ustąpiło po zaprzestaniu karmienia GM soją.

1.11 Mice fed Roundup Ready soy had problems with the pancreas – Myszy karmione RR soją miały zmiany w trzustce… problemy w procesie trawienia za pomocą enzymów. Wydzielanie przez trzustkę Alfa-amylazy, najważniejszego enzymu trawiennego, zmniejszylo się o 77%. Razem z innymi zmianami w trzustce, dowodzi to, że soja może działać na przyswajanie i asymilację żywności oraz na zmiany w genach.

1.12 Mice fed Roundup Ready soy had unexplained changes in testicular cells – Myszy karmione GM soją RR miały niewytłumaczalne zmiany komórek jąder. Struktura i układ genów w komórkach były poważnie zmienione. Przyczyna niedorozwoju pozostała nie wyjaśniona, choć jest wiadomym, że jądra są wrażliwe na działanie trucizn. Takie zmiany mogą w wieku dojrzałym decydować o płodności i zdrowiu potomstwa. Embriony myszy u karmionych GMO matek, miały czasowe opóźnienia w formacji genów.

1.14 Most offspring of rats fed Roundup Ready soy died within three weeks – Większość potomstwa szczurów karmionych soją RR zdechła w ciągu trzech tygodni. Karmione były RR soją przed zapłodnieniem, w czasie ciąży i karmienia potomstwa. Po 3 tygodniach 55,6% z potomstwa zdechło, tylko 9% zdechło pośród karmionych soją bez GMO. Kojarzone póżniej, żywione GMO i bez GMO, nie były zdolne do współżycia.

1.15 Soy allergies skyrocketed in the UK, soon after GM soy was introduced – Alergia gwałtownie wzrosła wkrótce po wpuszczeniu soi do Zjednoczonego Królestwa /Anglia Szkocja Płn.Irlandia, Walia/.

1.16 Rats fed Roundup Ready canola had heavier livers – Wątroby szczurów karmionych RR rzepakiem były 12-16% cięższe. Może to wskazywać na chorobę lub stran zapalny.

1.17 Twice the number of chickens died when fed Liberty Link corn – Dwa razy więcej kurcząt zdycha przy karmioniu LL GM kukurydzą. Zaniechano jednak dociekania przyczyn.

1.18 GM peas generated an allergic-type inflammatory response in mice – GM groch dał u myszy alergiczne stany zapalne. Reakcja sugerowała, że GM groch mógłby powodować zapalenie lub alergiczne reakcje u ludzi; komercjalizacja tego grochu nie została dozwolona.

1.19 Eyewitness reports:Animals avoid GMOs–Raporty świadków: Zwierzęta unikają GMO.

1.20 A GM food supplement killed about 100 people and caused 5,000-10,000 to fall sick – GM dodatek do żywności spowodował śmierć około 100 ludzi i chorobę 5 – 10 tysięcy. Producent substancji L-tryptophan spowodował śmiertelną epidemię w latach 1980-tych. Firma zmodyfikowała bakterię dla większego zysku.

Section 2: Gene insertion disrupts the DNA and can create unpredictable health problems Wszczepienie obcego genu uszkadza DNA i może wywołać nieprzewidywalne problemy zdrowotne.

Section 3: The protein produced by the inserted gene may create problems. Białka produkowane przez wszczepiony gen mogą stwarzać problemy

3.4 The Bt in crops is more toxic than the Bt spray – Gen Bt wszczepiony w roślinę bardziej toksyczny od oprysków. Toksyna Bt w roślinie ma tysiące razy większe stężenie i stale namnaża się w jej komórkach.

3.6 Pollen-sterilizing barnase in GM crops may cause kidney damag. – GM toksyna barnase sterylizuje pyłki kukurydzy i rzepaku i może niszczyć nerki. Rośliny są zmodyfikowane by produkować sterylizującą pyłki truciznę. Barnase truje komórki ludzkie i niszczy nerki szczurów. Małe jej ilości są później w żywności.

