Podkarpacka Izba Rolnicza

STANOWISKO POROZUMIENIA
Podkarpackiej Izby Rolniczej
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” RI
Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”
Związku Zawodowego „Centrum Narodowe Młodych Rolników”
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”
Związku Producentów i Przedsiębiorców Rolnych Podkarpacia i Małopolski
Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej
Galicyjskiego Stowarzyszenia Rolników Gospodarujących Metodami Ekologicznymi „BioGleba”
Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR”
Podkarpackiego Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego „EKOGAL”
Leżajskiego Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych
Podkarpackiej Izby Agro-Ekologicznej
z dnia 21 marca 2005r.

w sprawie wspólnego działania na rzecz ochrony rolników i mieszkańców Podkarpacia przed napływem na teren województwa produktów, roślin i żywności modyfikowanej genetycznie.

Podkarpackie Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych w pełni identyfikuje się ze stanowiskiem przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 27 września 2004r dotyczącym ogłoszenia na terenie Podkarpacia strefy wolnej od upraw organizmów roślinnych modyfikowanych genetycznie.

Sygnatariusze porozumienia stanowczo sprzeciwiają się wprowadzaniu na obszar województwa podkarpackiego genetycznie modyfikowanego materiału siewnego, który umożliwia obowiązująca decyzja Komisji Europejskiej z września 2004r o dodaniu
17 odmian kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie do Wspólnego Katalogu Nasion.

Sprzeciw sygnatariuszy wynika z tego, że województwo podkarpackie jako jeden z najczystszych ekologicznie regionów Polski posiada bardzo dobre naturalne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego i do produkcji zdrowej żywności sprawdzonymi, tradycyjnymi metodami. Wobec faktu, że uprawy transgeniczne nie mogą sąsiadować
z uprawami ekologicznymi i tradycyjnymi ze względu na udowodniony już krzyżowy proces zapylania roślin modyfikowanych i wolnych od modyfikacji, pozwolenie na wprowadzenie upraw genetycznie ulepszonych miałoby nieodwracalne skutki dla naszego zdrowego rolnictwa. Nastąpiłoby trwałe zanieczyszczenie wszystkich upraw w całym regionie, a podkarpaccy rolnicy straciliby dotychczasowy wizerunek proekologicznych producentów żywności o bardzo wysokiej jakości.

Niepokój sygnatariuszy porozumienia budzi również fakt, że nie do końca zbadany został wpływ upraw modyfikowanych genetycznie na zdrowie ludzi, zwierząt i na środowisko naturalne. Dlatego też w trosce o ochronę zdrowia mieszańców województwa, sygnatariusze porozumienia zobowiązują się do wspólnego działania na rzecz ochrony zdrowego podkarpackiego rolnictwa i wspólnego wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu wprowadzenie zakazu uprawy i sprzedaży żywności transgenicznej nie tylko w naszym regionie, ale i w Polsce.

Uczestnicy porozumienia postulują o to, by Rząd RP skorzystał z prawa przysługującego krajom członkowskim UE i ogłosił całkowity zakaz uprawy takich roślin na terytorium RP.

Za jednostki działające na rzecz wsi i rolnictwa na Podkarpaciu

Stanisław Bartman

Prezes Zarządu

Podkarpackiej Izby Rolniczej

>>> wersja *.doc <<<