3.8 A GM corn variety is engineered to produce high levels of lysine. GM kukurydza jest zmodyfikowana by produkować dużą ilość lisyny. Kiedy kukurydza jest gotowana lub przetwarzana, może wytworzyć toksyczne substancje symptomatyczne dla Alzhaimera, cukrzycy, alergii, chorób nerek, starzenia się i nowotworów.

Section 5: Transfer of genes to gut bacteria, internal organs, or viruses – Transfer GM genów do dobrych bakterii, organów wewnętrznych lub wirusów. Przemysł utrzymuje, że GM geny są niszczone podczas trawienia. Nowe badania dowodzą, że geny te mogą przetrwać w procesie trawienia u ludzi i zwierząt. Badania dowodzą, że DNA może przedostać się do łożyska, do krwi i organów, penetrować mózg.

5.4 Transgene transfer to human gut bacteria is confirmed. Przejście GM transgenu do bakterii człowieka zostało udowodnione. Materiał genetyczny z Roundup Ready soi przeniósł się do organizmu 3 woluntariuszy spośród 7 badanych… i produkował białka GM pestycydu odpornego na herbicyd.

5.5 GM foods might create antibiotic-resistant diseases. GM żywność może wywołać choroby oporne na leczenie antybitykami.

5.6 The (CaMV) promoter can also transfer and may switch on random genes or viruses. Promotor CaMV może się zmieniać w różne geny i wirusy. Po transferze może być genem produkującym toksyny, alergeny lub komórki rakowe, może powodować zaburzenia w genach i ważnych organach.

5.7 Transfer of the Bt transgene could cause our intestinal flora to produce Bt-toxin. Przemieszczenie się transgenu Bt może wywołać produkcję toksyn Bt w naszych jelitach. Dłuższa ich obecność w jelitach może powodowć poważne problemy zdrowotne.

5.8 Genes may transfer to bacteria in the mouth or throat. Geny mogą przechodzić do bakteri obecnych w jamie ustnej i w gardle. GM geny mogą szkodzić zdrowiu, mogą też łatwo przenosić się od osoby do osoby. Wdychanie kurzu lub pyłków GM roślin może przenieść ich geny do mikroorganizmów dróg oddechowych.

Section 6: GM crops may increase environmental toxins and bioaccumulate toxins in the food chain-GM uprawy mogą zatruwać środowisko, akumulować toksyny w łańcuchu żywności.

6.1 Glufosinate-tolerant crops may produce herbicide “inside” our intestines – Rośliny tolerujące glifosat mogą produkować herbicydy w naszych jelitach. Są zmodyfikowane by absorbować herbicyd glifosat. Rośliny zmieniają ten herbicyd w uważane za nieszkodliwe składniki zawane NAG, które pozostają w roślinie. Kiedy ludzie lub zwierzęta zjedzą NAG, niektóre NAG mogą ponownie zmienić się w toksyczny herbicyd. Jest on trujący, działa jak antybiotyk i może zniszczyć lub zaburzyć prace potrzebnej mikroflory.

6.2 Herbicide-tolerant crops increase herbicide use and residues in food – Uprawy tolerujące herbicydy przyjmują zwielokrotnioną ich dawkę, która pozostaje w GM roślinie. Zwiększona ilośc herbicydu w roślinie może powodować toksyczne trujące działanie u ludzi, zwierząt i potomstwa.

6.3 Tiny amounts of herbicide may act as endocrine disruptors – Nawet małe ilości herbicydu mogą niszczyć gruczoły wydzielania wewnętrznego. Niektóre chemikalia, nawet w ekstremalnie niskich dawkach, mogą niszczyć pracę gruczołow wewnętrznych. Badania dowodzą, że Roundup jest taką substancją, niszczącą również aktywność hormonów decydujących o płodności. Potrzeba wiecej badań nad tym i innymi herbicydami. Zwiększone stosowanie Liberty i Roundupu w GM uprawach, nawet przy małych ilościach herbicydu który pozostał w roślinach, naraża zdrowie ludzi, bo jest obecny w żywności i wodzie.

6.4 GM crops may accumulate environmental toxins or concentrate toxins in milk and meat of GM-fed animals – GM uprawy mogą akumulować toksyny z otoczenia oraz koncentrować je w mleku i mięsie zwierząt karmionych GM paszami. Naukowcy FDA /Federalna Agencja ds.Żywności i Leków w USA/ ostrzegają, że GM uprawy mogą absorbować toksyny takie jak metale ciężkie i herbicydy. Są dowody na obecności metali ciężkich w oleju z GM soi. FDA mówi o tym, że toksyny w GM paszach mogą kumulować się w mleku i mięsie. Znaleziono fragmenty GM DNA w mleku. Za mało badań zrobiono w tych kwestiach, a nawet mała ilość Raundupu pozostająca w ciele zwierzęcia może również szkodzić jakości spermy.

6.5 Disease-resistant crops may promote new plant viruses, which carry risks for humans – Rośliny odporne na choroby mogą spowodować powstanie nowych wirusów, ktore są groźne dla człowieka. Transgeny oporne na wirusy chronią roślinę przed jednym rodzajem wirusów, ale mogą osłabić odporność rośliny na inne szkodliwe wirusy. Skażone nadmierną ilością pestycydów rośliny są zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Section 7: Other types of GM foods carry risks – Inne przykłady GM żywności mogącej szkodzić.

7.1 Milk from rbGH treated cows may increase risk of cancer and other diseases – Mleko krów którym podaje się rbGH może zwiększyć ryzyko raka i innych chorób. GM hormon wzrostu BOVINE firmy Monsanto jest podawany krowom mlecznym w USA i w innych krajach dla zwiększenia wydajności mleka. Mleko to ma znacznie większą ilość IGF-1, hormonu, który jak się uważa, zwiększa ryzyko raka piersi, prostaty, odbytu, płuc i innych postaci raka. Mleko ma zaniżoną wartość odżywczą i większą ilość antybiotyków.

7.2 Milk from rbGH-treated cows likely increases the rate of twin births – Mleko krów z rbGH zwiększa ilość urodzeń dwojaczków. To wyższy wskaźnik IGF-1 zwiększa takie prawdopodobieństwo. Dwojaczków jest dwukrotnie więcej w USA niż w UK /Anglia,Szkocja, Płn. Irlandia,Walia/, gdzie rbGH jest zakazane.

7.3 Food additives created from GM microorganisms pose health risks – Dodatki do żywnści z GM mikroorganizmow są groźne dla zdrowia. Niektóre składniki do produkcji żywności otrzymywane są z GM bakterii, grzybów i drożdży. Nawet jeśli ich transgen jest nieobecny później w żywności, samo ich GM pochodzenie stwarza ryzyko. GM białka mogą być niezdrowe, mieć odmienne właściwości, moga reagować w nieznany sposób. Proces wszczepienia mógł też zaburzyć normalny rozwój genów w mikroorganizmie.

Section 8: Risks are greater for children and newborns. U dzieci i niemowląt zagrożenie jest większe!

8.1 Pregnant mothers eating GM foods may endanger offspring – Jedzenie GM żywności przez ciężarne matki może szkodzić potomstwu. Rozwój embrionu może być zmieniony nawet przez znikome ilości GM substancji w diecie matki. Dieta taka może nawet hamować rozwój genów u dziecka, co może być dziedziczone w następnych generacjach. GM rośliny mogą zawierać substancje które szkodzą normalnemu rozwojowi dziecka, ale nigdy nie przeprowadzono odpowiednich badań by takie zagrożenie wykluczyć.

8.2 GM foods are more dangerous for children than adults – GM żywność jest bardziej niebezpieczna dla dzieci niż dla dorosłych. Dzieci są generalnie bardziej wrażliwe na trucizny, alergie i problemy z odżywianiem. Piją więcej mleka które może pochodzić od krów którym podawano GM hormon rbGH. Prawdopodobieństwo choroby opornej na działanie antybiotyków może być w takim przypadku większe, zwłaszcza przy częstych infekcjach.

Źródło: https://zielonapolska.org.pl/?mid=101&nid=505&full